NewsroomUroda

MARIEKKO for CLINIQUE

Zaprojektowana by zachwycać. Co to takiego: jest odważne, zachwyca i wniesie trochę radości i odmiany w Twoją codzienność? Poznaj NOWOŚĆ! Marimekko for Clinique Limited Edition Collection – kolekcję, która łączy kultowe, świeże wzornictwo fińskiej marki Marimekko z najpopularniejszymi kosmetykami do pielęgnacji skóry od Clinique.

Mari­mek­ko i Cli­ni­que wyzna­ją podob­nie pozy­tyw­ną i spraw­czą filo­zo­fię oraz mogą się pochwa­lić się dzie­dzic­twem nie­za­leż­ne­go i twór­cze­go myśle­nia. Obie mar­ki zosta­ły stwo­rzo­ne przez obda­rzo­ne pio­nier­skim podej­ściem do rze­czy­wi­sto­ści kobie­ty, któ­re wyma­rzy­ły sobie pro­duk­ty wyzwa­la­ją­ce w kobie­tach odwa­gę, goto­wość do zaak­cep­to­wa­nia swo­jej wła­snej wyjąt­ko­wo­ści i pozy­tyw­ne podej­ście do życia. Celem Mari­mek­ko było zachę­ce­nie nas do wyra­że­nie sie­bie i wnie­sie­nie rado­ści do nasze­go codzien­ne­go życia poprzez wzo­ry i kolo­ry. Celem Cli­ni­que było zosta­nie pierw­szą fir­mą kosme­tycz­ną w histo­rii two­rzą­cą sper­so­na­li­zo­wa­ne sys­te­my pie­lę­gna­cji dla róż­nych rodza­jów i potrzeb skó­ry.

Wszyst­kich 10 archi­wal­nych nadru­ków wcho­dzą­cych w skład Mari­mek­ko for Cli­ni­que Limi­ted Edi­tion Col­lec­tion zosta­ło zapro­jek­to­wa­nych przez Anni­kę Rima­lę (1936—2014), – naj­bar­dziej wpły­wo­wą w latach sześć­dzie­sią­tych i sie­dem­dzie­sią­tych pro­jek­tant­kę odzie­ży z Mari­mek­ko oraz jed­ną z naj­wy­bit­niej­szych pro­jek­tan­tek mody swo­ich cza­sów. Jej pro­jek­ty, w pomy­sło­wy spo­sób wyko­rzy­stu­ją­ce kolor i deseń, cha­rak­te­ry­zu­je ponad­cza­so­wość, prak­tycz­ność i poczu­cie humo­ru. Mari­mek­ko for Cli­ni­que Limi­ted Edi­tion Col­lec­tion przy­wra­ca do życia naj­wy­bit­niej­sze pra­ce Anni­ki w ramach wspól­ne­go pro­jek­tu, któ­ry  wzbo­ga­ci naszą codzien­ność o odro­bi­nę kolo­ru.

Kolek­cja:

Ta kolek­cja łączy sta­no­wią­cą kwin­te­sen­cję nowo­cze­sno­ści este­ty­kę Mari­mek­ko oraz ener­gię wital­ną Cli­ni­que inspi­ru­jąc kobie­ty i zachę­ca­jąc je do wyra­że­nia sie­bie oraz cie­sze­nia się moż­li­wo­ścia­mi, jakie nie­sie z sobą każ­dy dzień.”

– Jane Lau­der, Cli­ni­que Glo­bal Brand Pre­si­dent

Mar­ka Mari­mek­ko zosta­ła stwo­rzo­na, by wnieść odro­bi­nę kolo­ru i rado­ści w naszą codzien­ność.  Nie­zwy­kle cie­szy­my się na współ­pra­cę z Cli­ni­que – mar­ką, któ­ra podzie­la nasze rado­sne podej­ście do życia – i jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni moż­li­wo­ścią poda­ro­wa­nia naszym klien­tom na całym świe­cie tej zaska­ku­ją­cej i fascy­nu­ją­cej kolek­cji.”  

- Päi­vi Pal­to­la, Dyrek­tor Mar­ke­tin­gu Mari­mek­ko

Przed­sta­wia­my NOWOŚĆ! Mari­mek­ko for Cli­ni­que Pop™ Splash Lip Gloss + Hydra­tion – szczyp­tę poły­sku i zastrzyk nawil­ża­nia od Mari­mek­ko dla Cli­ni­que. Błysz­czy­ki zosta­ły umiesz­czo­ne w opa­ko­wa­niu z nie­po­wta­rzal­nym i łatwo roz­po­zna­wal­nym nadru­kiem Mari­mek­ko. Dzię­ki skład­ni­kom peł­nym wła­ści­wo­ści korzyst­nych dla skó­ry ust oraz nawil­ża­ją­ce­mu wycią­go­wi z arbu­za Pop Splash Lip Gloss + Hydra­tion gład­ko roz­pro­wa­dza się na war­gach i nada­je im moc­ne­go poły­sku bez nie­przy­jem­ne­go efek­tu lep­ko­ści.

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 99zł

Mari­mek­ko for Cli­ni­que Limi­ted Edi­tion Col­lec­tion znaj­dzie się w sprze­da­ży w salo­nach fir­mo­wych Cli­ni­que, naszych stro­nach onli­ne, wybra­nych per­fu­me­riach Sepho­ra i Sepho­ra onli­ne.

O CLINIQUE


Zało­żo­na w 1968 r. Cli­ni­que to pierw­sza w histo­rii utwo­rzo­na przez spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie der­ma­to­lo­gii pre­sti­żo­wa mar­ka kosme­tycz­na. Jej misja skon­cen­tro­wa­na jest nie­odmien­nie na dostar­cza­niu klien­te­li wyso­ce sku­tecz­nych i wyso­ko­ja­ko­ścio­wych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji skó­ry bez wzglę­du na kar­na­cję i rodzaj. Sper­so­na­li­zo­wa­ne podej­ście mar­ki oraz wyso­kiej jako­ści for­mu­ły pod­da­wa­ne szcze­gó­ło­wym bada­niom i opar­te na naj­now­szych osią­gnię­ciach świa­ta nauki uczy­ni­ły z Cli­ni­que jed­ne­go z czo­ło­wych glo­bal­nych auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie pie­lę­gna­cji skó­ry. Wszyst­kie pro­duk­ty do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji skó­ry są testo­wa­ne przez aler­go­lo­gów i w 100% bez­za­pa­cho­we. Cli­ni­que ofe­ru­je kosme­ty­ki dla kobiet i męż­czyzn w róż­nym wie­ku i o róż­nej przy­na­leż­no­ści etnicz­nej i pro­wa­dzi sprze­daż w ponad 150 kra­jach i obsza­rach geo­gra­ficz­nych na całym świe­cie oraz za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej. http://www.clinique.com.pl/

O MARIMEKKO                                                                                                                                                                                                     

Mari­mek­ko to fiń­ska fir­ma pro­jek­to­wa zna­na z ory­gi­nal­ne­go wzor­nic­twa i kolo­ry­sty­ki. Port­fo­lio pro­duk­tów mar­ki obej­mu­je wyso­kiej jako­ści odzież, tor­by i akce­so­ria jak rów­nież arty­ku­ły wnę­trzar­skie od tek­sty­liów po zasta­wy sto­ło­we i sztu­će. Od cza­su zało­że­nia Mari­mek­ko w 1951 r. mar­ka zbu­do­wa­ła sil­ną i nie­po­wta­rzal­ną toż­sa­mość dzię­ki tka­ni­nom o nie­zrów­na­nych dese­niach. Pro­duk­ty Mari­mek­ko sprze­da­wa­ne są w ponad 40 kra­jach. W 2016 r. war­tość sprze­da­ży brut­to na całym świe­cie osią­gnę­ła 199 mln euro, a net­to – bli­sko 100 mln euro. Klien­tów z całe­go świa­ta obsłu­gu­je bli­sko 160 salo­nów Mari­mek­ko. Głów­ny­mi ryn­ka­mi zby­tu fir­my są Pół­noc­na Euro­pa, Ame­ry­ka Pół­noc­na i region Azji/Pacyfiku. Gru­pa zatrud­nia ok. 400 osób i jest noto­wa­na na hel­siń­skiej gieł­dzie. www.marimekko.com.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy