English Fields – nowa limitowana kolekcja od Jo Malone London

Jo Malo­ne Lon­don sły­nie ze wspa­nia­łych zapa­chów i bry­tyj­skie­go dzie­dzic­twa. Co roku w mar­cu mar­ka wpro­wa­dza kolek­cję inspi­ro­wa­ną swo­ją ojczy­zną. W tym roku moty­wem prze­wod­nim tej wyjąt­ko­wej limi­to­wa­nej edy­cji są angiel­skie zbo­ża i łąki.

English Fields to zbo­żo­we, cie­płe aro­ma­ty dopra­wio­ne świe­żo­ścią kwia­tów. Każ­da z pię­ciu pro­po­zy­cji w kolek­cji wyróż­nia się pro­sto­tą oraz zosta­ła stwo­rzo­na tak, by móc łączyć się z inny­mi zapa­cha­mi JoMa­lo­ne Lon­don – zgod­nie z filo­zo­fią Fra­gran­ce Com­bi­ningTM.

Zbo­ża od daw­na były moją obse­sją, te ziar­na i inne ape­tycz­ne ele­men­ty kra­jo­bra­zu, dla­te­go chcia­łam stwo­rzyć na ich bazie nie­kon­wen­cjo­nal­ne zapa­chy.” – Celi­ne Roux – Dyrek­tor Dzia­łu Two­rze­nia Zapa­chów.

Posta­wie­nie zbóż i zia­ren na pierw­szym pla­nie było dla mnie czymś zupeł­nie nowym, obsza­rem, któ­re­go jako twór­ca per­fum jesz­cze nie odkry­wa­łam. Spo­sób, w jaki pra­cu­ję, dosko­na­le paso­wał do tego pro­jek­tu, ponie­waż zawsze wyko­rzy­stu­ję wszyst­kie zmy­sły – zapach, dotyk, wzrok – i uwiel­biam widzieć w gło­wie kolor, kie­dy two­rzę. To bar­dzo poma­ga mi w kre­owa­niu cze­goś spój­ne­go.”- Mathil­de Bija­oui – Mistrz per­fu­miar­stwa.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy