Uroda

Dzień Australii z Nude by Nature

Z okazji Dnia Australii chcemy przekazać Ci szczyptę słońca dzięki kosmetykom australijskiej marki Nude by Nature.

Per­fec­ting Pri­mer, She­er Glow BB Cre­am, Natu­ral Glow Loose Bron­zer i High­li­ght Stick pomo­gą stwo­rzyć Ci pro­mien­ny, natu­ral­ny maki­jaż.

Wszyst­kie kosme­ty­ki Nude by Natu­re zawie­ra­ją wyłącz­nie natu­ral­ne skład­ni­ki, takie jak śliw­ka kaka­du, masło shea, ole­jek z awo­ka­do czy owoc quan­dong.
Co wię­cej, Nude by Natu­re nigdy nie testu­je swo­ich pro­duk­tów na zwie­rzę­tach, dzię­ki cze­mu każ­dy z kosme­ty­ków posia­da cer­ty­fi­kat PETA.

Mamy nadzie­ję, że dzię­ki Nude by Natu­re poczu­jesz dzi­siaj odro­bi­nę lata!

@nudebynaturepl

#nude­by­na­tu­re

 

Komentarze

komen­ta­rzy