UrodaVers24 favorites

TOP 10 KREMÓW DO RĄK

Skóra dłoni wymaga szczególnej pielęgnacji w okresie zimowym. Jest cienka, delikatna i pozbawiona tkanki tłuszczowej, dlatego szybko się przesusza. Dłonie dodatkowo są narażone na niekorzystne czynniki zewnętrzne takie jak wiatr, niska temperatura oraz klimatyzacja. Zimą warto odpowiednio o nie zadbać – noś przy sobie rękawiczki i uzbrój się w kosmetyk idealny.  Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd skutecznych kremów i balsamów do rąk, które są na topie w 2017 roku. Wśród nich znajdują się kosmetyki znanych marek takich jak: Nuxe, Clarinse i organiczny krem Phenomé na bazie wód roślinnych, które są cenniejsze niż czysta woda. W trosce o dłonie zajrzyjcie na naszą top listę.


L’OCCITANE,
KREM DO RĄK NA BAZIE MASŁA SHEA

SKŁAD I DZIAŁANIE: kosme­tyk do rąk o kre­mo­wej kon­sy­sten­cji, zawie­ra masło Shea, miód, eks­trakt mig­da­ło­wy i koko­so­wy.

NASZA OPINIA: bom­ba wita­mi­no­wa dla naszych dło­ni, krem dodat­ko­wo szyb­ko się wchła­nia.

GYPSY WATER, BYREDO, NAWILŻAJĄCY KREM DO DŁONI

SKŁAD I DZIAŁANIE: krem do dło­ni głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy.

NASZA OPINIA:  świet­nie pie­lę­gnu­je i spra­wia, że dło­nie są mięk­kie w doty­ku, kosme­tyk znaj­du­je się w luk­su­so­wej tubie.

RESURRECTION AROMATIQUE HAND BALM, AÉSOP, ODŻYWCZY KREM DO DŁONI 

SKŁAD I DZIAŁANIE:  krem do dło­ni na bazie skład­ni­ków bota­nicz­nych zapew­nia­ją­cych głę­bo­kie nawil­że­nie.

NASZA OPINIA:  lek­ka, bez­tłusz­czo­wa kon­sy­sten­cja, szyb­ko się wchła­nia, pojem­na tuba.

REGENERATING HAND BALM, PHENOMÉ, AKSAMITNY BALSAM DO PIELĘGNACJI SUCHYCH DŁONI, HIT NA RYNKU URODY*

SKŁAD I DZIAŁANIE: aksa­mit­ny bal­sam o boga­tej i odżyw­czej kon­sy­sten­cji do codzien­nej pie­lę­gna­cji suchych dło­ni, na bazie ole­jów roślin­nych „extra vir­gin”.

NASZA OPINIA: kosme­tyk, któ­ry spi­sał się na medal pod wzglę­dem nawil­że­nia skó­ry dło­ni, bal­sam dobrze się wchła­nia, dzia­ła jak ochron­na nie­wi­dzial­na ręka­wicz­ka; nada­je dło­niom deli­kat­ny film ochron­ny. Lubi­my go tak­że za to, że jest natu­ral­ny i orga­nicz­ny, a dzię­ki temu przy­ja­zny dla skó­ry. Plus za opa­ko­wa­nia z recy­klin­gu.

CLARINS, KREM ODŻYWIAJĄCY DO RĄK DO SKÓRY POPĘKANEJ I PODRAŻNIONEJ

SKŁAD I DZIAŁANIE: na bazie ole­ju seza­mo­we­go, dba o mło­dą kon­dy­cję skó­ry dło­ni.

NASZA OPINIA: dobre noty za to, że pro­dukt spraw­dza się w przy­pad­ku popę­ka­nej i podraż­nio­nej skó­ry dło­ni, zapew­nia poczu­cie kom­for­tu.

VEGAN FOX, NAWILŻAJĄCY KREM DO RĄK Z AWOKADO

SKŁAD I DZIAŁANIE: bogac­two skład­ni­ków takich jak: olej z awo­ka­do, koko­so­wy i żel alo­eso­wy, wyka­zu­je dzia­ła­nie ochron­ne przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi.

NASZA OPINIA: kosme­tyk spro­stał naszym ocze­ki­wa­niom, po uży­ciu skó­ra sta­je się bar­dziej ela­stycz­na i zysku­je ład­ny kolo­ryt.

LANOLIPS, INTENSYWNY RÓŻANY KREM DO RĄK NA CO DZIEŃ

SKŁAD I DZIAŁANIE: krem do suchych dło­ni i paznok­ci, skład: mało Shea i kakao.

NASZA OPINIA: plus za dogłęb­ne nawil­że­nie dło­ni, kosme­tyk jest w 98% natu­ral­ny.

L’ERBOLARIO, KREM DO RĄK PRZECIW OZNAKOM STARZENIA 

SKŁAD I DZIAŁANIE: krem do rąk z linii anti-aging na bazie ole­ju arga­no­we­go.

NASZA OPINIA: gęsta kon­sy­sten­cja, któ­ra sku­tecz­nie nawil­ża nasze dło­nie jesie­nią, plus za wyczu­wal­ne nuty zapa­cho­we Maro­ka ☺

RÉVE DE MIEL, NUXE, NAWILŻAJĄCY KREM DO RĄK I PAZNOKCI

SKŁAD I DZIAŁANIE: krem na bazie skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zawie­ra szla­chet­ne olej­ki i wita­mi­nę E.

NASZA OPINIA: lubi­my krem za to, że ład­nie wygła­dza i rege­ne­ru­je skó­rę dło­ni, ma przy­jem­ny mio­do­wy zapach ide­al­ny na zimo­wą porę.

HAND ABSOLUTE, FILORGA, KREM RADYKALNIE ODMŁADZAJĄCY DO RĄK I PAZNOKCI

SKŁAD I DZIAŁANIE: krem pole­ca­ny do rąk wysu­szo­nych i znisz­czo­nych, zawie­ra kera­ty­nę.

NASZA OPINIA: bra­wo za lifting oraz dzia­ła­nie roz­ja­śnia­ją­ce skó­ry dło­ni.

Jaki krem Ty wybra­łaś z naszej top 10? ☺

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Gra­fi­ka: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

 

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pyta­nia i przy oka­zji testu­je­my pro­dukt mar­ki Phe­no­mè. DLACZEGO NAWILŻAĆ SKÓRĘ…
Więcej
UrodaVers24 favorites

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdro­we, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy? Się­gnij po rege­ne­ru­ją­ce maski, szam­po­ny oraz odżyw­ki! Testu­je­my pro­duk­ty wzmac­nia­ją­ce wło­sy, by podzie­lić się z Tobą opi­nią. Oto lista naszych ulu­bio­nych kosme­ty­ków.  KARITÉ NUTRI, RENE FURTERER, SZAMPON…
Więcej