MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

 

Jeżeli marzysz o nieskazitelnej cerze przez cały dzień, koniecznie wypróbuj bestsellerowy i kultowy podkład w płynie od Estée Lauder - Double Wear Stay-in-Place Makeup, który zapewni Twojej skórze krycie przez okrągłą dobę. 

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup to trwa­łość, a jed­no­cze­śnie lek­ka kon­sy­sten­cja i nie­ska­zi­tel­ne wykoń­cze­nie zamknię­te w kla­sycz­nej, nie­wiel­kiej bute­lecz­ce. Jego kla­sycz­ną i trwa­łą for­mu­łę powsta­łą już w 1997 roku poko­cha­ły już kobie­ty na całym świe­cie.  

Bez­tłusz­czo­wa, regu­lu­ją­ca poziom pro­duk­cji sebum for­mu­ła utrzy­mu­je się na skó­rze przez całą dobę nie roz­ma­zu­jąc się, nie zmie­nia­jąc kolo­ru i nie bru­dząc ubrań. Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup to gwa­ran­cja pięk­nej, natu­ral­nej i nie­ska­zi­tel­nej cery przez 24 godzi­ny. Co wię­cej, jego lek­ka for­mu­ła z fil­trem SPF 10 nie zosta­wia śla­dów i pozwa­la stop­nio­wo budo­wać kry­cie – od śred­nie­go do peł­ne­go i jest odpor­na na pot oraz wil­goć. Poko­cha­ją go też wszyst­kie kobie­ty, któ­re posia­da­ją wraż­li­wą cerę – pod­kład jest bez­za­pa­cho­wy i nie zapy­cha porów, a w dodat­ku został prze­te­sto­wa­ny der­ma­to­lo­gicz­nie i okulistycznie.

Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup ide­al­nie dopa­so­wu­je się do Two­jej skó­ry – pod­kład dostęp­ny jest aż w 24 odcieniach.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Sekret młodości tkwi w śnie – Estee Lauder Advanced Night Repair

Urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, stres, ilość bodź­ców – wszyst­ko to nega­tyw­nie wpły­wa na jakość nasze­go snu. Mając świa­do­mość, jak bar­dzo wpły­wa on na nasza uro­dę, zdro­wie, samo­po­czu­cie oraz ogól­ną kon­dy­cje orga­ni­zmu, war­to szcze­gól­nie zadbać o jego higienę. …
Więcej