KsiążkiKultura

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

Międzynarodowy Duży Festwal Czytania odbędzie się od 21 do 23 czerwca w Warszawie. Pod hasłem „Skok w bok!“ odbędzie się 50 nowatorskich wydarzeń, które przywrócą radość czytania. 

Wśród właśnie ogłoszonych gości są: Jamie Barrtlett, którego wystąpienia o demokracji w dobie nowych technologii w TED oglądają miliony, Ayobámi Adébáyo – nowa sensacja literatury nigeryjskiej oraz Katahrina von der Gathen – rewolucyjna edukatorka seksualna z Niemiec.

Barrlett Jamie

Von Der Gathen Katharina

 

Baricco Alessandro

Na zapro­sze­nie Big Book Festi­val przy­ja­dą świet­ni powie­ścio­pi­sa­rze, ale tak­że odważ­ni bada­cze i eks­per­ci, któ­rzy poma­ga­ją zro­zu­mieć dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cy się świat i pro­po­nu­ją nowe spo­so­by myśle­nia o przy­szło­ści. Wśród auto­rów, któ­rzy mię­dzy 21 a 23 czerw­ca wystą­pią na Sta­rym Moko­to­wie (siód­ma edy­cja wędru­ją­ce­go festi­wa­lu odby­wa się w „lite­rac­kim trój­ką­cie ber­mudz­kim“, czy­li w Big Book Cafe, Cen­trum Łowic­ka oraz wil­li i muzeum Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go – przy uli­cy Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go), są uzna­ni i wybit­ni pisa­rze: z Włoch przy­je­dzie Ales­san­dro Bar­ri­co, a z Anglii – Sarah Moss. 

Moss Sarah

Dużo jed­nak będzie nazwisk nowych i posta­ci, któ­re pol­scy czy­tel­ni­cy będą mie­li szan­sę odkryć.

Szef insty­tu­cji fact-chec­kin­go­wej i komik Tom Phil­lips zapre­zen­tu­je teo­rię o tym, że roz­wój cywi­li­za­cji oraz homo sapiens jest w isto­cie dzie­łem przy­pad­ku i sumą spek­ta­ku­lar­nych pora­żek. Prak­ty­ku­ją­cy lekarz i podróż­nik Gavin Fran­cis opo­wie, jakim trans­for­ma­cjom i znie­kształ­ce­niom pod­le­ga­ło w dzie­jach ludz­kie cia­ło i jakie kształ­ty będzie ono przyj­mo­wać w cyfro­wo zaawan­so­wa­nej przy­szło­ści. Katha­ri­na von der Gathen nauczy doro­słych, jak roz­ma­wiać z dzieć­mi o sek­sie, bo zna odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia, jakie o ero­ty­kę i bio­lo­gię zada­ją mali ludzie. A hisz­pań­ska autor­ka i rysow­nicz­ka María Hes­se, któ­ra pod­bi­ła świat ory­gi­nal­nie ilu­stru­jąc bio­gra­fie naj­słyn­niej­szych arty­stów w dzie­jach, gra­ficz­nie opo­wie o losach Fri­dy Kah­lo i Davi­da Bowie.

Pro­gram zagra­nicz­ny Big Book Festi­val jest zapro­sze­niem do odkry­wa­nia nowych punk­tów widze­nia i spoj­rze­nia na naj­bar­dziej fascy­nu­ją­ce zja­wi­ska współ­cze­sno­ści.

Ogło­sze­ni auto­rzy dołą­cza­ją do już anon­so­wa­nych nazwisk, są wśród nich m.in.: Kate Brown, ame­ry­kań­ska badacz­ka kata­strof nukle­ar­nych, eks­cen­trycz­ny holen­der­ski powie­ścio­pi­sarz Arnon Grun­berg, buł­gar­ska ese­ist­ka Kap­ka Kas­sa­bo­va czy hisz­pań­ski repor­ter opi­su­ją­cy losy uchodź­ców – Agus Mora­les. Łącz­nie festi­wal będzie gościł 20 zagra­nicz­nych auto­rów.

Peł­na lista gości zagra­nicz­nych wraz infor­ma­cja­mi o ich osią­gnię­ciach jest na stro­nie www.bigbookfestival.pl

Siód­ma edy­cja Big Book Festi­val będzie peł­na przy­jem­no­ści i lite­rac­kiej rekre­acji. W pro­gra­mie znaj­dą się per­mor­man­ce, poka­zy, spek­ta­kle oraz hap­pe­nin­gi. Będzie czas na małe lite­rac­kie zdra­dy, żar­ty z pisa­nia i czy­ta­nia, swo­bod­ne zaba­wy sło­wem i bli­skie roz­mo­wy. Peł­ny pro­gram festi­wa­lu pozna­my w maju.

Orga­ni­za­to­rem inno­wa­cyj­ne­go festi­wa­lu czy­ta­nia jest Fun­da­cja „Kul­tu­ra nie boli“, zaj­mu­ją­ca się nowo­cze­sną edu­ka­cją lite­rac­ką.

WIĘCEJ O NOWYCH GOŚCIACH BIG BOOK FESTIVAL:

Ayobámi Adébáyo, Nige­ria


Ma 31 lat, stu­dio­wa­ła lite­ra­tu­rę angiel­ską na Oba­fe­mi Awo­lo­wo Uni­ver­si­ty w Ife, ukoń­czy­ła też kurs kre­atyw­ne­go pisa­nia na Uni­ver­si­ty of East Anglia. W Pol­sce wła­śnie uka­zał się jej gło­śny debiut powie­ścio­wy „Zostań ze mną“ (tłum. Karo­li­na Iwasz­kie­wicz, Wydaw­nic­two  Mar­gi­ne­sy). 

Ujmu­ją­cym, pro­stym języ­kiem autor­ka pisze w książ­ce o roz­pa­dzie mał­żeń­stwa i sile macie­rzyń­stwa 

w opre­syj­nym spo­łe­czeń­stwie. Książ­ka zosta­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii nomi­no­wa­na do naj­waż­niej­szej nagro­dy dla pisa­rek – Baileys Women’s Pri­ze for Fic­tion i zna­la­zła się na liście naj­lep­szych tytu­łów 2017 roku maga­zy­nu femi­ni­stycz­ne­go „Sty­list”. Autor­ka dołą­cza do gro­na podzi­wia­nych na Zacho­dzie nige­ryj­skich sław lite­rac­kich, jak Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie i Chi­go­zie Obio­ma.

Ales­san­dro Baric­co, Wło­chy

Naj­słyn­niej­szy i naj­bar­dziej cenio­ny pisarz we Wło­szech. Jest tak­że auto­rem sztuk teatral­nych, kry­ty­kiem muzycz­nym i teatral­nym, ese­istą i filo­zo­fem. Oraz dyplo­mo­wa­nym pia­ni­stą. Zanim został pisa­rzem, pra­co­wał jako copyw­ri­ter i dzien­ni­karz. W poło­wie lat 90. XX w. mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę zapew­ni­ła mu powieść „Jedwab“, dziś autor jest wyda­wa­ny w kil­ku­dzie­się­ciu kra­jach i języ­kach. W Pol­sce wła­śnie uka­zu­je się jego nowa powieść „Trzy razy o świ­cie“ (w prze­kła­dzie Lucy­ny Rodzie­wicz-Dok­tór, Wydaw­nic­two Sonia Dra­ga). 

Dwo­je ludzi wcze­śnie rano mija się trzy­krot­nie w lob­by wytwor­ne­go hote­lu. Choć nie zoba­czą się nigdy póź­niej, to spo­tka­nie zmie­ni ich dal­sze życia. Baric­co jest piew­szym wło­skim pisa­rzem gosz­czą­cym na Big Book Festi­val.

Jamie Bar­r­tlett, Wiel­ka Bry­ta­nia

Jeden z klu­czo­wych euro­pej­skich myśli­cie­li zaj­mu­ją­cych się związ­ka­mi poli­ty­ki i tech­no­lo­gii. Jego wykła­dy w serii TED oglą­da­ją milio­ny. To uzna­ny ana­li­tyk inter­ne­tu, eks­pert do spraw big data, pry­wat­no­ści cyfro­wej oraz ety­ki mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Przez dzie­sięć lat pro­wa­dził Cen­trum Ana­liz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych w think tan­ku Demos. Pisze o tech­no­lo­gii m.in. do „Spec­ta­to­ra” oraz „Guar­dia­na”. W książ­ce „Ludzie prze­ciw tech­no­lo­gii. Jak Inter­net zabi­ja demo­kra­cję (i jak ją może­my oca­lić)”, któ­ra w tłu­ma­cze­niu Krzysz­to­fa Umiń­skie­go uka­zu­je się teraz nakła­dem Wydaw­nic­twa Sonia Dra­ga, poka­zu­je, że demo­kra­cja libe­ral­na jest nie do pogo­dze­nia z roz­wo­jem nowych tech­no­lo­gii. Jej „ana­lo­go­wa” wer­sja odcho­dzi do Lamu­sa, ale czy w porę naro­dzi się nowa i dogo­ni cyfro­we prze­mia­ny? Bar­r­tlett opu­bli­ko­wał wcze­śniej best­sel­ler „The Dark Net” o sie­cio­wych sub­kul­tu­rach oraz „Radi­cals” o poli­tycz­nych out­si­de­rach. 

Lydia Con­klin, USA

Rysow­nicz­ka i autor­ka powie­ści gra­ficz­nych oraz komik­sów. Wła­śnie spę­dza rok w Pol­sce jako sty­pen­dyst­ka Ful­l­bri­gh­ta. Jej ofi­cjal­ne bio­gra­my skła­da­ją się z dłu­giej listy nagród, wyróż­nień i sty­pen­diów, jakie otrzy­ma­ła za swą rysun­ko­wo-lite­rac­ką twór­czość. Jej krót­kie opo­wia­da­nia i przy­po­wie­ści gra­ficz­ne uka­zu­ją się w nie­za­leż­nych maga­zy­nach ame­ry­kań­skich, takich jak: „Tin House”, „Drun­ken Boat” czy „The Southern Review”. Stu­dio­wa­ła sztu­ki pięk­ne na Uni­wer­sy­te­cie Wiscon­sin-Madi­son. Boha­te­ra­mi jej rysun­ko­wych prac są czę­sto zwie­rzę­ta, na przy­kład psy paster­skie, pła­czą­ce kro­wy i zamęż­ne dżdżow­ni­ce, na ogół znaj­du­ją­ce się w tara­pa­tach z powo­du dzia­łań czło­wie­ka. Na prze­mian Lydia korzy­sta z inten­syw­nych kolo­rów i two­rzy czar­no-bia­łe mini­ma­li­stycz­ne kom­po­zy­cje. Jej zna­kiem cha­rak­te­ry­stycz­nym jest bez­li­to­sne poczu­cie humo­ru pod­sy­co­ne filo­zo­ficz­ną reflek­sją.

Gavin Fran­cis, Wiel­ka Bry­ta­nia

Jest szkoc­kim leka­rzem, podróż­ni­kiem i pisa­rzem, a tak­że tatą troj­ga dzie­ci, z któ­ry­mi przy­le­ci do War­sza­wy. Wycho­wał się w Fife, ukoń­czył medy­cy­nę w Edyn­bur­gu, tam żyje i prak­ty­ku­je. Jest człon­kiem kró­lew­skich towa­rzystw medycz­nych, pra­co­wał m.in. na oddzia­le ratun­ko­wym i jako lekarz dzie­cię­cy. Spę­dził lata w podró­ży na sie­dem kon­ty­nen­tów (wie­le kra­jów prze­je­chał na moto­rze), kil­ka­krot­nie wypra­wił się na Ark­ty­kę. Przez pół­to­ra roku sta­cjo­no­wał w Antark­ty­ce jako lekarz naukow­ców, leczył w Indiach i Afry­ce. Pisu­je m.in. do „New York Review of Books” i „Guar­dia­na”.
Jest auto­rem kil­ku ksią­żek tłu­ma­czo­nych na 20 języ­ków. W naj­now­szej – „Sha­pe­shi­fters. On Medi­ci­ne and Human Chan­ge” pisze o trans­for­ma­cjach cie­le­snych wywo­ła­nych ano­rek­sją, ste­ry­da­mi, stre­sem lub natu­ral­ny­mi ano­ma­lia­mi. Bra­wu­ro­wo łączy wie­dzę medycz­ną, lite­rac­ką, histo­rycz­ną i antro­po­lo­gicz­ną. Jest zali­cza­ny do świa­to­wej eks­tra­kla­sy auto­rów medycz­nych, obok Oli­vie­ra Sack­sa i Atu­la Gawan­de.

Katha­ri­na von der Gathen, Niem­cy

Edu­ka­tor­ka sek­su­al­na. Pro­wa­dzi warsz­ta­ty w szko­łach, przede wszyst­kim pod­sta­wo­wych. Pisze prze­zna­czo­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży książ­ki o sek­sie. Szko­li tak­że innych wycho­waw­ców i nauczy­cie­li. Oprócz słyn­nej książ­ki „Odpo­wiedz mi“ (tłum. Anna Mag­dziarz, Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry) w Pol­sce uka­za­ło się tak­że napi­sa­ne przez nią “Intym­ne życie zwie­rząt”. Pra­co­wa­ła jako redak­tor­ka por­ta­lu dla nasto­lat­ków. Miesz­ka w Bonn z mężem i czwór­ką dzie­ci. W ilu­stro­wa­nej książ­ce „Odpo­wiedz mi“ zgro­ma­dzi­ła pyta­nia, któ­re na temat sek­su i życia ero­tycz­ne­go zada­ją dzie­ci. I udzie­li­ła na nie facho­wych, a zara­zem dow­cip­nych odpo­wie­dzi. Jej spo­tka­nie na Big Book Festi­val to wyjąt­ko­wa oka­zja dla rodzi­ców, by dowie­dzieć się, jak dobrze roz­ma­wiać z mały­mi ludź­mi o sek­sie.

María Hes­se, Hisz­pa­nia

Zosta­ła ilu­stra­tor­ką, gdy mia­ła zale­d­wie sześć lat . Ona co praw­da jesz­cze o tym nie wie­dzia­ła, ale jej mama i nauczy­ciel­ka tak. Wie­le lat póź­niej, po ukoń­cze­niu peda­go­gi­ki spe­cjal­nej i wte­dy już świa­do­mie, zaję­ła się ilu­stro­wa­niem zawo­do­wo.

Po ogrom­nym suk­ce­sie, jakim oka­zał się jej pierw­szy ilu­stro­wa­ny album „Fri­da Kah­lo. Bio­gra­fia” prze­tłu­ma­czo­ny na 13 języ­ków (w Pol­sce nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ło go Wydaw­nic­two Debit), stwo­rzy­ła wspól­nie z Fra­nem Ruizem „Bowie. Bio­gra­fia” – opo­wieść o życiu jed­nej z naj­więk­szych legend muzy­ki. María Hes­se stwo­rzy­ła rów­nież ilu­stra­cje do dzieł kla­sy­ki lite­ra­tu­ry, m.in. „Dumy i uprze­dze­nia” czy “Małej księż­nicz­ki”.

Sarah Moss, Wiel­ka Bry­ta­nia

Jed­na z naj­waż­niej­szych powie­ścio­pi­sa­rek współ­cze­snych. Pisze wni­kli­wie, nie spo­sób jej twór­czo­ści zakwa­li­fi­ko­wać. Naj­now­sza powieść “Mię­dzy fala­mi” – histo­ria ojca, któ­ry nagle tra­ci cór­kę i mie­rzy się z bez­sil­no­ścią – wzbu­dzi­ła mię­dzy­na­ro­do­wy zachwyt. W Pol­sce uka­za­ła się w prze­kła­dzie Pau­li­ny Sur­niak w Wydaw­nic­twie Poznań­skim.

Moss uro­dzi­ła się w Glas­gow, dora­sta­ła w oko­li­cach Man­che­ste­ru, stu­dio­wa­ła w Oxfor­dzie, teraz wykła­da Cre­ati­ve Wri­ting na Uni­wer­sy­te­cie w War­wick. Opu­bli­ko­wa­ła pięć powie­ści. Dwa lata spę­dzi­ła jako wykła­dow­czy­ni w Rey­kja­vi­ku i to doświad­cze­nie rów­nież zapi­sa­ła w książ­ce non-fic­tion. Lubi zim­ną pół­noc i górzy­ste kra­jo­bra­zy. Nie chce się już wię­cej prze­pro­wa­dzać.

Tom Phil­lips, Wiel­ka Bry­ta­nia


Bły­sko­tli­wy i dow­cip­ny, ma talent ana­li­tycz­ny i komicz­ny. Jest redak­to­rem w Full Fact, naj­waż­niej­szej nie­za­leż­nej orga­ni­za­cji fact-chec­kin­go­wej na Wyspach. Do tego jed­nak lubi żar­to­wać – poprzed­nio pra­co­wał w Buz­z­Fe­ed, gdzie zaj­mo­wał się two­rze­niem poważ­nych infor­ma­cji, ale i dow­ci­pów. Pra­co­wał też w par­la­men­cie, w tele­wi­zji, zało­żył swo­ją gaze­tę… Jego pierw­sza książ­ka „Ludzie. Krót­ka histo­ria o tym jak spie­przy­li­śmy wszyst­ko“ (uka­zu­je się w Wydaw­nic­twie Alba­tros, tłu­ma­czy­ła Maria Gębic­ka-Frąc) to eks­cy­tu­ją­ca podróż przez naj­bar­dziej kre­atyw­ne i kata­stro­fal­ne poraż­ki w histo­rii homo sapiens, dowo­dzą­ca, że jako gatu­nek nie­ko­niecz­nie mądrze­je­my z wie­kiem. To tak­że prze­wrot­na odpo­wiedź na feno­men „Sapiens“ Yuva­la Noah Hara­rie­go, w zale­d­wie rok zosta­ła prze­ło­żo­na na ponad 20 języ­ków.

Bibi Dumon Tak, Holan­dia

Pisar­ka i dzien­ni­kar­ka, autor­ka nagra­dza­nych i tłu­ma­czo­nych na wie­le języ­ków ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych. Wie­lo­krot­na lau­re­at­ka pre­sti­żo­wej holen­der­skiej nagro­dy lite­rac­kiej Zilve­ren Grif­fel (Srebr­ne Pió­ro), któ­rą otrzy­ma­ła rów­nież za wyda­ną przez Dwie Sio­stry książ­kę „Zwie­rza­ki cuda­ki”. 

Dora­sta­ła w domu peł­nym zwie­rząt – na mena­że­rię Dumon Taków skła­da­ły się: żół­wie, ryb­ki, kot, jam­nik, konie i kucy­ki. Ulu­bio­nym zaję­ciem Bibi było wte­dy rato­wa­nie cho­rych i zra­nio­nych stwo­rzeń. Dziś swą miłość do zwie­rząt prze­le­wa na papier. Uwiel­bia o nich pisać – i robi to wyśmie­ni­cie, niczym David Atten­bo­ro­ugh dla dzie­ci. 

Ma też w dorob­ku książ­kę „Niedź­wiedź Woj­tek. Na żoł­nier­skim szla­ku” – o jed­nym z naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pol­skich żoł­nie­rzy, jacy wzię­li udział w II woj­nie świa­to­wej.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy