Książki

ZACZNIJ NOWY ROK Z BIG BOOK CAFE!

W styczniu Big Book Cafe leczy dźwiękami najsłynniejszego sanatorium w dziejach literatury, urządza wieczory wspomnień i poetyckie wyprawy w świat słowa, zaopatruje w książki za grosze i zagląda do szeleszczącej prasy z różnych zakątków rzeczywistości.

 

W Nowym Roku w Big Book Cafe poja­wią się nowe cykle wyda­rzeń. Od stycz­nia w reper­tu­arze zago­ści nowa seria spo­tkań – „Krót­ka pił­ka” – zwią­za­nych z poezją i mały­mi for­ma­mi tek­stu. W piąt­ko­we wie­czo­ry o 19.00 będą się odby­wać kame­ral­ne, bez­po­śred­nie spo­tka­nia z auto­ra­mi wier­szy, sen­ten­cji, opo­wia­dań czy mikro­ese­jów. W cza­sie nad­mia­ru zda­rzeń nowe cen­trum lite­rac­kie zapra­sza na mini­ma­li­stycz­ne sesje ze sło­wem czy­ta­nym i obra­zem. Cykl otwo­rzy 19 stycz­nia poet­ka Kata­rzy­na Micha­lak – „Zima to nie żar­ty“, a 26 stycz­nia Roz­mo­wę poetyc­ką zapre­zen­tu­ją dwaj mala­rze piszą­cy wier­sze: Andrzej Bie­law­ski oraz Ryszard Grzyb. Wstęp jest wol­ny.

Nowy Rok to tak­że nowe kej­sy, dedlaj­ny i asa­py. W  Mor­do­rze, czy­li biu­ro­wym zagłę­biu na Moko­to­wie, już od pierw­szych dni stycz­nia pra­ca wre i zapeł­nia tabel­ki exce­la. O życiu w pęp­ku świa­ta kor­po­lud­ków w cyklu spo­tkań „Kie­ru­nek Moko­tów” opo­wie­dzą Sisi Loh­man z redak­cji Głos Mor­do­ru i Rafał Fer­ber, zało­ży­ciel popu­lar­ne­go pro­fi­lu FB Mor­dor Na Doma­niew­skiej. Będzie i poważ­nie, i śmiesz­nie. Wię­cej o świe­cie szkla­nych wie­żow­ców 9 stycz­nia o godz. 19:00. Wstęp wol­ny.

Wszyst­kich zabie­ga­nych i zestre­so­wa­nych pra­cu­siów odprę­ży „Zimo­we sana­to­rium lite­rac­kie”, pod­czas któ­re­go nastą­pi lecze­nie dźwię­kiem.  Kura­cju­sze wysłu­cha­ją pię­ciu frag­men­tów powie­ści “Cza­ro­dziej­skiej góry” Toma­sza Man­na, będą mie­li do wybo­ru pięć nastro­jów i kura­cji. Słu­cho­wi­sko muzycz­ne wzbo­ga­cą wizu­ali­za­cje, któ­re uko­ją i przy­wró­cą dobry nastrój. W roli głów­nej Prze­my­sław Bluszcz – jako demo­nicz­ny dok­tor Beh­rens, zagu­bio­ny w cza­sie Hans Castorp i osła­bio­ny Joachim Ziems­sen. Uciecz­ka od codzien­no­ści w sobo­tę, 20 stycz­nia o 19:00. Uwa­ga, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Obo­wią­zu­ją zapi­sy:  tel. 790 606 875, kawiarnia@bigbookcafe.pl

Fanów lite­ra­tu­ry, fil­mu i spor­tu zain­te­re­su­je wie­czór wspo­mnień o wyjąt­ko­wym bok­se­rze Jerzym Kule­ju. Dwu­krot­ny mistrz olim­pij­ski wal­czył na rin­gu, ale przez całe życie zma­gał się tak­że z wła­sny­mi demo­na­mi. Spor­to­we zwy­cię­stwa prze­pla­ta­ły się z pro­ble­ma­mi alko­ho­lo­wy­mi. We wto­rek, 16 stycz­nia o 19:00 o życiu peł­nym suk­ce­sów i klęsk opo­wie syn mistrza – Wal­de­mar Kulej. Prze­czy­ta frag­men­ty bio­gra­fii „Jerzy Kulej. W cie­niu podium” spi­sa­nej na pod­sta­wie jego wspo­mnień przez Pio­tra Sza­ra­mę. Roz­mo­wie towa­rzy­szy­ła będzie pro­jek­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go „Opo­wieść sen­ty­men­tal­na. Jerzy Kulej” w reży­se­rii Artu­ra Szul­ca.

W każ­dą nie­dzie­lę o 11:00 Big Book Cafe zapra­sza na autor­skie prze­glą­dy gazet z róż­nych zakąt­ków świa­ta. Śnia­da­niom z pra­są towa­rzy­szy wege­ta­riań­ski bufet ser­wo­wa­ny od 10:00 do 12:00. Wie­ści z pierw­szych stron w stycz­niu zapre­zen­tu­ją Łukasz Kamiń­ski, któ­ry zapo­wie naj­waż­niej­sze muzycz­ne wyda­rze­nia 2018 roku, Doro­ta War­kom­ska z któ­rą pod­su­mu­je­my rok z Donal­dem Trum­pem, Bar­ba­ra Wło­dar­czyk przyj­rzy się wie­ściom ze Wscho­du, a Zyg­munt Boraw­ski opo­wie, jak czy­tać prze­strzeń.

Wszyst­kich książ­ko­ho­li­ków oraz tych, któ­rzy wśród posta­no­wień nowo­rocz­nych posta­wi­li sobie za cel czy­tać wię­cej, zaopa­trzy­my w naj­lep­szą lite­ra­tu­rę z dru­giej ręki. Duży Kier­masz książ­ki zapew­ni książ­ki na cały rok! Kupio­ne za gro­sze tomy wspo­mo­gą szó­stą edy­cje mię­dzy­na­ro­do­we­go Big Book Festi­val. Domo­we zaso­by lite­rac­kie uzu­peł­nia­my  w sobo­tę, 27 stycz­nia od 10:00 do 18:00.

Szcze­gó­ły i peł­ny reper­tu­ar Big Book Cafe: http://bigbookcafe.pl/repertuar/

 

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy