UrodaVers24 favorites

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawilżać i pielęgnować skórę twarzy? Jak powinien działać skuteczny krem nawilżający i dlaczego jest on tak ważny na naszej półce? Odpowiadamy  na te pytania i przy okazji testujemy produkt marki Phenomè.

Phenome 24krem

DLACZEGO NAWILŻAĆ SKÓRĘ

Nie­na­wil­żo­na skó­ra obja­wia się szorst­ko­ścią, pęk­nię­cia­mi oraz nad­mier­nym rogo­wa­ce­niem. Jest w dodat­ku sza­ra, wiot­ka i z widocz­ny­mi lub powsta­ją­cy­mi zmarszcz­ka­mi. Dla­te­go to wybór kosme­ty­ków, któ­re będą zapo­bie­gać nad­mier­nej utra­cie wody sta­no­wi słusz­ne roz­wią­za­nie.

CZYNNIKI, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA SUCHOŚĆ SKÓRY

Gdy docho­dzi do zabu­rzeń, skó­ra sta­je się sucha. W dodat­ku pro­ces uszko­dzeń przy­spie­sza­ją czyn­ni­ki takie jak tem­pe­ra­tu­ra oraz ogrze­wa­nie pomiesz­cze­nia za pomo­cą kalo­ry­fe­ra, a kto z nas w ten spo­sób nie chro­ni się przed nad­cho­dzą­cym mro­zem? Sucha skó­ra? Na samą myśl prze­cho­dzą nam ciar­ki! Brr!

JAK NAWILŻAĆ SKÓRĘ

By nawil­żyć skó­rę istot­ne jest wybra­nie pre­pa­ra­tu, któ­ry zadzia­ła na wie­lu płasz­czy­znach. Wzmoc­ni płaszcz wod­no-lipi­do­wy skó­ry oraz uzu­peł­ni sub­stan­cje odpo­wie­dzial­ne za wchła­nia­ne i wią­za­nie wody w war­stwie rogo­wej naskór­ka. Nasza cera też chce pić!

Phenome

TESTUJEMY KREM NAWILŻAJĄCY PHENOMÉ: ORGANICZNY I CERTYFIKOWANY

Nawil­ża­nie skó­ry doty­czy kobiet w każ­dym wie­ku i jest klu­czo­wym eta­pem jej pie­lę­gna­cji. Ze sku­tecz­nych, natu­ral­nych i cer­ty­fi­ko­wa­nych kre­mów orga­nicz­nych o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym wybra­ły­śmy Moistu­ri­zing Cre­am 24-hour, mar­ki Phe­no­mé. Pre­pa­rat na bazie wód roślin­nych oraz natu­ral­nych eks­trak­tów jest pole­ca­ny do cery nor­mal­nej i wraż­li­wej.

Gene­ral­nie krem przy­padł nam do gustu: o lek­kiej i aksa­mit­nej kon­sy­sten­cji, sku­tecz­nie wspo­mógł utrzy­ma­nie pra­wi­dło­we­go pozio­mu wil­got­no­ści skó­ry, co odczu­ły­śmy po jego zasto­so­wa­niu. Wyrów­nał drob­ne linie i nie­rów­no­ści, a nasza cera sta­ła się młod­sza, sprę­ży­sta i pro­mien­na. Mamy nadzie­ję, że efekt ten będzie­my widzia­ły przez dłu­gi czas w lustrza­nym odbi­ciu ☺

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
UrodaVers24 favorites

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skó­ra dło­ni wyma­ga szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji w okre­sie zimo­wym. Jest cien­ka, deli­kat­na i pozba­wio­na tkan­ki tłusz­czo­wej, dla­te­go szyb­ko się prze­su­sza. Dło­nie dodat­ko­wo są nara­żo­ne na nie­ko­rzyst­ne czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr, niska tem­pe­ra­tu­ra oraz kli­ma­ty­za­cja. Zimą…
Więcej
UrodaVers24 favorites

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdro­we, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy? Się­gnij po rege­ne­ru­ją­ce maski, szam­po­ny oraz odżyw­ki! Testu­je­my pro­duk­ty wzmac­nia­ją­ce wło­sy, by podzie­lić się z Tobą opi­nią. Oto lista naszych ulu­bio­nych kosme­ty­ków.  KARITÉ NUTRI, RENE FURTERER, SZAMPON…
Więcej