KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przed­sta­wia­my książ­ki, któ­re z pew­no­ścią Cie zacie­ka­wią. Jed­na z nich to wspa­nia­ła bio­gra­fia, dru­ga to przy­dat­ny porad­nik, ostat­nia przy­jem­ny romans. Wybierz coś dla sie­bie!   Geniusz – A. Scott – Berg/Zwycięzca Natio­nal Book Award Bio­gra­fia…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze pro­po­zy­cje:  “Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Kathe­ri­ne…

Więcej
KsiążkiKultura

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

Insta­gram to skarb­ni­ca inspi­ra­cji – znaj­dziesz tam wszyst­ko: od sty­li­za­cyj­nych pere­łek przez goto­we do sko­pio­wa­nia wystro­je wnętrz po książ­ko­we „must-haves”. Skup­my się na ostat­nich. Ponad 21 mln użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji pod swo­imi zdję­cia­mi wpi­sa­ło hasz­tag #book,…

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­rych war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od jed­nej z naj­cie­kaw­szych bio­gra­fii, przez mro­żą­ce krew w żyłach kry­mi­na­ły,…

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

Szu­ka­cie cie­ka­wej lek­tu­ry na nad­cho­dzą­ce dłu­gie, listo­pa­do­we wie­czo­ry? Zachę­ca­my Was do zapo­zna­nia się z pozy­cja­mi poni­żej. Gwa­ran­tu­je­my, że prze­czy­ta­cie je jed­nym tchem! Nic oprócz mil­cze­nia – Mag­da­le­na Kne­dler Komi­sarz Anna Lin­dholm wyjeż­dża do Włoch, porzu­ca­jąc…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które umilą jesienne wieczory

Krót­kie dni i dłu­gie, ponu­re wie­czo­ry, deszcz za oknem, pierw­sze przy­mroz­ki… Jesien­na aura zazwy­czaj nie zachę­ca do wycho­dze­nia z domu. To czas, kie­dy popo­łu­dnia i wie­czo­ry chęt­niej spę­dza­my pod cie­płym kocem, z kub­kiem paru­ją­cej her­ba­ty…

Więcej
KsiążkiKultura

Wakacyjny niezbędnik­ zakupy Last ­Minute

Jesz­cze dosłow­nie chwi­la, a zacznie­my pla­no­wać waka­cyj­ny urlop. A pew­nie i tak od jakie­goś cza­su myśli­my już o bez­tro­skim wyle­gi­wa­niu się na pla­ży, siel­skich wie­czo­rach nad jezio­rem czy aktyw­nych, gór­skich wspi­nacz­kach. Zanim wybie­rze­cie się na…

Więcej
JedzenieKsiążkiStyl życia

TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

W związ­ku z coraz bar­dziej rosną­cą popu­lar­no­ścią die­ty wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pozy­cji kuchar­skich, któ­re naszym zda­niem powin­ny zago­ścić w kuch­ni rośli­no­żer­ców. Znaj­dzie­cie w nich prze­pi­sy łatwe (dla tych począt­ku­ją­cych) oraz trud­niej­sze – dla tych, przed któ­ry­mi kuch­nia jar­ska nie sta­no­wi żad­nych tajem­nic.

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­nych chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szych cie­płych pro­mie­niach słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwa­gę.

Więcej
KsiążkiKultura

Vers­-24 czyta, czyli krótko o tym, co czytamy...

Tem­pe­ra­tu­ry za okna­mi nie zachę­ca­ją do wyj­ścia spod koł­dry. Takie dni naj­przy­jem­niej spę­dzić w domo­wym zaci­szu, z inte­re­su­ją­cą lek­tu­rą w jed­nej dło­ni i z kub­kiem cie­płej her­ba­ty w dru­giej. Po raz kolej­ny redak­cja VERS-24 przy­go­to­wa­ła…

Więcej