KsiążkiKultura

Empik znów daje tysiąc powodów, by czytać

 

10 000 książek, które zapełnią biblioteczne półki w 10 podstawówkach. To pula nagród w konkursie Empiku „Tysiąc powodów by czytać”. 30 września startuje kolejna edycja tej corocznej akcji, w której mogą wziąć udział biblioteki szkolne z całej Polski.

Już po raz czwar­ty Empik zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie, w któ­rym nagro­dą są książ­ki, o któ­rych prze­czy­ta­niu marzą mło­dzi czy­tel­ni­cy. Książ­ki – nie nud­ne czy trud­ne lek­tu­ry szkol­ne, ale tytu­ły odzwier­cie­dla­ją­ce boga­ty świat dzie­cię­cych pasji. Super­man­ki i super­ma­ni, detek­ty­wi, pira­ci, cza­ro­dziej­ki, pisar­ki i naukow­cy. Boha­te­ro­wie, od któ­rych dzie­ci uczą się i do któ­rych chcą być podob­ne. O tym, któ­re książ­ki znaj­dą się na pół­kach w biblio­te­kach w 10 szko­łach pod­sta­wo­wych zde­cy­du­ją sami ucznio­wie – mło­dzi czytelnicy.

Roz­wój konkursu

32 000 ksią­żek – o tyle powięk­szy­ły swój stan posia­da­nia biblio­te­ki w 32 miej­sco­wo­ściach, dzię­ki trzem edy­cjom akcji Empi­ku, pro­wa­dzo­nym od 2017 roku.

Z roku na rok obser­wu­je­my coraz więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie lokal­nych spo­łecz­no­ści w ten kon­kurs. Wszyst­kich jed­no­czy jeden wspól­ny cel – pozy­ska­nie ksią­żek dla naj­młod­szych czy­tel­ni­ków i uła­twie­nie im kon­tak­tu z lite­ra­tu­rą. „Tysiąc powo­dów by czy­tać” akty­wi­zu­je nauczy­cie­li, biblio­te­ka­rzy, uczniów, rodzi­ców – całe szko­ły, do któ­rych infor­ma­cja docie­ra nie tyl­ko za pośred­nic­twem mediów, ale dzię­ki urzę­dom gmin czy insty­tu­cjom kul­tu­ry. W tym roku ape­lu­je­my tak­że  do przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­dów oraz lokal­nych lide­rów o pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie kon­kur­su „Tysiąc powo­dów by czy­tać”, słu­żą­ce­mu roz­wo­jo­wi pasji czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży.” – Moni­ka Maria­no­wicz, Rzecz­nik Pra­so­wa Empik

Rapor­ty na temat sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce z roku na rok wska­zu­ją na utrzy­mu­ją­cy się poni­żej pro­gu 40% odse­tek doro­słych Pola­ków, któ­rzy prze­czy­ta­li przy­naj­mniej jed­ną książ­kę w cią­gu roku. „Tysiąc powo­dów by czy­tać” Empi­ku ma wymiar spo­łecz­ny i pozwa­la wie­rzyć, że w dłuż­szej per­spek­ty­wie zna­czą­co wzro­śnie licz­ba osób, któ­re czas spę­dzo­ny z książ­ką będą trak­to­wać jako war­to­ścio­wy, cen­ny i rozwijający.

Tysiąc powodów by czytać

Co trze­ba zro­bić, by wziąć udział w konkursie?

Zasa­dy są pro­ste. Wystar­czy, że pra­cow­nik szko­ły – np. biblio­te­karz bądź nauczy­ciel wypeł­ni for­mu­larz zgło­sze­nio­wy i dołą­czy pod­gląd pra­cy pla­stycz­nej przy­go­to­wa­nej przez uczniów. Ma ona przed­sta­wiać wybra­ną sce­nę z dowol­nej książki.Konkurs pod kątem zgło­szeń podzie­lo­no na dwie kate­go­rie (szko­ła do 120 uczniów, szko­ła powy­żej 120 uczniów), co pozwa­la rów­no roz­ło­żyć szan­sę mniej­szych i więk­szych placówek.Kolejny etap kon­kur­su to gło­so­wa­nie w apli­ka­cji mobil­nej na pra­ce zgło­szo­ne przez szko­ły. Gło­so­wać mogą wszy­scy i to codzien­nie: ucznio­wie, rodzi­ce, zna­jo­mi, lokal­ne spo­łecz­no­ści oraz miło­śni­cy książek.Przedostatni etap to wyło­nie­nie zwy­cię­skich szkół i odda­nie dzie­ciom moż­li­wo­ści wybo­ru ksią­żek. Akcję koń­czy roz­wie­zie­nie 10 000 pach­ną­cych jesz­cze far­bą dru­kar­ską publi­ka­cji do 10 szkół – laureatów.

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń: 30.09–20.10.2019 r.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o kon­kur­sie znaj­du­ją się na stro­nie: empik.com/biblioteki

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Święto kultury - Bestsellery Empiku 2021

Czas poznać nomi­no­wa­nych do Best­sel­le­rów Empi­ku: corocz­nych nagród dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych, naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych i wcią­ga­ją­cych ksią­żek, muzy­ki i fil­mów.  W 2021 roku klien­ci salo­nów Empik i Empik.com oraz użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik, Empik Go, Empik Music,…
Więcej