KsiążkiKultura

Książki, które musisz przeczytać w 2019

Uczą, bawią, wzruszają i rozwijają – książki. A gdyby tak w Nowym Roku postanowić, że będziemy czytać ich więcej? We współczesnym świecie, w dobie social mediów i Internetu zapominamy o pięknie i radości, jakie daje czytanie „żywych” książek. 10 absolutnie wyjątkowych książek, które znalazły się na naszej redakcyjnej liście to pozycje obowiązkowe w 2019 roku.

Książki, które musisz przeczytać w 2019, Michelle Obama, Stephen Hawking Homo deus, # to o nas

Książki, które musisz przeczytać w 2019:

Becoming. Moja historia (Michelle Obama) 

 Pierw­sza Dama Ame­ry­ki, Michel­le Oba­ma w poru­sza­ją­cej bio­gra­fii opi­su­je wszyst­ko to, co ukształ­to­wa­ło ją od dzie­ciń­stwa w połu­dnio­wym Chi­ca­go aż po czas  spę­dzo­ny u boku męża – Pre­zy­den­ta w Bia­łym Domu. Szcze­rze i z humo­rem: nie brak tu opi­sów zwy­cięstw, ale i pora­żek nie tyl­ko w życiu publicz­nym, ale i pry­wat­nym. Książ­ka “Beco­ming” to pew­ne­go rodza­ju pod­su­mo­wa­nie lat życia nie­zwy­kle wraż­li­wej, kon­se­kwent­nej kobie­ty. 

Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania (Stephen Hawking) 

Skąd się wzię­li­śmy? Czy osta­tecz­nie prze­trwa­my? Czy postęp tech­ni­ki uchro­ni nas przed zagła­dą? W jaki spo­sób mogli­by­śmy w peł­ni roz­wi­nąć skrzy­dła? To tyl­ko jed­ne z wie­lu pytań, na któ­re Haw­king sta­ra się odpo­wie­dzieć. Autor przed­sta­wia poglą­dy doty­czą­ce naj­po­waż­niej­szych zagro­żeń, przed jaki­mi stoi ludz­kość, oraz tego, jaka przy­szłość zary­so­wu­je się  przed ziem­skim glo­bem. Uzna­ny za jeden z naj­więk­szych umy­słów naszych cza­sów, wal­czą­cy hero­icz­ne ze stward­nie­niem zani­ko­wym bocz­nym stwo­rzył dzie­ło, któ­re dla wszyst­kich może sta­no­wić źró­dło inspiracji.

Homo deus. Krótka historia jutra (Yuval Noah Harari) 

Połą­cze­nie histo­rii, filo­zo­fii, socjo­lo­gii, bio­tech­no­lo­gii i wie­le innych dzie­dzin nauki w jed­nej książ­ce! Fascy­nu­ją­ca wizja XXI wie­ku jako epo­ki, w któ­rej doko­na się naj­waż­niej­sza i naj­głęb­sza prze­mia­na w dzie­jach (m.in. woj­na to prze­ży­tek) spra­wia, że książ­ka Har­ra­rie­go jest pory­wa­ją­ca. 

# to o nas (Piotr C.) 

 Autor popu­lar­nej powie­ści “Poko­le­nie Ikea” ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem arty­stycz­nym Piotr C., 37-let­ni miesz­ka­niec war­szaw­skiej Ocho­ty mie­rzy się z pro­ble­ma­mi typo­wy­mi dla czło­wie­ka XXI wie­ku. Ta książ­ka to opo­wieść o miło­ści w cza­sach Tin­de­ra, Insta­gra­ma i Face­bo­oka. Swo­iste­go rodza­ju tra­gi­ko­me­dia o szu­ka­niu speł­nie­nia w sie­ci, na uli­cy i w klu­bie bole­sna dia­gno­za współ­cze­snych ludz­kich relacji.

Mądrość ciała (Dr Rachel Abrams) 

Dr Abrams pre­zen­tu­je plan na 28 dni spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny z myślą o zdro­wiu fizycz­nym, ale i emo­cjo­nal­nym. Za pomo­cą testów i narzę­dzi dia­gno­stycz­nych wyja­śnia, jak każ­da z nas może użyć wła­snej mądro­ści cia­ła w oce­nie takich zja­wisk jak stres, sen,  lęk, depre­sja czy cho­ro­by autoimmunologiczne.

Książeczka minimalisty. Prosty przewodnik szczęśliwego człowieka (Leo Babauta) 

 Autor będą­cy zde­kla­ro­wa­nym mini­ma­li­stą za pomo­cą swo­jej książ­ki wpro­wa­dzi każ­de­go do swo­je­go świa­ta. Komu­ni­kat jest pro­sty: prze­stań kon­su­mo­wać i zacznij wresz­cie żyć. Jeśli jesteś oso­bą, któ­ra myśli, że mini­ma­lizm spro­wa­dza się jedy­nie do tego, by wszyst­kie­go było mniej, ta pozy­cja jest dla Cie­bie obo­wiąz­ko­wa. Prze­ko­nasz się, że mini­ma­lizm  nie jest celem samym w sobie, ale dro­gą. 

Dżungla. Marzenie, które stało się koszmarem (Yossi Ghinsberg) 

Praw­dzi­wa histo­ria trzech mło­dych męż­czyzn, któ­rzy pozna­ją się pod­czas podró­ży po Ame­ry­ce Połu­dnio­wej i decy­du­ją na wypra­wę w głąb boli­wij­skiej dżun­gli.  Marze­nia o przy­go­dzie, poszu­ki­wa­niu zło­ta, dotar­ciu do odcię­tych od cywi­li­za­cji indiań­skich wio­sek szyb­ko zamie­nia­ją się jed­nak w kosz­mar i dra­ma­tycz­ną wal­kę o życie.

Góry. Stan umysłu (Robert Macfarlane) 

Uczu­cia i posta­wy, któ­re deter­mi­no­wa­ły dzia­ła­nia pierw­szych wspi­na­czy do dziś fascy­nu­ją Zachód, a my sta­je­my się oraz bar­dziej spra­gnie­ni bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z dzi­ko­ścią. Autor w swo­jej książ­ce opi­su­je nie­zwy­kły feno­men: góry i emo­cje z nimi zwią­za­ne, któ­re wcze­śniej wpra­wia­ły w osłu­pie­nie- odosob­nie­nie, śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwa- dziś oka­zu­ją się naj­więk­szy­mi zale­ta­mi. 

Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz (Hans Joachim Lang) 

Ta powieść to przy­kład rze­tel­nej pra­cy badaw­czej połą­czo­nej z wraż­li­wo­ścią, gdzie w cen­trum zain­te­re­so­wań naukow­ca znaj­du­je się czło­wiek, któ­ry ma na swo­ich rękach krew i któ­ry zaprze­cza etycz­nym zobo­wią­za­niom zwią­za­nym z zawo­dem lekarza.

Pamiętnik inteligenta (Jerzy Rakowiecki) 

Kil­ka­dzie­siąt lat pol­skiej histo­rii XX wie­ku, w któ­rej melan­cho­lia mie­sza się z patrio­ty­zmem, kpi­ną, oku­pa­cją hitle­row­ską czy sta­nem wojen­nym. Odkry­je­cie w niej tak­że naj­więk­sze kuli­sy teatral­nych sław ówcze­snej Pol­ski, m.in.  Kazi­mie­rza Dejm­ka, Leona Schil­le­ra, Tade­usza Łom­nic­kie­go i Niny Andrycz, a wszyst­ko to spo­wi­te nad wyraz współ­cze­sny­mi refleksjami.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej