KsiążkiKultura

Niedziela z książką

Redakcja VERS-24 uwielbia czytać. Dlatego regularnie prezentujemy Wam najlepsze pozycje książkowe, po które warto sięgnąć. Sprawdź, co wybraliśmy tym razem! 

Niedziela z książką

Izabela M. Krasińska: W OBŁOKACH MARZEŃ

Piotr docho­dzi do sie­bie po wypad­ku samo­cho­do­wym, w któ­rym omal nie zgi­nął. Razem z Mar­tą i dzieć­mi prze­pro­wa­dza­ją się do nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Zarze­wie. Speł­nia­ją swo­je marze­nie o wła­snym domu na wsi i cie­szą się każ­dą wspól­nie spę­dzo­ną chwi­lą. Pozna­ją rów­nież sąsia­dów, mło­de mał­żeń­stwo, Darię i Paw­ła wraz z ich uro­czy­mi córecz­ka­mi. Piotr pozo­sta­je jed­nak nie­uf­ny wzglę­dem swo­je­go sąsia­da i zaczy­na dys­kret­nie obser­wo­wać Lip­skich. Praw­da, jaką odkry­wa, napa­wa go prze­ra­że­niem i bezsilnością…

Dla­cze­go rani­my tych, któ­rych naj­bar­dziej kocha­my? Czy miłość jest zdol­na, by prze­zwy­cię­żyć każ­de zło? Czy każ­de uczu­cie war­te jest tego, by o nie wal­czyć? Jak pomóc oso­bie, któ­ra odrzu­ca nasze wsparcie?

W obło­kach marzeń to poru­sza­ją­ca, momen­ta­mi szo­ku­ją­ca powieść o pie­kle, któ­re roz­gry­wa się za zamknię­ty­mi drzwia­mi, czę­sto tuż obok nas. To histo­ria o tym, że nie każ­dy oka­zu­je się tym, za kogo się poda­je, a pozo­ry napraw­dę potra­fią mylić. To opo­wieść o trud­nej miło­ści, prze­zwy­cię­ża­niu stra­chu, o roz­pa­czy i nie­mo­cy, a przede wszyst­kim o pro­ble­mie, któ­ry nadal uwa­ża­ny jest za wsty­dli­wy i przemilczany.

Agata Przybyłek: JA CHYBA ZWARIUJĘ!

Agata Przybyłek: JA CHYBA ZWARIUJĘ!

Miłość moż­na zna­leźć wszę­dzie, nawet… w szpi­ta­lu psychiatrycznym!

Nina ma dwój­kę dzie­ci i byłe­go męża. Tak jak żywioł powie­trza, jest sil­na i nie­za­leż­na, jed­nak nie ze wszyst­kim zawsze daje sobie sama radę. Zresz­tą kto by dawał, gdy w pra­cy ata­ku­je cię sza­lo­ny pacjent, twój były jest wiecz­nym nasto­lat­kiem, mamu­sia znaj­du­je ci nowe­go męża na por­ta­lu rand­ko­wym, a ty w dodat­ku potrą­casz autem nauczy­ciel­kę swo­je­go dziecka?

Na szczę­ście Nina może liczyć na wspar­cie rodzi­ny oraz przy­stoj­ne­go kole­gi z pra­cy, psy­chia­try Jac­ka. Na nie­szczę­ście oby­dwo­je mają ten sam pro­blem – nado­pie­kuń­cze rodzicielki.

Pod­czas gdy mama Niny cie­szy się, że cór­ka wresz­cie się zako­cha­ła, mama Jac­ka nie jest zachwy­co­na fak­tem, że syn z kimś się uma­wia. Tyl­ko jak tu sabo­to­wać zwią­zek swo­jej doro­słej pociechy?

Ja chy­ba zwa­riu­ję!” to roman­tycz­na i zara­zem peł­na zwro­tów akcji opo­wieść o codzien­no­ści, któ­ra daje nam nadzie­ję na wszyst­ko, co najlepsze.

Agnieszka Olejnik: CAŁA W FIOŁKACH

Co trze­ba zro­bić, by zako­chać się… na dłużej?

Aga­ta cier­pi na zbyt­nią kochli­wość. Jej dotych­cza­so­we związ­ki z męż­czy­zna­mi były wpraw­dzie peł­ne pasji, ale krót­ko­trwa­łe. Zda­je sobie spra­wę, że metry­ka nie kła­mie, dla­te­go posta­na­wia sko­rzy­stać z „facho­wej” pomo­cy, by tym razem zako­chać się na całe życie i zało­żyć rodzinę.

Za namo­wą przy­ja­ciół wybie­ra się więc do wróż­ki. Jej prze­po­wied­nie są jed­nak mgli­ste i nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce. Bo co to za wróż­ba, któ­ra mówi,że jej wybra­nek będzie cho­dził zimą bez szalika!?

Wzbu­rzo­na i zała­ma­na, decy­du­je się na despe­rac­ki krok. Idzie po radę do psy­cho­lo­ga. Z począt­ku znie­cier­pli­wio­na i zre­zy­gno­wa­na, po kil­ku sesjach zaczy­na wie­rzyć, że mogą jej pomóc. Za namo­wą tera­peu­ty posta­na­wia napra­wić rela­cje z mat­ką, któ­ra zosta­wi­ła ją i jej ojca, kie­dy Aga­ta mia­ła 15 lat. Spo­tka­nie po latach będzie obfi­to­wa­ło w emo­cje, a na jaw wyj­dą sekre­ty, któ­re prze­me­blu­ją jej dotych­cza­so­we życie.

Cała w fioł­kach to prze­wrot­na i zaska­ku­ją­ca opo­wieść o kobie­cie, któ­ra żeby poko­chać, musi naj­pierw odna­leźć samą siebie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Książka na niedzielę

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  Lidia Liszew­ska, Robert Kor­nac­ki “Napisz do mnie”: Jeden list może zmie­nić wszyst­ko… On – dzien­ni­karz radio­wy o…
Więcej
InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu / Aleksandra…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które trzeba znać (i przeczytać)

Czę­sto skar­ży­my się, że mamy mało cza­su na czy­ta­nie ksią­żek. W ubie­głym roku aż 58% Pola­ków nie prze­czy­ta­ło ani jed­nej książ­ki. Są jed­nak takie publi­ka­cje, któ­re war­to, a nawet trze­ba prze­czy­tać. Nasza redak­cja wybra­ła dla…
Więcej