MakijażUroda

ESTEE LAUDER PRZEDSTAWIA NOWE KOREKTORY DOUBLE WEAR CUSTOM COVERAGE CORRECTING DUO

Jeden kolor. Dwa poziomy krycia. Nowa, łatwa w użyciu linia korektorów z podwójną końcówką. Stworzone przez wizażystów formuły, odpowiednie do każdego odcienia skóry, tworzą perfekcyjną bazę pod ulubiony podkład, zapewniając ci kontrolę nad przebarwieniami i innymi niedoskonałościami.

ESTEE LAUDER PRZEDSTAWIA NOWE KOREKTORY DOUBLE WEAR

Lek­ko kry­ją­ca for­mu­ła z jed­nej stro­ny i w peł­ni kry­ją­ca, nawil­ża­ją­ca for­mu­ła z dru­giej, pozwa­la­ją na dopa­so­wa­nie kon­sy­sten­cji i pozio­mu kry­cia do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Lek­kie kry­cie

 • Trwa­ła, lek­ka for­mu­ła zapew­nia natych­mia­sto­we nawil­że­nie
 • Odbi­ja­ją­ca świa­tło for­mu­ła, któ­ra roz­ja­śnia i roz­świe­tla
 • Na więk­sze powierzch­nie (zaczer­wie­nie­nia, prze­bar­wie­nia) 
 • Śred­ni poziom kry­cia

Peł­ne kry­cie

 • Nawil­ża­ją­ca, koją­ca kre­mo­wa for­mu­ła
 • 24-godzin­na trwa­łość kry­cia
 • Na uciąż­li­we miej­sca, wyma­ga­ją­ce lep­sze­go kry­cia (ciem­ne krę­gi pod ocza­mi, tatu­aże, bli­zny)
 • Peł­ny poziom kry­cia – wodo­od­por­ny i trwa­ły

Linia obej­mu­ją­ca sze­ro­ką gamę odcie­ni jest odpo­wied­nia do każ­dej kar­na­cji:

 • Pink (jasny), Peach (śred­nio­ja­sny), Apri­cot (śred­ni) – neu­tra­li­zu­je ciem­ne krę­gi i zwal­cza ciem­ne pla­my
 • Yel­low – zwal­cza mato­wość i neu­tra­li­zu­je ciem­no­fio­le­to­we pla­my
 • Laven­der – neu­tra­li­zu­je odbar­wie­nia i kory­gu­je zażół­ce­nia
 • Gre­en – neu­tra­li­zu­je i kory­gu­je zaczer­wie­nie­nia po wypry­skach lub podraż­nie­niach

Spo­sób uży­cia: Na począt­ku wybierz odpo­wied­ni odcień korek­to­ra. Aby osią­gnąć lep­szy efekt, nakła­daj przy uży­ciu wbu­do­wa­ne­go apli­ka­to­ra przed nało­że­niem pod­kła­du. Deli­kat­nie wklep kosme­tyk w skó­rę opusz­kiem pal­ca, pędz­lem do korek­to­ra lub gąb­ką, aby wkom­po­no­wać korek­tor w skó­rę, a następ­nie nałóż wybra­ny pod­kład. 

Wszyst­kie pro­duk­ty są testo­wa­ne der­ma­to­lo­gicz­nie i oku­li­stycz­nie, i są odpo­wied­nie dla każ­de­go rodza­ju skó­ry, w każ­dym wie­ku.

NOWE korek­to­ry Estée Lau­der Double Wear Custom Cove­ra­ge Cor­rec­ting Duo począw­szy od lute­go 2018 roku. 

 

Tekst/zdjecia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy