Książki

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy...

Wie­czo­ry są coraz dłuż­sze, na zewnątrz jest coraz zim­niej… Nad­szedł czas kie­dy naj­chęt­niej się­ga­my po książ­ki. Kie­dy za oknem sypie pierw­szy śnieg, nie ma nic przy­jem­niej­sze­go niż dobra lek­tu­ra przy palą­cym się komin­ku. Jeże­li poszu­ku­je­cie…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które trzeba znać (i przeczytać)

Czę­sto skar­ży­my się, że mamy mało cza­su na czy­ta­nie ksią­żek. W ubie­głym roku aż 58% Pola­ków nie prze­czy­ta­ło ani jed­nej książ­ki. Są jed­nak takie publi­ka­cje, któ­re war­to, a nawet trze­ba prze­czy­tać. Nasza redak­cja wybra­ła dla…

Więcej
KsiążkiKultura

Top 10. Książki Modowe

Miłość do mody, ta począt­ku­ją­ca, jak i zaawan­so­wa­na, prze­ja­wia się na wie­le spo­so­bów. Dla jed­nych ozna­cza kolej­ną wyma­rzo­ną toreb­kę do kolek­cji, dla innych – pre­nu­me­ra­tę „Vogue’a”.  Etap zain­te­re­so­wa­nia nie ma jed­nak zna­cze­nia, kie­dy cho­dzi o…

Więcej
KsiążkiKultura

Biografie, które warto przeczytać

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Jakie zale­ty ma czy­ta­nie ksią­żek, nie trze­ba mówić tym, któ­rzy zawsze mają przy sobie swój elek­tro­nicz­ny czyt­nik e‑booków lub tra­dy­cyj­ną papie­ro­wą wer­sję książ­ki. To przede wszyst­kim chwi­la relak­su, w…

Więcej
KsiążkiKultura

Poznajcie kolejne propozycje książkowe od redakcji Vers-24

Tekst i zdję­cia: Vers-24 Iga Litwin­czuk – Edu­ar­do Men­do­za „Przy­go­da fry­zje­ra dam­skie­go” Zawsze chęt­nie się­gam po Edu­ar­do Men­dzoę, jed­nak dotych­czas zna­łam go w poważ­niej­szym wyda­niu.  Kome­dio­wa „Przy­go­da fry­zje­ra dam­skie­go” utwier­dzi­ła mnie w prze­ko­na­niu, że Men­do­za ma…

Więcej
KsiążkiKultura

Encyklopedia póz modelki Coco Rochy

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: fashiongonerogue.com, fastcocreate.com „Kie­dy Ste­ven Sebring zapro­po­no­wał mi zro­bie­nie ency­klo­pe­dii 1000 póz, ode­bra­łam to jako wyzwa­nie, a ja od zawsze bar­dzo lubi­łam wszel­kie wyzwa­nia. Dla­te­go odpo­wiedź mogła być tyl­ko jed­na, oczy­wi­ście…

Więcej
KsiążkiKultura

"Severina"

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cie: lubimyczytac.pl Jak bar­dzo czło­wiek potrze­bu­je miło­ści, dowia­du­je się wte­dy, gdy zauwa­ża poten­cjal­ną szan­sę na jej zazna­nie. „Coś”, co wywo­ła nie­co­dzien­ny łopot ser­ca, auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza wyjąt­ko­wy mętlik w gło­wie, któ­ry naj­czę­ściej odbie­ra…

Więcej
KsiążkiKulturaVers24 poleca

„IT”

Napi­sa­łam tę książ­kę, ponie­waż chcia­łam zro­bić coś poza pro­wa­dze­niem tele­wi­zyj­ne­go show”, otwar­cie przy­zna­je Ale­xa Chung, wyja­śnia­jąc przy tym, że pra­gnę­ła skon­cen­tro­wać się na innych pro­jek­tach. “Ta książ­ka pomo­gła mi prze­ana­li­zo­wać minio­ne lata i zaj­rzeć do…

Więcej