UrodaVers24 favorites

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdrowe, miękkie i pełne blasku włosy? Sięgnij po regenerujące maski, szampony oraz odżywki! Testujemy produkty wzmacniające włosy, by podzielić się z Tobą opinią. Oto lista naszych ulubionych kosmetyków. 

  1. KARITÉ NUTRI, RENE FURTERER, SZAMPON INTENSYWNIE ODŻYWIAJĄCY, WŁOSY BARDZO SUCHE 

SKŁAD I DZIAŁANIE: 12 odżyw­czych olej­ków, w tym masło SHEA, for­mu­ła pole­ca­na do suchych i znisz­czo­nych wło­sów.

NASZA OPINIA: deli­kat­ny szam­pon myją­cy o lek­kiej kon­sy­sten­cji, bez sili­ko­nu, wło­sy odży­wio­ne, kosme­tyk ma przy­jem­ny zapach. Jeste­śmy na tak!

  1. REBALANCE, PHENOMÉ, ODŻYWKA DO KAŻDEGO RODZAJU WŁOSÓW, TAKŻE KRĘCONYCH I ROZJAŚNIONYCH, NASZ FAWORYT***

SKŁAD I DZIAŁANIE: odżyw­ka do wło­sów opra­co­wa­na na bazie orga­nicz­nych ole­jów, eks­trak­tów oraz eko­lo­gicz­nych wód roślin­nych, w skła­dzie znaj­dziesz wyciąg z liczi, owo­ców goji, pro­te­iny z psze­ni­cy i owsa.

NASZA OPINIA: sku­tecz­nie pie­lę­gnu­je wło­sy, głę­bo­ko nawil­ża, nasze wło­sy zysku­ją blask, łatwo się roz­cze­su­ją. Pro­duk­to­wi przy­zna­je­my piąt­kę z plu­sem! To jed­no z naszych naj­now­szych i naj­lep­szych odkryć roku na ryn­ku kosme­tycz­nym. Szam­pon jest natu­ral­ny i orga­nicz­ny.

  1. MARULA OIL, PAUL MITCHELL, GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCA MASKA Z OLEJKIEM MARULA

SKŁAD I DZIAŁANIE: głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska, peł­na anty­ok­sy­dan­tów, kwa­sów ole­ino­wych, bia­łek i wita­min.

NASZA OPINIA:  na plus: w mia­rę dobrze nawil­ża, pora­dzi­ła sobie z naszy­mi roz­dwo­jo­ny­mi koń­ców­ka­mi.

  1. DEMAGE REPAIRING & REHYDRATING, KIEHL’S, ODŻYWKA DO WŁOSÓW PRZYWRACAJĄCA ELASTYCZNOŚĆ I PODATNOŚĆ NA UKŁADANIE

SKŁAD I DZIAŁANIE: for­mu­ła nasy­co­na olej­kiem z drze­wa Morin­ga, nawil­ża­ją­cym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym oraz cera­mi­da­mi.

NASZA OPINIA: pro­duk­to­wi przy­zna­je­my czte­ry gwiazd­ki: ład­nie wygła­dza, wło­sy lepiej się ukła­da­ją, są odży­wio­ne, plus za to, że pro­dukt nie zawie­ra siar­cza­nów, para­be­nów i sili­ko­nu.

  1. REBALANCE HAIR WASH, PHENOMÉ, DELIKATNY SZAMPON DO CODZIENNEGO MYCIA WŁOSÓW, MUST HAVE NASZEJ KOSMETYCZKI***

SKŁAD I DZIAŁANIE: szam­pon opra­co­wa­ny na bazie bez­piecz­nych czyn­ni­ków myją­cych, orga­nicz­nych eks­trak­tów oraz eko­lo­gicz­nych wód roślin­nych.

NASZA OPINIA:  pro­dukt uza­leż­nia­ją­cy, od dziś sta­no­wi must have naszej kosme­tycz­ki, bo: jest orga­nicz­ny i natu­ral­ny, sku­tecz­nie oczysz­cza wło­sy z zanie­czysz­czeń, nie wysu­sza skó­ry gło­wy, rewi­ta­li­zu­je, nasze wło­sy sta­ły się bar­dziej mięk­kie. Jeste­śmy na taaak!

  1. INTENSE HYDRATOR, JOICO, INTENSYWNA KURACJA DLA SUCHYCH WŁOSÓW 

SKŁAD I DZIAŁANIE: tera­pia nawil­ża­ją­ca i odżyw­cza, dzia­ła na wło­sy pod­da­wa­ne sil­nym zabie­gom che­micz­nym.

NASZA OPINIA: zauwa­ży­ły­śmy zre­du­ko­wa­ny poziom pusze­nia się wło­sów, wło­sy wygła­dzo­ne i nawil­żo­ne.

  1. DRY HAIR, INSIGHT, MASKA DO SUCHYCH WŁOSÓW

SKŁAD I DZIAŁANIE: maska do wło­sów na bazie ole­jów koko­so­we­go i ze słod­kich mig­da­łów, pycha!

NASZA OPINIA: maska przy­wra­ca zdro­wy wygląd nawet bar­dzo znisz­czo­nym wło­som, ład­nie opa­ko­wa­na.

  1. ROSE HAIR & SCALP MOISTURISING MASQUE, AESOP, MASKA NAWILŻAJĄCA WŁOSY I SKÓRĘ GŁOWY

SKŁAD I DZIAŁANIE: maska do wło­sów i skó­ry gło­wy, na bazie ole­ju ze słod­kich mig­da­łów, eks­trak­tu z grejp­fru­ta, lawen­dy i mar­chew­ki.

NASZA OPINIA: odży­wia wło­sy i nada­je im ład­ny połysk.

Jaki pro­dukt rege­ne­ru­ją­cy do wło­sów znaj­dzie się na Waszej pół­ce? ☺

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Gra­fi­ka: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas kie­dy my odpo­czy­wa­my od upa­łów, zima nie­ko­niecz­nie jest ide­al­ną porą…
Więcej