Uroda

D’ALCHÉMY HOLISTIC SKINCARE – NOWA JAKOŚĆ W KOSMETYCE NATURALNEJ!

D’ALCHÉMY to nowa marka naturalnych i organicznych preparatów pielęgnacyjnych o działaniu anti-aging. Kierowana jest do świadomych konsumentów, dbających o zdrowie, urodę i kondycję fizyczną. „Naturalne piękno” według D’ALCHÉMY to przede wszystkim olśniewającą cera, będąca odzwierciedleniem dwóch czynników: zdrowia skóry i zrównoważonego podejścia do życia.

Inspi­ra­cją dla D’ALCHÉMY jest teo­ria „holi­stycz­ne­go pięk­na”, zaczerp­nię­ta z filo­zo­fii Alche­mi­ków, śre­dnio­wiecz­nych pre­kur­so­rów współ­cze­snych nauk medycz­nych i far­ma­ceu­tycz­nych. W swej isto­cie filo­zo­fia ta wyra­ża odwiecz­ne, obec­ne we wszyst­kich kul­tu­rach, ludz­kie dąże­nie do dosko­na­ło­ści, pra­gnie­nie wewnętrz­ne­go spo­ko­ju i ducho­wej mądro­ści…

Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie pre­pa­ra­ty D’ALCHÉMY są odpo­wie­dzią na naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­ne wyzwa­nia      i potrze­by skó­ry, by jak naj­dłu­żej zacho­wać jej mło­dość oraz odsu­nąć w cza­sie pro­ce­sy jej sta­rze­nia się. Zawie­ra­ją sku­tecz­ne, nie­mal wyłącz­nie natu­ral­ne i orga­nicz­ne sub­stan­cje aktyw­ne o opty­mal­nym stę­że­niu, któ­re dzia­ła­ją w spo­sób syner­gicz­ny, w ide­al­nej har­mo­nii ze skó­rą. Ich dzia­ła­nie spo­tę­go­wa­ne jest poprzez zasto­so­wa­nie naj­cen­niej­szych, sta­ran­nie dobra­nych i natu­ral­nie czy­stych olej­ków ete­rycz­nych, któ­re – jak potwier­dzo­no w aro­ma­te­ra­pii – bar­dzo aktyw­nie oddzia­łu­ją na komór­ki skó­ry, uprzy­jem­nia­jąc jed­no­cze­śnie codzien­ne rytu­ały pie­lę­gna­cyj­ne.

D’ALCHÉMY otwie­ra nową kate­go­rię pro­duk­tów natu­ral­nych i orga­nicz­nych – z jed­nej stro­ny sta­ran­nie  dobra­ne sub­stan­cje wyłącz­nie roślin­ne­go pocho­dze­nia ogra­ni­cza­ją­ce ryzy­ko wsy­tą­pie­nia aler­gii, z dru­giej – boga­te recep­tu­ry, zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie, potę­gu­ją­ce sku­tecz­ność kosme­ty­ków w odpo­wie­dzi na kon­kret­ne pro­ble­my skó­ry doj­rza­łej.

Wyso­ką bio­wi­tal­ność oraz sta­bil­ność mikro­bio­lo­gicz­ną pre­pa­ra­tów D’ALCHÉMY gwa­ran­tu­ją opa­ko­wa­nia wyko­na­ne ze szkła bio­fo­to­nicz­ne­go, a za nie­zwy­kłe zapa­chy serii odpo­wia­da­ją autor­skie kom­po­zy­cje natu­ral­nie czy­stych olej­ków ete­rycz­nych, pla­su­jąc mar­kę w kate­go­rii pro­duk­tów o dzia­ła­niu aro­ma­te­ra­peu­tycz­nym. War­to wspo­mnieć, że mar­ka jest w 100% przy­ja­zna dla wegan” – reko­men­du­je  Anna Mam­czur, CEO oraz dyrek­tor mar­ki D’ALCHÉMY.

Pre­pa­ra­ty D’ALCHÉMY są wol­ne od sub­stan­cji syn­te­tycz­nych, nato­miast sto­so­wa­ne w nich ukła­dy kon­ser­wu­ją­ce posia­da­ją cer­ty­fi­kat ECOCERT i są reko­men­do­wa­ne w kosme­ty­ce natu­ral­nej, jako sub­stan­cje „iden­tycz­ne z natu­ral­ny­mi”. Bazą recep­tur D’ALCHÉMY są hydro­la­ly roślin­ne, zastę­pu­ją­ce w cało­ści zwy­kłą wodę, ole­je extra-ver­gin oraz wyse­lek­cjo­no­wa­ne eks­trak­ty z roślin, upra­wia­nych meto­da­mi orga­nicz­ny­mi. Efek­ty dzia­ła­nia klu­czo­wych skład­ni­ków aktyw­nych potwier­dza­ją bada­nia kli­nicz­ne.

Sza­cu­nek i tro­ska o śro­do­wi­sko, orga­ni­zmy żywe oraz zdro­wie ludz­kie spra­wia, że kosme­ty­ki D’ALCHÉMY są nie tyl­ko wol­ne od sub­stan­cji poten­cjal­nie szko­dli­wych i nie­do­zwo­lo­nych przez orga­ni­za­cje cer­ty­fi­ku­ją­ce (ECOCERT/COSMOS/NATRUE), a tak­że wol­ne od jakich­kol­wiek skład­ni­ków odzwie­rzę­cych, tj. pocho­dzą­cych ze zwie­rząt żywych czy mar­twych (np. kola­gen, kawior, lano­li­na) jak i od pro­duk­tów przez zwie­rzę­ta wytwa­rza­nych (np. miód, mle­ko). Ponad­to żaden z pre­pa­ra­tów D’ALCHÉMY ani surow­ców wyko­rzy­sty­wa­nych do ich pro­duk­cji nie był nigdy testo­wa­ny na zwie­rzę­tach. To wszyst­ko spra­wia, że pro­duk­ty D’ALCHÉMY są pole­ca­ne zarów­no dla wegan jak
i wege­ta­rian.

tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy