NewsroomUrodaWłosy

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splą­ta­ne wło­sy jesie­nią? Wycho­dząc z gorą­cej kąpie­li cią­gle bory­ka­my się ze swo­imi nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. A teraz nie waż­ne czy cien­kie czy gru­be, krę­co­ne czy pro­ste – zosta­ną jesz­cze bar­dziej roz­cze­sa­ne! Mar­ka Tan­gle Teezer…

Więcej
NewsroomUroda

 Zabiegi, które zaleca się wykonywać jesienią i zimą

 Prze­bar­wie­nia, naczyn­ka i roz­sze­rzo­ne pory – to czę­ste pro­ble­my, z któ­ry­mi zwra­ca­ją się pacjen­ci do kli­nik medy­cy­ny este­tycz­nej. Jest mnó­stwo zabie­gów, któ­re moż­na wyko­ny­wać w okre­sie waka­cyj­nym. Są jed­nak zabie­gi, któ­re zale­ca się wyko­ny­wać jesie­nią…

Więcej
NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we. Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy sta­ją…

Więcej
NewsroomUroda

Jak pielęgnować cerę?

Jesień, mimo że w Pol­sce okre­śla­na jako pięk­na i zło­ta bez­po­śred­nio po lecie zazwy­czaj jest sza­ra i mgli­sta. Spa­dek ciśnie­nia spra­wia, że nie jest to dobry okres dla nasze­go samo­po­czu­cia. Podob­nie jak my czu­je się…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

 Twoja skóra może więcej!

Skó­ra nie­sie w sobie nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał – mimo tego, że na każ­dą z jej komó­rek dzia­ła­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się, to odpo­wied­nio ją wzmac­nia­jąc, może­my mieć wpływ na zacho­wa­nie mło­de­go wyglą­du na lata. Klu­czem do suk­ce­su…

Więcej
NewsroomUroda

Regenerujący krem ochronny - Avène Cicalfate+

Inspi­ro­wa­ny nie­daw­nym odkry­ciem ludz­kie­go mikro­bio­mu, nowy Cical­fa­te+ rege­ne­ru­ją­cy krem ochron­ny to jesz­cze więk­sza sku­tecz­ność i szyb­sze dzia­ła­nie. Jego głów­nym zada­niem jest przy­nieść uko­je­nie powierz­chow­nym podraż­nie­niom, na któ­re nasza skó­ra nara­żo­na jest codzien­nie. Bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek ucie­le­śnia…

Więcej