KsiążkiKultura

Książki na niedzielę

Redakcja VERS-24 uwielbia czytać. Dlatego regularnie prezentujemy Wam najlepsze pozycje książkowe, po które warto sięgnąć. Sprawdź, co wybraliśmy tym razem!

Karolina Wilczyńska “ROK NA KWIATOWEJ. DOTYK SŁOŃCA”

Pierw­sze wio­sen­ne i cie­płe pro­mie­nie słoń­ca to znak, że wszyst­ko wokół budzi się do życia. Tak jak roz­kwi­ta­ją pąki kwia­tów, tak rodzą się nowe uczu­cia i emo­cje…
Róża prze­ży­wa eufo­rię ponow­ne­go zako­cha­nia. Gdy męż­czy­zna jej życia zja­wia się po latach w pro­gu miesz­ka­nia, Róża zupeł­nie tra­ci gło­wę. Przy­ja­ciół­ki radzą jej zacho­wać ostroż­ność, lecz czy samot­na dotąd kobie­ta będzie w sta­nie oprzeć się upoj­nej nocy w obję­ciach uko­cha­ne­go?
Gdy ten nie­spo­dzie­wa­nie zni­ka, Róża zosta­je… nie tak cał­kiem sama. W trud­nych chwi­lach będzie mogła liczyć na pozo­sta­łe miesz­kan­ki blo­ku przy uli­cy Kwia­to­wej, mimo że każ­da z nich musi bory­kać się ze swo­imi pro­ble­ma­mi. Ale od cze­go są przy­ja­ciół­ki!
„Rok na Kwia­to­wej” to peł­ne kobie­cych emo­cji powie­ści, z któ­ry­mi zechcesz się zaprzy­jaź­nić!

Joanna Gawrych-Skrzypczak “MOŻE KIEDYŚ INNYM RAZEM”

Pięk­nie opo­wie­dzia­na histo­ria, w któ­rej każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Wojen­ne trau­my, pogma­twa­ne ludz­kie losy i miłość, któ­rej wszy­scy pra­gną. Ałbe­na Gra­bow­ska

Anna, wła­ści­ciel­ka pen­sjo­na­tu i stad­ni­ny koni w Mię­tach, nie może uło­żyć sobie życia. Nie­po­wo­dze­nie w zawo­dach i roz­ter­ki ser­co­we to dopie­ro począ­tek. Rodzin­ne histo­rie sprzed lat, któ­re zawsze sta­no­wi­ły waż­ną część jej codzien­no­ści, zno­wu o sobie przy­po­mną … Anna zauwa­ża, jak wie­le w życiu prze­ga­pi­ła. Nie zawsze uda się nad­ro­bić stra­ty, a pło­mien­ne­go uczu­cia nic już nie wskrze­si. Czy ser­ce dobrze jej pod­po­wie?

Tym­cza­sem jej przy­ja­ciół­ka, Aśka, rów­nież zma­ga się z dyle­ma­tem miło­snym. Czy anga­żo­wać się zno­wu w pro­ble­ma­tycz­ny zwią­zek z czło­wie­kiem, któ­ry ją zra­nił? A może Aśka ule­gnie uro­ko­wi przy­stoj­ne­go Wło­cha, któ­ry odwie­dził ją w odzie­dzi­czo­nym dopie­ro co domu? Nie­ocze­ki­wa­ny spa­dek kry­je w sobie wiel­ką tajem­ni­cę, a przy­bysz z zagra­ni­cy pomo­że Aśce odkryć tra­gicz­ne wojen­ne losy jej bli­skich.

Klucz do roz­wią­za­nia wszyst­kich zaga­dek leży w daw­nych zapi­skach, pozo­sta­wio­nych listach, stra­co­nych szan­sach… Czy boha­ter­ki odkry­ją praw­dę o wiel­kiej, nie­speł­nio­nej miło­ści, któ­rą los zagnał kie­dyś dale­ko, poza gra­ni­ce ojczy­zny?

Magdalena Wala “NATALIA”

Nata­lia Odrę­ga pocho­dzi z zamoż­nej rodzi­ny posia­da­ją­cej nie­ma­ły mają­tek. Jej ojciec chce wydać ją za mąż za męż­czy­znę z ary­sto­kra­tycz­nej rodzi­ny. Ale Nata­lia, pomi­mo olbrzy­mie­go posa­gu, nie mia­ła dotąd szczę­ścia w miło­ści…

Nata­lia wraz z rodzi­ną wyjeż­dża na kar­na­wał do Kra­ko­wa. Mło­dy Szy­mon Paw­łow­ski, zwią­za­ny obiet­ni­cą zło­żo­ną ojcu, poszu­ku­je żony. Poznaw­szy Nata­lię, któ­rą szyb­ko polu­bił, posta­na­wia uczy­nić zadość życze­niom ojca i oświad­cza się. Jed­nak są oso­by, któ­re nie chcą dopu­ścić do zawar­cia mał­żeń­stwa. Wraz z poja­wie­niem się kan­dy­da­ta na męża o Nata­lii zaczy­na­ją krą­żyć plot­ki, że para się magią i chce zaszko­dzić jed­ne­mu z domow­ni­ków. Ktoś wyraź­nie pra­gnie jej kom­pro­mi­ta­cji w oczach Szy­mo­na. Dziew­czy­na będzie musia­ła zde­cy­do­wać czy wyja­wić swo­je sekre­ty, zanim wpad­nie w wiel­kie tara­pa­ty.

Świat dzie­więt­na­sto­wiecz­nych intryg, roman­sów, nie­speł­nio­nych nadziei i speł­nio­nych miło­ści leży przed Tobą na wycią­gnię­cie dło­ni.

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­nych chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szych cie­płych pro­mie­niach słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwa­gę.
Więcej