KsiążkiKultura

Książki w świątecznym klimacie

Do gwiazdki jeszcze miesiąc. Warto już jednak wprowadzić się w świąteczny nastrój, nie tylko powoli dekorując dom czy przygotowując pierniczki i myśląc nad prezentami, ale sięgając też po książki w świątecznym klimacie. Sprawdźcie nasz wybór i dajcie się wprowadzić w  bożonarodzeniowy klimat!

Zako­chaj się, Julio / Nata­lia Soń­ska

Nata­lia Soń­ska zabie­rze nas do otu­lo­nych zimo­wą sce­ne­rią Kra­ko­wa i Zako­pa­ne­go. Pięk­na, wzru­sza­ją­ca opo­wieść o miło­ści, dla któ­rej inspi­ra­cją była kla­sycz­na baj­ka o księż­nicz­ce na ziarn­ku gro­chu… Bo praw­dzi­wą księż­nicz­ką jest boha­ter­ka, któ­rej szla­chet­ne i dobre ser­ce zwy­cię­ży nad dwu­li­co­wo­ścią i fał­szem innych.

Julia jest nauczy­ciel­ką w jed­nym z kra­kow­skich lice­ów. Jest mło­dą, ambit­ną kobie­tą, któ­ra ze wszyst­kich sił pra­gnie zara­zić uczniów sym­pa­tią do mate­ma­ty­ki, nie­ste­ty – bez­sku­tecz­nie. Mimo opo­rów mło­dzie­ży doty­czą­cych same­go przed­mio­tu, Julia ma z nimi wspa­nia­ły kon­takt, potra­fi tra­fić do nich życio­wy­mi rada­mi, a oni dzię­ki temu trak­tu­ją ją jak star­szą kole­żan­kę, sza­nu­jąc jed­no­cze­śnie jako nauczy­ciel­kę. Dziew­czy­na ma bowiem zło­te ser­ce – jest w sta­nie zro­bić dla swo­ich wycho­wan­ków wszyst­ko, nawet nara­zić wła­sną repu­ta­cję!

Jakub jest dewe­lo­pe­rem. Jego fir­ma pręż­nie się roz­wi­ja, on reali­zu­je się życio­wo, ma narze­czo­ną, Dag­ma­rę, któ­ra wyda­je się być ide­al­ną part­ner­ką dla nie­go – wyso­ko posta­wio­ną, z pozo­ru wycho­wa­ną mło­dą damą, któ­rej na pierw­szy rzut oka nie brak dobrych manier. Jakub jed­nak czu­je pewien nie­do­syt. Coś w jego życiu nie jest takie, jak być powin­no, czu­je pust­kę i wciąż szu­ka życio­we­go speł­nie­nia. Ma wra­że­nie, że wszyst­ko w jego życiu to przy­zwy­cza­je­nie.

Czy przy­pad­ko­we spo­tka­nie tych dwoj­ga na jed­nym z gór­skich szla­ków spra­wi, że ich życio­we dro­gi zej­dą się na zawsze? Czy moż­na odna­leźć w real­nym życiu praw­dzi­wą księż­nicz­kę?

Morał z tej baj­ki może być tyl­ko jeden – jeśli czło­wiek szu­ka szczę­ścia, zawsze je odnaj­dzie…

Wie­czór taki jak ten / Gabrie­la Gar­gaś

Świę­ta to szcze­gól­ny czas. Czas cudów. Bo zawsze znaj­dzie się Ktoś, kto roz­da­je pre­zen­ty, nie­ko­niecz­nie pod cho­in­ką…

Micha­li­na ma 27 lat i sama wycho­wu­je młod­sze­go bra­ta. Miesz­ka­ją w prze­pięk­nej, malow­ni­czej miej­sco­wo­ści u pod­nó­ża Tatr. W codzien­nych tru­dach wspie­ra ją jej bab­cia Zosia, wła­ści­ciel­ka cukier­ni „Cyna­mo­no­we ser­ca”. To za jej radą, by pod­re­pe­ro­wać budżet, wnucz­ka posta­na­wia na okres Boże­go Naro­dze­nia wyna­jąć poko­je dla gości.

Do pen­sjo­na­tu przy­jeż­dża­ją tyl­ko czte­ry oso­by: eks­cen­trycz­ny roz­wod­nik, któ­ry naj­chęt­niej wyma­zał­by Świę­ta z kalen­da­rza, star­sza pani, któ­ra pra­gnie odzy­skać utra­co­ne wspo­mnie­nia oraz tajem­ni­cza pani dok­tor z cór­ką.

Gdy dzień przed Wigi­lią do drzwi domu Micha­li­ny zapu­ka jesz­cze jeden gość, życie kobie­ty wywró­ci się do góry noga­mi.

Poru­sza­ją­ca opo­wieść peł­na świą­tecz­ne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu i magii. Bo gdy ludzie wal­czą o to, co w życiu naj­cen­niej­sze, atmos­fe­ra Boże­go Naro­dze­nia może zdzia­łać cuda.

Czte­ry płat­ki śnie­gu / Joan­na Sza­rań­ska

Gwiazd­ka za pasem, w powie­trzu pach­nie makow­cem, goź­dzi­ka­mi i zie­lo­ną cho­in­ką. Miesz­kań­cy małe­go mia­stecz­ka myślą już o przy­go­to­wa­niach świą­tecz­nych, ale na dro­dze lepie­nia uszek i łań­cu­chów cho­in­ko­wych sta­ną im rodzin­ne pery­pe­tie. Zabie­ga­ni zapo­mną, co napraw­dę liczy się w świę­tach. Na szczę­ście ktoś im o tym przy­po­mni…

Ten wyjąt­ko­wy czas skrzy­żu­je ze sobą dro­gi mał­żeń­stwa posą­dza­ją­ce­go się wza­jem­nie o zdra­dy, mło­dej mamy zmę­czo­nej dobry­mi rada­mi teścio­wej, skne­ry, któ­re­go żona marzy o dziec­ku, kobie­ty samot­nie wycho­wu­ją­cej córecz­kę i pew­ne­go przy­stoj­ne­go męż­czy­zny. Wśród codzien­nych pro­ble­mów trud­no się zatrzy­mać i po pro­stu cie­szyć wspól­ny­mi chwi­la­mi, ale w mia­stecz­ku miesz­ka ktoś, kto pomo­że im na nowo odkryć magię świąt.

Tekst: Infor­ma­cje pra­so­we

Zdję­cia: VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy