NewsroomUroda

NOWOŚĆ! PRINCESS – ROSE DE MAI/ MY KIND OF LOVE BY KILIAN

Limitowana edycja zapachu dla MY KIND OF LOVE – kolekcja odważnych i apetycznych, francuskich zapachów! PRINCESS ROSE DE MAI to zapach nieprzeciętny, złożony; skrywa więcej, niż się wydaje.

PRINCESS - ROSE DE MAI/ MY KIND OF LOVE BY KILIAN

Bazu­jąc na PRINCESS, jed­nym z pierw­szych zapa­chów kolek­cji MY KIND OF LOVE, PRINCESS – ROSE DE MAI wyko­rzy­stu­je uzu­peł­nia­ją­cy się duet odmian róży, nada­jąc świe­że­go, deli­kat­nie zro­szo­ne­go cha­rak­te­ru tej kul­to­wej nucie zapachowej.

Bukiet świe­żo ścię­tych róż z całe­go świa­ta? PRINCESS zasłu­gu­je na najlepsze.

Za ory­gi­nal­nym hasłem zapa­chu PRINCESS: „NIE POTRZEBUJĘ KSIĘCIA U BOKU ABY BYC KSIĘŻNICZKĄ” stoi zuchwa­ła i dzi­ka kobie­ta. PRINCESS – ROSE DE MAI doda­je jej spon­ta­nicz­no­ści i sensualności.

Przy kre­acji limi­to­wa­nej nowo­ści Kilian Hen­nes­sy współ­pra­co­wał z twór­czy­nią per­fum Hono­ri­ne Blanc, autor­ką ory­gi­nal­nej PRINCESS. PRINCESS – ROSE DE MAI łączy sło­dycz z pikan­te­rią. Płat­ki róż z kom­po­zy­cją mat­chy i ape­tycz­nych akor­dów pia­nek mar­sh­mal­low. Otwie­ra się nuta­mi pikant­ne­go imbi­ru, a następ­nie roz­wi­ja w mie­szan­kę abso­lu­tu róży dama­sceń­skiej i róży majo­wej z Grasse.

Ta ostat­nia odmia­na jest rzad­kim i nie­zwy­kłym luk­su­sem: płat­ki róży zbie­ra­ne są ręcz­nie o świ­cie, w maju, tra­dy­cyj­nie od XVI wie­ku na połu­dniu Fran­cji. 

Są deli­kat­ne jak poran­na rosa.

Zapach PRINCESS – ROSE DE MAI jest spój­ny z desi­gnem per­fum kolek­cji MY KIND OF LOVE, łączą­cym kwa­dra­to­wą pod­sta­wę i sfe­rycz­ny fla­kon. Zaska­ku­je jak mini rzeź­ba. Limi­to­wa­na edy­cja debiu­tu­je jed­nak w wyróż­nia­ją­cej się, zło­tej kuli.

Bycie księż­nicz­ką to zaba­wa małych dziew­czy­nek. Praw­dzi­wa księż­nicz­ka wyma­ga wła­ści­wej rów­no­wa­gi mię­dzy sło­dy­czą a pikan­te­rią, nie­win­no­ścią a zmy­sło­wo­ścią, sub­tel­no­ścią a siłą.

Jest pięk­na. Nigdy nudna.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy