NewsroomUroda

KOLEKCJA GENAISSANCE DE LA MER – ZATRZYMAJ BIEG CZASU

Kolekcja Genaissance de la MerTM od 2015 roku zdobywa miłośników na całym świecie. Luksusowa seria kosmetyków wzbogacona w życiodajny Miracle BrothTM, skrystalizowany w swojej najbardziej intensywnej postaci, przyspiesza procesy odnowy komórek skóry.  Czyste, doskonałe i skoncentrowane kryształy zawarte w The Crystal Miracle BrothTM niosą za sobą obietnicę widocznego cofnięcia czasu.

Produkty z kolekcji Genaissance de la MerTM przyspieszają procesy regeneracji skóry, wyraźnie zmniejszając widoczność zmarszczek i linii. Nasza skóra staje się elastyczna, napięta, jędrna i promienna.

 

KOLEKCJA GENAISSANCE DE LA MERTM

NIEZWYKŁA TECHNOLOGIA KRYSZTAŁÓW

Feno­men natu­ry. Przy­pad­ko­we odkry­cie. For­mu­ła zain­spi­ro­wa­na czy­sty­mi i dosko­na­ły­mi krysz­ta­ła­mi, któ­re for­mo­wa­ły się w pro­ce­sie pozy­ski­wa­nia Mirac­le BrothTM w Labo­ra­to­rium Badaw­czym Maxa Hube­r’a. Potrze­ba było wie­lu lat i nie­zli­czo­nych eks­pe­ry­men­tów, aby odtwo­rzyć to zja­wi­sko. Wresz­cie, naro­dził się Cry­stal Mirac­le Broth™ – rdzeń całej kolek­cji Gena­is­san­ce de la Mer™, ultra czy­sta for­ma naj­bar­dziej aktyw­ne­go fer­men­tu, któ­ry przy­spie­sza pro­ce­sy rege­ne­ra­cji skó­ry jak nigdy przedtem.

Efek­tem tego odkry­cia jest kolek­cja Gena­is­san­ce de la Mer™, któ­ra zade­biu­to­wa­ła w 2015 roku pro­duk­tem The Serum Essen­ce: luk­su­so­wą, jedwa­bi­stą esen­cją ide­al­nie absor­bo­wa­ną przez ludz­ką skó­rę. The Serum Essen­ce zyska­ło milio­ny wiel­bi­cie­li na całym świecie.
W 2017 do kolek­cji dołą­czy­ły kolej­ne dwa pro­duk­ty: The Eye and Expres­sion Cre­am oraz The Infu­sed Lotion. Kolek­cja Gena­is­san­ce de la Mer™ to kolej­ny milo­wy krok przy­spie­sza­ją­cy odno­wę i odmło­dze­nie skóry.

La Mer The Serum Essence

La Mer The Serum Essence

The Serum Essence

To cofa­ją­ce bieg cza­su serum – esen­cja, zapew­nia skó­rze nie­spo­ty­ka­ny blask i odno­wę. Skó­ra pozo­sta­je w nie­usta­ją­cym pro­ce­sie odmła­dza­nia. Linie, nie­do­sko­na­ło­ści oraz inne ozna­ki sta­rze­nia się zosta­ją wyraź­nie zmniejszone.

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 2 550 zł

La Mer The Eye and Expression Cream

La Mer The Eye and Expres­sion Cream

 The Eye and Expres­sion Cre­am

To pro­dukt, w któ­rym efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na Gena­is­san­ce de la Mer zosta­je sku­tecz­nie dostar­czo­na w obsza­ry o naj­bar­dziej wyra­zi­stej mimi­ce – czy­li na przy­kład w oko­li­ce oczu i ust. Wygła­dza­ją­ca struk­tu­ra kre­mu odmła­dza, napra­wia i rege­ne­ru­je deli­kat­ne par­tie twa­rzy. Odno­wa zaczy­na się zale­d­wie kil­ka chwil po zasto­so­wa­niu kre­mu — opuch­nię­cia i cie­nie wokół oczu zmniej­sza­ją się natych­miast. W cią­gu dwóch tygo­dni z oko­lic oczu zaczy­na­ją zni­kać drob­ne linie i ozna­ki stre­su, zmę­cze­nia oraz sta­rze­nia. Skó­ra zosta­je odmło­dzo­na, roz­ja­śnio­na i bar­dziej pro­mien­na. Wypeł­nio­ne zosta­ją tak­że zmarszcz­ki mimicz­ne, skó­ra odzy­sku­je jędrność,
a drob­ne linie zosta­ją spły­co­ne. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne narzę­dzie do masa­żu, zain­spi­ro­wa­ne struk­tu­rą i doty­kiem kamie­ni mor­skich wyrzu­ca­nych na brzeg, spra­wia, że apli­ka­cja kre­mu The Eye and Expres­sion sta­je się zmy­sło­wym doświad­cze­niem. Pod­czas masa­żu oko­lic oka i miejsc nara­żo­nych na sil­ną eks­pre­sję mimicz­ną, narzę­dzie deli­kat­nie chło­dzi skó­rę, spra­wia­jąc, że sto­so­wa­nie The Gena­is­san­ce sta­je się jesz­cze bar­dziej wyjątkowe.

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 1 570 zł

La Mer The Infused Lotion

La Mer The Infu­sed Lotion

The Infu­sed Lotion

La Mer prze­mie­nia lek­ką, płyn­ną esen­cję w sil­nie odżyw­czy suple­ment dla skó­ry: Gena­is­san­ce de la Mer Infu­sed Lotion. Pro­dukt został stwo­rzo­ny przez nie­ocze­ki­wa­ne zde­rze­nie dwóch nie­zwy­kłych for­muł – Cry­stal Mirac­le Broth™ i emo­lien­tów. Powsta­ła w ten spo­sób wod­no-ole­ista for­mu­ła w zetknię­ciu ze skó­rą zamie­nia się w płyn­ny, sil­nie nawil­ża­ją­cy lotion. Two­rzy w ten spo­sób ide­al­ną bazę pod The Serum Essen­ce. Tuż po apli­ka­cji, skó­ra odzy­sku­je zdro­wy wygląd. Sto­so­wa­ny codzien­nie wzmac­nia barie­rę ochron­ną i spra­wia, że skó­ra sta­je się bar­dziej jędr­na, nie­za­prze­czal­nie gład­sza i jedwa­bi­sta. 

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 1 130 zł

 

THE GENAISSANCE DE LA MER COLLECTION – CUD FERMENTACJI

 THE CRYSTAL MIRACLE BROTHTM

The Cry­stal Mirac­le Broth™, naj­czyst­sza kon­cen­tra­cja Mirac­le Broth™, jest wytwa­rza­ny w bar­dzo małych par­tiach, co umoż­li­wia uwol­nie­nie opty­mal­nej mocy. Napeł­nia skó­rę ener­gią, dzię­ki cze­mu może ona szyb­ciej się odna­wiać. Cry­stal Mirac­le Broth™ zwal­cza rów­nież podraż­nie­nia i wspie­ra natu­ral­ne pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry.

THE GENAISSANCE FERMENT

 Fer­ment Gena­is­san­ce stwo­rzo­ny na bazie nie­zwy­kle rzad­kich czer­wo­nych algach Pom Pom, któ­re natu­ral­nie wystę­pu­ją w płyt­kich wodach wokół Kor­sy­ki na Morzu Śród­ziem­nym. La Mer sto­su­je zrów­no­wa­żo­ne for­my pozy­ski­wa­nia tych alg. Są one inten­syw­nie upra­wia­ne  w bio­re­ak­to­rze, któ­ry przy­spie­sza tem­po ich wzro­stu i poma­ga stwo­rzyć bar­dziej czy­stą i bogat­szą for­mę czer­wo­nej algi Pom Pom, dużo wyż­szą niż te powsta­ją­ce w śro­do­wi­sku natu­ral­nym. Po zebra­niu algi pod­da­wa­ne są dzia­ła­niu natu­ral­ne­go świa­tła o odpo­wied­niej czę­sto­tli­wo­ści fal. W ten spo­sób powsta­je nie­zwy­kle aktyw­ny fer­ment, któ­ry sty­mu­lu­je pro­duk­cję natu­ral­ne­go kola­ge­nu i ela­sty­ny, co z kolei poma­ga zna­czą­co ujędr­nić i popra­wić wygląd skóry.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej