KsiążkiKultura

Książki na niedzielę. Co wybrać?

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!

Gabrie­la Gar­gaś – “LATO UTKANE Z MARZEŃ”

Gabrie­la Gar­gaś – cza­ro­dziej­ka kobie­cych uczuć – zapra­sza do uro­kli­we­go pen­sjo­na­tu w Biesz­cza­dach, gdzie wszyst­ko może się zdarzyć…W małym biesz­czadz­kim mia­stecz­ku czas pły­nie leni­wie. W ogro­dzie przy Róża­nym Pen­sjo­na­cie roz­kwi­ta­ją róże, a ser­ce Micha­li­ny tęsk­ni za męż­czy­zną, któ­re­go poko­cha­ła pew­ne­go zimo­we­go wie­czo­ru. Jej wybra­nek jed­nak odwie­dza ją zde­cy­do­wa­nie zbyt rzad­ko, przez co ich miłość zosta­je wysta­wio­na na pró­bę.

Siel­ską atmos­fe­rę zbu­rzy przy­by­cie tajem­ni­cze­go Prze­mka, któ­ry spró­bu­je ocza­ro­wać Micha­li­nę i skraść jej ser­ce. Czy uda mu się spra­wić, że dziew­czy­na zapo­mni o uko­cha­nym?

W malow­ni­czej sce­ne­rii goście pen­sjo­na­tu prze­ży­ją nie­za­po­mnia­ne chwi­le, a ich los się odmie­ni i dosta­ną od życia dru­gą szan­sę.

Kon­ty­nu­acja „Wie­czo­ru takie­go jak ten” to pre­zent dla wszyst­kich czy­tel­ni­czek powie­ści Gabrie­li Gar­gaś.

Joan­na Sza­rań­ska – “DO ZAKOCHANIA JEDEN ROK”

Zoj­ka naresz­cie zna­la­zła wyma­rzo­ną pra­cę w redak­cji i liczy na odro­bi­nę spo­ko­ju. Ale wszyst­ko, co dobre, szyb­ko się koń­czy…
Gdy począt­ku­ją­ca dzien­ni­kar­ka goni za new­sa­mi, do któ­rych jesz­cze nie dotarł kon­ku­ren­cyj­ny tygo­dnik, gorą­cy temat tra­fia się bar­dzo bli­sko. Za bli­sko! Zagi­nię­cie uko­cha­nej bab­ci spra­wi, że Zoj­ka nie cof­nie się przed niczym. Zosta­nie klient­ką biu­ra matry­mo­nial­ne­go, napad­nie mru­ga­ją­ce­go don­żu­ana, a nawet spró­bu­je… kar­pac­kiej kuch­ni! W poszu­ki­wa­nia zaan­ga­żu­je się rów­nież aspi­rant Cho­cho­łek, któ­ry po cichu liczy na to, że przy oka­zji znaj­dzie swo­ją dru­gą połów­kę. Zoj­kę cze­ka­ją rand­ki w ciem­no z całą gale­rią oso­bli­wych pod­ry­wa­czy z Wado­wic, bo jej bab­cia przed zagi­nię­ciem podob­no kogoś pozna­ła…

Mał­go­rza­ta Mrocz­kow­ska – “DZIENNIK PRZETRWANIA. ZAPISKI NIEDOSKONAŁEJ MATKI”

„Dzien­nik prze­trwa­nia” to miód na zbo­la­łe ser­ca matek, któ­re co dzień sta­ją do nie­rów­nej wal­ki z  rze­czy­wi­sto­ścią. To tak­że prze­za­baw­na opo­wieść o tym, jak w tych warun­kach wyjść obron­ną ręką i prze­trwać z pozy­tyw­nym nasta­wie­niem i uśmie­chem na twa­rzy.

Syl­wia jest mat­ką dwój­ki dzie­ci, żoną i kobie­tą.

Dokład­nie w tej kolej­no­ści.

W oczach rodzi­ny ucho­dzi za wszech­wie­dzą­ce­go boga, leka­rza rodzin­ne­go, tak­sów­ka­rza i kucha­rza. A to wszyst­ko na peł­ny etat, pięć gwiaz­dek i w wer­sji all inc­lu­si­ve.

Cza­sa­mi zamiast domo­wej piz­zy, któ­ra w jej wer­sji nada­je się tyl­ko jako deska do kro­je­nia, lepiej zamó­wić albo przy­go­to­wać mro­żo­ną ze skle­pu. I war­to pamię­tać, że cza­sem naj­lep­szy lek na ból gło­wy to nowa toreb­ka albo buty. Albo i to, i to.

Ode­rwij się od swo­jej codzien­no­ści i zasma­kuj zaska­ku­ją­ce­go życia naj­bar­dziej zwa­rio­wa­nej mat­ki na świe­cie!

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy