NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO OGŁASZA NAJBARDZIEJ SZALONY BLACK FRIDAY! 

 

Zaoszczędź do 45% na produktach marki Foreo! 

Promocja obejmuje również najnowszy model LUNY – LUNĘ 3!

foreo black friday gdzie kupic

 

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę -45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne pro­duk­ty,  w tym rów­nież dostęp­ne urzą­dze­nia LUNA jak i naj­now­sze, inno­wa­cyj­ne maski dedy­ko­wa­ne UFO bądź UFO mini. 

Dodat­ko­wo, po raz pierw­szy mar­ka FOREO przy­go­to­wa­ła nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich klu­bo­wi­czów pro­gra­mu LUNA­tics. Cze­ka­ją ich wyjąt­ko­we pre­zen­ty w posta­ci dar­mo­wych upo­min­ków i dosta­wy, a tak­że dodat­ko­we­go raba­tu 10%, przy doko­na­niu zaku­pu poprzez apli­ka­cję Foreo For You. Apli­ka­cja zosta­nie uru­cho­mio­na w listo­pa­dzie dając moż­li­wość uzy­ska­nia raba­tu do 45%. 

Pro­mo­cja Black Fri­day będzie obo­wią­zy­wać przez ogra­ni­czo­ny czas. Klu­bo­wi­cze LUNA­tics będą mogli sko­rzy­stać z pro­mo­cji już 27 listo­pa­da. Dla pozo­sta­łych osób start pro­mo­cji przy­pa­da na 28 listo­pa­da, a jej koniec na 6 grud­nia. 

LUNA 3: 25% OFF

Luna 3 to praw­dzi­wy prze­łom w tech­no­lo­gii uro­dy. Pierw­sze takie urzą­dze­nie na ryn­ku do skó­ry, któ­re jest obsłu­gi­wa­ne przez apli­ka­cję. Łączy w sobie funk­cje oczysz­cza­nia i róż­no­rod­nych masa­ży ujędr­nia­ją­cych. Dodat­ko­wa opcja “Find My LUNA” jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób zabie­ra­ją­cych urzą­dze­nie ze sobą w podróż. 

UFO & UFO mini: 30% OFF

UFO to prze­ło­mo­wa I inno­wa­cja tech­no­lo­gia w pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy. Jest to pierw­sza na świe­cie inte­li­gen­ta, pie­lę­gna­cyj­na masecz­ka, któ­rej apli­ka­cja zaj­mu­je tyl­ko 90 sekund. UFO sta­no­wi połą­cze­nie szwedz­kiej tech­no­lo­gii i uni­kal­nej for­mu­ły kore­ań­skich mase­czek. 

Poczuj pięk­no inno­wa­cji i popraw swo­ją cerę dzię­ki UFO.

UFO Masks: 30% OFF

Maski dedy­ko­wa­ne UFO, gwa­ran­tu­ją popra­wę Two­jej cery już  w 90 sekund. Kolek­cja zawie­ra masecz­ki ide­al­ne na każ­dą oka­zję, począw­szy od masek odżyw­czych, sto­so­wa­nych na noc, po oczysz­cza­ją­ce do użyt­ku na co dzień. Ofer­ta Farm To Face Col­lec­tion zosta­ła stwo­rzo­na w Korei – kró­le­stwie mase­czek do twa­rzy. Pre­cy­zyj­nie opra­co­wa­na for­mu­ła każ­dej maski, zawie­ra naj­lep­sze moż­li­we dla skó­ry skład­ni­ki. 

 LUNA 2: 25% OFF

LUNA 2 to rewo­lu­cyj­na i per­so­na­li­zo­wa­na szczo­tecz­ka sonicz­na z funk­cją masa­żu i anti-aging. Sto­so­wa­nie jej zmi­ni­ma­li­zu­je ilość nie­do­sko­na­ło­ści oraz spo­wol­ni sta­rze­nie się skó­ry. Pro­dukt dostęp­ny jest w aż 4 róż­nych wer­sjach, dzię­ki cze­mu możesz ide­al­nie dopa­so­wać LUNĘ 2 do swo­je­go typu skó­ry. 

LUNA mini 2: 35% OFF

LUNA mini 2 to ulu­bio­ny pro­dukt blo­gos­fe­ry beau­ty słu­żą­cy do oczysz­cza­nia twa­rzy. Zasto­so­wa­ny ultra­hi­po­aler­gicz­ny sili­kon jest odpo­wied­nim mate­ria­łem dla wszyst­kich typów cery. Pro­dukt wystę­pu­je aż w sze­ściu osza­ła­mia­ją­cych kolo­rach od per­ło­we­go różu po głę­bo­ką czerń.

ISSA 2: 35% OFF

FOREO po raz kolej­ny pod­nio­sło poprzecz­kę dla zaawan­so­wa­nej pie­lę­gna­cji jamy ust­nej. ISSA 2 to połą­cze­nie eleganckiego
i wodo­od­por­ne­go desi­gnu, z zasto­so­wa­niem ultra­mięk­kie­go sili­ko­nu oraz wydaj­nej przez 365 dni bate­rii. 

Ulep­szo­na wer­sja ISSA mini 2 to sonicz­na, elek­trycz­na szczo­tecz­ka do zębów, któ­ra po jed­nym nała­do­wa­niu gwa­ran­tu­je 265 dni działania.

Zarów­no dzia­ła­nie jak i design ISSA 2 powo­du­je, że uśmiech już nigdy nie zej­dzie z Two­jej twarzy. ?

Wszyst­kie ofer­ty obo­wią­zu­ją­ce pod­czas Black Fri­day moż­na zna­leźć na stro­nie www.foreo.com/pl, Sepho­ra (onli­ne, sta­cjo­nar­nie) oraz Douglas (onli­ne, sta­cjo­nar­nie) od 28 listo­pa­da to 6 grud­nia 2019.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicznych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybrane…
Więcej