NewsroomUroda

English Fields – nowa limitowana kolekcja od Jo Malone London

Jo Malo­ne Lon­don sły­nie ze wspa­nia­łych zapa­chów i bry­tyj­skie­go dzie­dzic­twa. Co roku w mar­cu mar­ka wpro­wa­dza kolek­cję inspi­ro­wa­ną swo­ją ojczy­zną. W tym roku moty­wem prze­wod­nim tej wyjąt­ko­wej limi­to­wa­nej edy­cji są angiel­skie zbo­ża i łąki.

English Fields to zbo­żo­we, cie­płe aro­ma­ty dopra­wio­ne świe­żo­ścią kwia­tów. Każ­da z pię­ciu pro­po­zy­cji w kolek­cji wyróż­nia się pro­sto­tą oraz zosta­ła stwo­rzo­na tak, by móc łączyć się z inny­mi zapa­cha­mi JoMa­lo­ne Lon­don – zgod­nie z filo­zo­fią Fra­gran­ce Com­bi­ningTM.

Zbo­ża od daw­na były moją obse­sją, te ziar­na i inne ape­tycz­ne ele­men­ty kra­jo­bra­zu, dla­te­go chcia­łam stwo­rzyć na ich bazie nie­kon­wen­cjo­nal­ne zapa­chy.” – Celi­ne Roux – Dyrek­tor Dzia­łu Two­rze­nia Zapa­chów.

Posta­wie­nie zbóż i zia­ren na pierw­szym pla­nie było dla mnie czymś zupeł­nie nowym, obsza­rem, któ­re­go jako twór­ca per­fum jesz­cze nie odkry­wa­łam. Spo­sób, w jaki pra­cu­ję, dosko­na­le paso­wał do tego pro­jek­tu, ponie­waż zawsze wyko­rzy­stu­ję wszyst­kie zmy­sły – zapach, dotyk, wzrok – i uwiel­biam widzieć w gło­wie kolor, kie­dy two­rzę. To bar­dzo poma­ga mi w kre­owa­niu cze­goś spój­ne­go.”- Mathil­de Bija­oui – Mistrz per­fu­miar­stwa.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kolorowy sen na jawie - nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrze­waj się w wio­sen­nym słoń­cu na egzo­tycz­nych wybrze­żach oby­wa­nych fala­mi, przy deli­kat­nym odgło­sie trze­po­czą­cych na wie­trze płat­ków kwia­tów, dzię­ki naj­now­szej, wio­sen­nej i kolo­ro­wej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms. To zapa­chy inspi­ro­wa­ne  bia­ły­mi lub paste­lo­wy­mi kwia­ta­mi…
Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej