KsiążkiKulturaPolecane

Biografie, które warto przeczytać jeszcze w tym roku

Książki towarzyszą nam już od najmłodszych lat. Wspominamy głównie bajki i wiersze czytane przez rodziców, później pierwsze szkolne lektury, powieści, które zabieraliśmy ze sobą na wakacje. Tymczasem biografia to rodzaj książki, który opisuje życie autentycznej postaci, nierzadko przez nas podziwianych. Oprócz faktów historycznych i opisu życia często zawiera także ciekawostki i nieznane nikomu historie z życia znanych nam osób.

Biografie, które warto przeczytać jeszcze w tym roku

Bio­gra­fie, któ­re war­to prze­czy­tać jesz­cze w tym roku: “Gan­dhi. Auto­bio­gra­fia” – Gan­dhi M.K, “Mój Leonar­do da Vin­ci. Pięć­dzie­siąt lat roz­sąd­ku i sza­leń­stwa w świe­cie sztu­ki i poza jego gra­ni­ca­mi” – Kemp Mar­tin, “Miłość zaczy­na się od miło­ści” – Sipo­wicz Olga Kora, “Joaqu­ín Cha­po Guzmán. Król kobiet i nar­ko­ty­ków” – Andres Lopez Lopez, “Wspo­mi­na­jąc Kur­ta Coba­ina. Bio­gra­fia lide­ra Nirva­ny” – Gold­berg Danny.

Dla­cze­go jesz­cze w tym roku war­to się­gnąć po książ­ki bio­gra­ficz­ne? Bio­gra­fie opi­su­ją­ce życie na pozór zwy­kłych osób, któ­re sta­ły się popu­lar­ne bądź osią­gnę­ły w życiu wiel­ki suk­ces mogą się stać dla nas świet­ną inspi­ra­cją – do tego, by nie­ustan­nie  się roz­wi­jać,  wzmac­niać poczu­cie wła­snej war­to­ści, nigdy się nie pod­da­wać i wal­czyć o marze­nia. To książ­ki, któ­re wzru­sza­ją i wie­le uczą poprzez uka­za­nie auten­tycz­nych histo­rii z życia osób, któ­re podzi­wia­li­śmy, nie­rzad­ko przez całe życie.

Szcze­gól­nie z koń­cem roku nasza redak­cja zachę­ca, by się­gnąć po nie­zwy­kle inspi­ru­ją­cą auto­bio­gra­fię Mahat­ma Gandhi’ego, któ­ra opo­wia­da nie tyl­ko histo­rię jego życia, ale całą roz­wo­ju kon­cep­cji nie­sto­so­wa­nia prze­mo­cy i bier­ne­go opo­ru, co na zawsze sta­ło się pod­sta­wą wie­lu ruchów nie­pod­le­gło­ścio­wych na świe­cie czy wcią­ga­ją­cą histo­rię pro­fe­so­ra Oxfor­du zafa­scy­no­wa­ne­go posta­cią i dzie­ła­mi Leonar­da da Vin­ci. Fanów seria­li „Nar­cos” i „El Cha­po” na Net­fli­xie z pew­no­ścią zacie­ka­wi histo­ria han­dla­rza nar­ko­ty­ków nazy­wa­ne­go Kró­lem kobiet i nar­ko­ty­ków – Joaqu­ína Archi­val­da Guzmána Loery, któ­ra odsła­nia mrocz­ne tajem­ni­ce biz­ne­su nar­ko­ty­ko­we­go. Wyda­na przez męża Kami­la Sipo­wi­cza bio­gra­fia Kory Jac­kow­skiej w for­mie ręcz­nie zapi­sy­wa­nych przez nią w latach 2003–2018 tek­stów to praw­dzi­wy wgląd w warsz­tat pisar­ski pio­sen­kar­ki i praw­dzi­wy wgląd do jej magicz­ne­go świa­ta. Legen­da muzy­ki roc­ko­wej – Kurt Coba­in to postać intry­gu­ją­ca i budzą­ca wie­le kon­tro­wer­sji. Nie­zwy­kła opo­wieść zna­ne­go mena­dże­ra muzycz­ne­go to praw­dzi­wa podróż w cza­sie do począt­ku lat 90 peł­na wzru­sza­ją­cych wspo­mnień i nie­pu­bli­ko­wa­nych dotąd rela­cji rodzi­ny i zna­jo­mych muzyka.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy