KsiążkiKultura

Nowości od polskich pisarek

Polska literatura stale się rozwija – wydawane jest coraz więcej dobrych książek. Ciężko więc czasami odnaleźć to, co na prawdę nas zainteresuje, gdy stoimy już przy półce w księgarni. My przedstawiamy Wam dwie książki od polskich pisarek po które warto sięgnąć.

Aga­ta Przy­by­łek / Żona na pełen etat

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co dzie­je się po „…i żyli dłu­go i szczę­śli­wie”?

Zuzan­na i Ludwik zaczy­na­ją sta­rać się o dziec­ko. Chcą na dobre prze­go­nić czar­ne chmu­ry, któ­re jakiś czas temu zawi­sły nad ich mał­żeń­stwem. Nie jest to łatwe, gdy do ich sypial­ni cią­gle zaglą­da­ją zaafe­ro­wa­ni domow­ni­cy!

Miesz­kań­cy Jasz­czu­rek plot­ku­ją o rze­ko­mej cią­ży Zuzan­ny. Podob­no też ojcem domnie­ma­ne­go dziec­ka nie jest jej mąż…

Żona na pełen etat” to prze­za­baw­na opo­wieść o naj­bar­dziej zwa­rio­wa­nej mężat­ce, jaką zna­cie!

Mar­ta Radom­ska / Sprin­tem do marzeń

Co zro­bisz, gdy atrak­cyj­na sąsiad­ka zacznie flir­to­wać z Two­im narze­czo­nym?

Ola szy­ku­je się do star­tu w mara­to­nie, jed­nak bło­gi odpo­czy­nek po tre­nin­gach zakłó­ca jej nie­koń­czą­cy się remont w miesz­ka­niu pię­tro wyżej. Wła­śnie wpro­wa­dzi­ła się do nie­go dłu­go­no­ga bie­gacz­ka, któ­ra nigdy nie mie­wa zadysz­ki, a w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych jest rów­nie dobra jak w pod­ry­wa­niu nowych sąsia­dów.

Ola i jej przy­ja­ciół­ka Beat­ka patrzą na blon­dyn­kę z coraz więk­szą iry­ta­cją, bo ich męż­czyź­ni zupeł­nie tra­cą dla niej gło­wę. Gdy w trak­cie spa­ce­ru pies-bies znaj­du­je w bocz­nej alej­ce par­ku jej zwło­ki, poli­cja pla­nu­je prze­słu­chać wszyst­kich sąsia­dów. Zwłasz­cza tych, któ­rzy aku­rat zapo­dzia­li gdzieś kuchen­ny nóż…

Po debiu­tanc­kim „Mara­to­nie do szczę­ścia” Mar­ta Radom­ska nie zwal­nia tem­pa. „Sprin­tem do marzeń” to peł­na humo­ru powieść, w któ­rej mie­sza­ją się krew, pot i łzy… ze śmie­chu!

Tekst: Infor­ma­cje pra­so­we

Zdję­cia: VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy