NewsroomUroda

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

 Okulary już dawno przestały być wyłącznie narzędziem służącym do korekty wzroku. Obecnie są one dodatkiem, który dobieramy do naszeg o indywidualnego stylu, tak samo jak dobieramy buty czy torebkę. Wspólnie z marką Cross Eyes stworzyliśmy dla Was przewodnik, w którym podpowiadamy, jak dobrać odpowiednie oprawki do kształtu twarzy.

Przede wszyst­kim, zanim podej­mie­my wybór o odpo­wied­nich oku­la­rach, zasta­nów­my się, do cze­go wła­ści­wie mają one nam słu­żyć. Nie­któ­rzy oku­la­ra­mi chcą pod­kre­ślić swój pro­fe­sjo­na­lizm (robią tak m.in. poli­ty­cy, czy ludzie pra­cu­ją­cy w dużych kor­po­ra­cjach), inni zaś szu­ka­ją opra­wek, kt óre dopeł­nią ich ory­gi­nal­ny styl i sta­ną się zna­kiem roz­po­znaw­czym. W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji, moż­na posta­wić na opraw­ki mini­ma­li­stycz­ne, cien­ki e i w sto­no­wa­nych bar­wach, albo na te grub­sze, wyko­na­ne z drew­na , czy ozdo­bio­ne zwie­rzę­cym prin­tem. War­to jed­nak poznać kil­ka uni­wer­sal­nych zasad, któ­re pozwo­lą dobrać odpo­wied­nie opraw­ki do kszta łtu twa­rzy.

Twarz trój­kąt­na

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla twa­rzy trój­kąt­nej jest obszer­ne czo­ło i wąski pod­bró­dek. Przy wybo­rze odpo­wied­nich opra­wek, musi­my przede wszyst­kim kie­ro­wać się tym, aby łago­dzi­ły one rysy twa­rzy. Naj­le­piej posta­wić na kla­sycz­ne oku­la­ry z pro­sto­kąt­ny­mi szkła­mi. Moż­na rów­nież roz­wa­żyć opra­wy z moc­no pod­kre­ślo­ną górą, bez doln ych kra­wę­dzi. Dzię­ki nim rysy twa­rzy nabio­rą łagod­niej­sze­go wyra­zu. Mar­ka Cross Eyes ofe­ru­je kolek­cję mini­ma­li­stycz­nych opra­wek Nor­dic, z któ­rej nie­mal każ­dy model będzie ide­al­nie paso­wał do trój­kąt­nej twa­rzy. Oso­bom, któ­re cenią sobie kla­sy­kę na pew­no sp odo­ba­ją się mode­le w kolo­rze czer­ni, zaś indy­wi­du­al istom do gustu przy­pad­ną opraw­ki w róż­nych odcie­niach czer­wie­ni.

Twarz owal­na

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

Oso­by, któ­re mają twarz o owal­nym kształ­cie, mogą naj­bar­dziej posza­leć przy dobo­rze ide­al­nych opra­wek. Waż­ne jed­nak, aby nie z gubić pro­por­cji. Wybie­ra­jąc oku­la­ry nale­ży spraw­dzić, czy ich sze­ro­kość nie jest więk­sza niż obrys twa­rzy. Nale­ży szu­kać opra­wek ory­gi­nal­nych, na przy­kład z wyra­zi­stym prin­tem, któ­re jesz­cze bar­dziej pod­kre­ślą regu­lar­ny ow al twa­rzy. Nam do gustu naj­bar­dziej przy­pa­dły ory­gi­nal­ne opraw­ki z kolek­cji Cross Eyes Limi­ted w beżo­wo – brą­zo­wych bar­wach.

Twarz kwa­dra­to­wa

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

Cechy cha­rak­te­ry­stycz­ny kwa­dra­to­wej twa­rzy? Moc­no zary­so­wa­na szczę­ka, sze­ro­kie czo­ło i wyraź­ne kości policz­ko­we. O dpo­wied­nie opra­wy powin­ny deli­kat­nie łago­dzić rysy twa­rzy. Ide­al­nie spraw­dzą się np . mod­ne avia­to­ry. My zako­cha­li­śmy się w kolek­cji RUSK mar­ki Cross Eyes. Znaj­dzie­cie w niej mini­ma listycz­ne opraw­ki w kolo­rach gra­fi­tu, sre bra oraz zło­ta.

Twarz okrą­gła

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

Przy wybo­rze odpo­wied­nich opraw do twa­rzy okrą­głej, głów­nym celem jest przede wszyst­kim jej wydłu­że­nie i wysmu­kle­nie. Naj­le­piej wybrać pro­ste opraw­ki, nie­co szer­sze od obry­su twa­rzy. Tu dzia­ła rów­nież podob­na zasa­da, jak przy dobo­rze ubrań – ciem­ne wyszczu­pla. War­to posta­wić na oku­la­ry w głę­bo­kich, ciem­nych bar­wach. Dzię­ki temu twarz nabie­rze wyra­zu i optycz­nie będzie wyda­wać się dłuż­sza i smu­klej­sza.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Ilu­stra­cje: Ania Jasiń­ska

Komentarze

komen­ta­rzy