NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gładka, napięta cera o równym kolorycie? Marzenie każdej z nas! Właśnie taką jędrną i zdrową buzią może poszczycić się nasza polska modelka Anja Rubik, która podobno ten dar zawdzięcza genom! Jednak co jeśli Twoja skóra płata Ci figle, bo pojawiają się na niej liczne znamiona, przebarwienia oraz pozostałości trądzikowe? Radzimy – porządniej zadbaj o wygląd swojej kosmetyczki, a zmian pigmentacyjnych skóry pozbądź się raz na zawsze! 

JAK POWSTAJĄ  PRZEBARWIENIA?

Prze­bar­wie­nia to efekt nad­pro­duk­cji barw­ni­ka skó­ry – mela­ni­ny, któ­ra powsta­je na sku­tek nad­mier­ne­go opa­la­nia się, zabu­rzeń hor­mo­nal­nych, nie­pra­wi­dło­wo­ści w dzia­ła­niu wątro­by lub tar­czy­cy. Mogą być tak­że pozo­sta­ło­ścią po sta­nach zapal­nych skó­ry, wywo­ła­nych trą­dzi­kiem lub wypry­ska­mi. Skó­rze ze zmia­na­mi pig­men­ta­cyj­ny­mi, sta­rze­ją­cej się nie słu­żą podró­że samo­lo­ta­mi i czę­sta zmia­na sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej. Gorą­cy kli­mat, pikant­ne jedze­nie – to po wyciecz­kach i poby­cie w Azji, nasze Euro­pej­ki wra­ca­ją z licz­ny­mi uszkodzeniami.

JAK WALCZYĆ Z PRZEBARWIENIAMI I NIERÓWNYM KOLORYTEM SKÓRY

Mamy jed­nak dobrą wia­do­mość dla Cie­bie! Z prze­bar­wie­nia­mi, nie­rów­nym kolo­ry­tem skó­ry oraz jej pro­ce­sem sta­rze­nia moż­na wal­czyć. Pod­sta­wą pie­lę­gna­cji jest zaczę­cie od pod­szew­ki, a więc od pie­lę­gna­cji domo­wej. Wypo­saż swo­ją kosme­tycz­kę w krem i serum, zawie­ra­ją­ce eks­trak­ty z owo­ców cytru­so­wych. To daw­ka wita­mi­ny A, zwa­nej wita­mi­ną mło­do­ści, któ­ra rege­ne­ru­je skó­rę, odży­wia ją i wal­czy z pro­ce­sem sta­rze­nia. Sku­tecz­nie niwe­lu­je prze­bar­wie­nia. Two­jej skó­rze słu­ży tak­że wita­mi­na C, czy­li kwas askor­bi­no­wy. Wyka­zu­je dzia­ła­nia roz­ja­śnia­ją­ce i oczysz­cza­ją­ce oraz chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni UV.

SKUTECZNE KOSMETYKI ROZJAŚNIAJĄCE NA PRZEBARWIENIA

Co wziąć pod uwa­gę pod­czas wybie­ra­nia kosme­ty­ków do skó­ry z prze­bar­wie­nia­mi? Istot­ny jest nie tyl­ko skład wita­min A i C, ale ich stę­że­nie. Naj­sku­tecz­niej­sze z kosme­ty­ków roz­ja­śnia­ją­cych i wal­czą­cych z pro­ce­sem sta­rze­nia się skó­ry jest serum takie jak np. Let It Beam, mar­ki Phe­no­mé. Pre­pa­rat o wyso­kiej kon­cen­tra­cji sub­stan­cji aktyw­nych, sil­ny i bez­piecz­ny. Zawie­ra cen­ne skład­ni­ki: eko­lo­gicz­ny eks­trakt z jabł­ka, wyciąg z ace­ro­li i liści alo­esu oraz olej mig­da­ło­wy. Pre­pa­rat lubi­my za sil­ne dzia­ła­nie roz­ja­śnia­ją­ce oraz inten­syw­ne nawilżenie.

By sku­tecz­nie wal­czyć z pro­ce­sem anti-aging, nasza skó­ra potrze­bu­je wzmoc­nio­nej daw­ki ochron­nej. Tu nie­za­wod­ny jest krem na noc np. Bedaz­zled, mar­ki Phe­no­mé. Tera­pia prze­ciw­sta­rze­nio­wa, któ­ra nawil­ża i natłusz­cza naskó­rek, roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia i odży­wia zmę­czo­ną skó­rę. Krem sto­suj nie tyl­ko na twarz, ale tak­że na szy­ję i dekolt, któ­re sta­rze­ją się pierw­sze. Pie­lę­gno­wa­nie tych par­tii cia­ła to trik model­ki Miran­dy Kerr na zacho­wa­nie młodości.

Kosme­ty­ki Phe­no­mé są orga­nicz­ne i natu­ral­ne, a my wie­rzy­my w uzdra­wia­nie mocą natu­ry, dla­te­go zde­cy­do­wa­ły­śmy się wła­śnie na nie. Z doświad­cze­nia wie­my, że pre­pa­ra­ty z dużą zawar­to­ścią che­mi­ka­liów przy­no­szą krót­ko­trwa­ły efekt. Masku­ją pro­blem, jed­nak go nie zwalczają.

Tekst: Ilo­na Jaworska
Gra­fi­ka: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr, niska tem­pe­ra­tu­ra oraz kli­ma­ty­za­cja. Zimą…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia i przy oka­zji testu­je­my pro­dukt mar­ki Phe­no­mè. DLACZEGO NAWILŻAĆ SKÓRĘ…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej