UrodaWywiady

Jak wykonać idealny makijaż świąteczny i sylwestrowy?

Święta to czas, kiedy zależy nam, aby wszystko dookoła było naprawdę piękne i magiczne. Dbamy o atmosferę w domu, długo wybieramy wyjątkowe prezenty dla najbliższych, szukamy także pomysłu na swoje, świąteczne stylizacje. Często w Internecie poszukujemy też pomysłów na świąteczne makijaże, które będą różniły się od tych codziennych i w nienaruszonym stanie przetrwają wiele godzin. Specjalnie dla Was zaprosiliśmy najlepszą makijażystkę jaką znamy, autorkę bloga Pink My Life, która przygotowała propozycje wieczorowych makijaży oraz podzieliła się z nami swoimi trikami na piękną, pełną blasku skórę.

 

Przed nało­że­niem makijażu

Aby maki­jaż prze­trwał wie­le godzin, nale­ży odpo­wied­nio wcze­śnie przy­go­to­wać naszą skó­rę. Już dzień przed waż­ną oka­zją war­to wyko­nać peeling i zasto­so­wać ulu­bio­ną masecz­kę. Zanim przy­stą­pi­my do wyko­na­nia maki­ja­żu, nale­ży oczy­wi­ście nało­żyć krem. Wik­to­ria pole­ci­ła nam swój nie­za­wod­ny pro­dukt, czy­li nawil­ża­ją­cy krem od mar­ki Kiehl’s. W przy­pad­ku skó­ry tłu­stej, waż­ne jest jej zma­to­wie­nie. Naj­lep­sza do tego celu będzie baza pod maki­jaż od Mary Kay.

Pierw­sze kro­ki, czy­li dla­cze­go war­to zain­we­sto­wać w dobry podkład ? 

Chcia­ły­śmy zdo­być dla Was infor­ma­cję o świet­nych pod­kła­dach z każ­dej pół­ki ceno­wej, ale zamiast tego, dosta­ły­śmy waż­ną, uro­do­wą lek­cję – w dobry pod­kład napraw­dę war­to zain­we­sto­wać. Ten porząd­ny będzie świet­nie pre­zen­to­wał się zarów­no na żywo, jak i na zdję­ciach. Dodat­ko­wo w nie­na­ru­szo­nym sta­nie prze­trwa wie­le godzin. Wik­to­ria do wyko­na­nia wszyst­kich maki­ja­ży uży­ła pod­kła­du Dior Nude, prze­zna­czo­ne­go dla cery suchej, któ­ry pięk­nie wta­pia się w naszą skó­rę, doda­je jej bla­sku i spra­wia, że wyglą­da­my świe­żo i pro­mien­nie. Dla uzy­ska­nia efek­tu glow, Wik­to­ria wymie­sza­ła pod­kład z moc­no roz­świe­tla­ją­cym pro­duk­tem Cover FX Sun­li­ght. Oczy­wi­ście całość wkle­pa­ła w skó­rę twa­rzy przy pomo­cy mokre­go beau­ty blendera.

 

Kon­tu­ro­wa­nie i rozświetlanie 

To, jak w efek­cie będzie wyglą­da­ła nasza twarz, w dużej mie­rze zale­ży od dobre­go kon­tu­ro­wa­nia i roz­świe­tla­nia. Smu­kły nos, pięk­nie pod­kre­ślo­ne kości policz­ko­we, moc­no zary­so­wa­na żuchwa – efekt twa­rzy ide­al­nej moż­na uzy­skać dzię­ki kon­tu­ro­wa­niu, któ­re wraz z Mario Dedi­va­no­vi­cem roz­pro­mo­wa­ła nie­gdyś Kim Kar­da­shian. Naj­lep­szą palet­ka do kon­tu­ro­wa­nia, w jaką może­cie zain­we­sto­wać, to Too Faced Cocoa Con­to­ur. War­to prze­te­sto­wać rów­nież pale­tę od Kat Von D. 

Mato­wa skó­ra już daw­no prze­sta­ła być mod­na. Od kil­ku sezo­nów roz­świe­tla­my ją na potę­gę. Wik­to­ria pod­czas spo­tka­nia przy­zna­ła, że naj­więk­szą sła­bość ma wła­śnie do skó­ry z efek­tem glow, któ­ra wyglą­da bar­dzo świe­żo i pro­mien­nie, a tak­że ide­al­nie spraw­dza się w wie­czo­ro­wych maki­ja­żach. Przy wybo­rze roz­świe­tla­cza, moż­na posta­wić zarów­no na pro­dukt z niż­szej, jak i z bar­dzo wyso­kiej pół­ki ceno­wej. Wik­to­ria zdra­dzi­ła nam, że obec­nie jed­ną z jej ulu­bio­nych, roz­świe­tla­ją­cych pale­tek jest Tar­te­ist Pro Glow fir­my Tarte. 

Jak wybrać kolor cie­ni do powiek 

Tajem­ni­ca ide­al­ne­go maki­ja­żu oka? Kolo­ry cie­ni dobra­ne do kolo­ru naszej tęczów­ki. Dla dziew­czyn z brą­zo­wy­mi ocza­mi odpo­wied­nie będą odcie­nie zło­ta i fio­le­tu, zie­lo­no­okie powin­ny posta­wić na brą­zy, zaś posia­dacz­ki tęczów­ki w kolo­rze nie­bie­skim dobrze wyglą­da­ją z moc­no roz­świe­tlo­ną powie­ką, tak­że w odcie­niach różu. Aby wydo­być głę­bię spoj­rze­nia, na spe­cjal­ną oka­zję war­to dokle­ić sztucz­ne rzę­sy. Jest to żmud­na i cza­so­chłon­na czyn­ność, ale zde­cy­do­wa­nie dzię­ki niej uzy­sku­je­my efekt WOW!

Zda­rza się jed­nak, że nie może­my przy­kle­jać sztucz­nych rzęs (wraż­li­we oczy, wyso­ka wada wzro­ku) lub po pro­stu nie do koń­ca wie­my, jak się za to zabrać. Wte­dy war­to posta­wić na bar­dzo dobry, moc­no wydłu­ża­ją­cy tusz. Wart każ­dej wyda­nej zło­tów­ki jest pro­dukt mar­ki Dior  o nazwie Dior­show pump’n’volume’.

 

Zło­te zasa­dy pięk­ne­go makijażu

W maki­ja­żu ist­nie­je kil­ka uni­wer­sal­nych zasad, do któ­rych war­to się dosto­so­wać. Zasa­da numer jeden brzmi: „albo oko, albo usta”. Nie może­my do moc­ne­go smo­ky eyes dobie­rać szmin­ki w kolo­rze inten­syw­nej czer­wie­ni. Jeśli sta­wia­my na moc­no pod­kre­ślo­ną powie­kę, zde­cy­duj­my się na pomad­kę w kolo­rze nude. Do moc­ne­go maki­ja­żu ust dobie­raj­my oko w jasnych kolo­rach, moc­no rozświetlone.

 

Maki­jaż nigdy nie będzie dobrze wyglą­dał na zanie­dba­nej skó­rze, dla­te­go każ­de­go dnia war­to sta­ran­nie wyko­ny­wać rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny. Żaden zabieg nie przy­nie­sie takich efek­tów, co sys­te­ma­tycz­ność. Pamię­taj­my, że maki­jaż doty­czy tak­że ust. Przed nało­że­niem pomad­ki war­to wyko­nać peeling i odpo­wied­nio nawil­żyć usta, aby nie pozo­sta­wa­ły na nich suche skórki.

 

Jeśli mamy w pla­nach wie­lo­go­dzin­ną kola­cję wigi­lij­ną lub syl­we­stro­wą zaba­wę do rana, maki­jaż dodat­ko­wo moż­na utrwa­lić fixe­rem. W swo­jej ofer­cie posia­da go nie­mal każ­da mar­ka kosme­tycz­na. Wik­to­ria pole­ci­ła nam spray utrwa­la­ją­cy mar­ki Kry­olan.

Mamy nadzie­ję, że w tym roku będzie­cie mia­ły dużo fraj­dy z two­rze­nia świą­tecz­nych i syl­we­stro­wych maki­ja­ży. Sko­rzy­sta­cie z rad zawar­tych w naszym artykule?

Dzię­ku­je­my maki­ja­ży­st­ce Wik­to­rii – www.wikaannamakeup.com

Tekst: Mar­ty­na Urbańska

Zdję­cia: VERS-24

Komentarze

komentarzy