NewsroomUroda

5 lakierów w kolorze oceanu

Wio­sna i lato to czas, w któ­rym war­to zapo­mnieć o kla­sycz­nych paznok­ciach. Tra­dy­cyj­ny french i sub­tel­ne beże nigdy nie wycho­dzą z mody, mimo to redak­cja VERS-24 nama­wia do zaba­wy z kolo­ra­mi.

Więcej
UrodaWłosy

10 przepasek, które odmienią Twoją fryzurę

Ma być kobie­co, zwiew­nie i nie­co zawa­diac­ko. Puszy­stym bouf­fant w sty­lu Amy Wine­ho­use, szar­fy, ser­pen­ty­ny, wstąż­ki, tasiem­ki, lamów­ki, i aksa­mit­ki – to pięk­ne dodat­ki, jakie możesz użyć do ozdo­by swo­ich wło­sów. Jed­nak ten sezon zde­cy­do­wa­nie…

Więcej
Uroda

Prawdziwy facet według Tous

Tekst/Zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Tous Man Inten­se to pro­po­zy­cja dla męż­czy­zny o sil­nym cha­rak­te­rze, tajem­ni­cze­go, o szcze­rej oso­bo­wo­ści. To na nim sku­pia się cała uwa­ga oto­cze­nia. Męż­czy­zna cha­ry­zma­tycz­ny, tajem­ni­czy to oso­bo­wość Tous Man Inten­se Zapach z…

Więcej
UrodaZdrowie

Największy wróg: Cellulit

Bez wąt­pie­nia jest wro­giem, jakie­go nie łatwo się pozbyć – wie­dzą o tym zarów­no nasto­lat­ki, jak i doj­rza­łe kobie­ty. Skór­ka poma­rań­czo­wa to napraw­dę trud­ny prze­ciw­nik, któ­ry może powo­do­wać brak akcep­ta­cji wła­sne­go cia­ła i wstyd przed jego eks­po­no­wa­niem. Skąd się bie­rze i jak z nim wal­czyć? Waka­cje tuż, tuż, dla­te­go war­to zacząć już dziś!

Więcej
NewsroomUroda

Bobbi Brown: Surf & Sand Collection

Tekst: Hele­na Chmielewska/informacje pra­so­we Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we Nowa kolek­cja Surf & Sand powsta­ła z myślą o pla­ży, czy­li miej­scu gdzie Bob­bi naj­chęt­niej wypo­czy­wa latem. Kolek­cja zawie­ra wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, by zachwy­cać na waka­cjach ide­al­nym maki­ja­żem bez zbęd­ne­go…

Więcej
MakijażUroda

SZMINKA W WIELKIM MIEŚCIE

Guer­la­in  Lip Event Rouge – 866 Rose Gla­ce Chro­ni usta, dzię­ki zawar­tej w niej masie per­ło­wej. Możesz uży­wać jej jako bazy lub samo­dziel­nej szmin­ki. Nada­je ustom sub­tel­nej mięk­ko­ści. Dostęp­na w wer­sji limi­to­wa­nej. Cena: 199,00 zł…

Więcej
UrodaWłosy

Męskie fryzury na wiosnę i lato 2014

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: menhairstylesite.com, fryzuranadzis.pl Wybra­łaś już swój maki­jaż i fry­zu­rę na nowy sezon? Teraz czas na Two­je­go face­ta! Make’up był­by trosz­kę nie­po­ko­ją­cy, dla­te­go napi­sze­my o naj­mod­niej­szych strzy­że­niach tego sezo­nu. Jesteś sin­giel­ką? Nic nie szko­dzi…

Więcej
NewsroomUroda

Odżywcza i detoksykująca moc alg w nowej masce od Algenist

Tekst/zdjęcia: Mate­ria­ły pra­so­we Algi mor­skie, zwa­ne potocz­nie glo­na­mi, są źró­dłem wita­min, mine­ra­łów oraz mikro­ele­men­tów. Nie ma lep­sze­go natu­ral­ne­go łatwo przy­swa­jal­ne­go źró­dła żela­za. Ponad to likwi­du­ją cel­lu­lit oraz nad­wa­gę, leczą nie­do­czyn­ność tar­czy­cy, zabi­ja­ją wiru­sy, wspo­ma­ga­ją odchu­dza­nie.…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Wiosenne nowości Make Up For Ever

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Wszyst­ko zaczę­ło się 15 lat temu. Pro­fe­sjo­nal­ni maki­ja­ży­ści fil­mo­wi i tele­wi­zyj­ni nie­po­ko­ili się nadej­ściem ery tech­no­lo­gii HD. Obraz w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści jest bowiem sze­ścio­krot­nie wyraź­niej­szy niż w tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii. Każ­da zmarszcz­ka i…

Więcej
NewsroomUroda

Nowość Sampar: Crazy Cream

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Nawil­ża­ją­cy krem kolo­ry­zu­ją­cy, udo­sko­na­la­ją­cy cerę z fil­trem UV Ide­al­ne połą­cze­nie kom­for­tu, wydaj­no­ści i tech­no­lo­gii mar­ki SAMPAR znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w nowym kre­mie… Cra­zy Cre­am to: 1. Bia­ły krem, któ­re­go kolor poja­wia się jak…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Bobbi Brown, Extreme Party Mascara

Abso­lut­ny must have redak­to­ra dzia­łu moda Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Moim abso­lut­nym nie­zbęd­ni­kiem jest tusz do rzęs mar­ki Bob­bi Brown – Extre­me Par­ty Masca­ra, któ­re­go wyjąt­ko­wość pole­ga na łatwym nakła­da­niu na rzę­sy nawet…

Więcej
MakijażUroda

Beauty must have według Kasi Zaremby

twór­ca: India Indre Saka­le zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Kasia Zarem­ba – przy­go­to­wu­je maki­ja­że do więk­szo­ści show tele­wi­zyj­nych (TOP Model, Trinny&Susannah Dress Poland, Must be the Music, Voice of Poland, Clash of Cho­irs, Soap­star Super­star). Jest oso­bi­stą maki­ja­żyst­ką pio­sen­kar­ki…

Więcej