NewsroomUroda

The Neck and Decollete Concentrate od La Mer

Odsłoń młodzieńczo wyglądający dekolt. Ta wystawna kuracja, oparta na ultra- skoncentrowanej formie regenerującego komórki Miracle Broth TM, nawilża i ujędrnia skórę, przywracając najbardziej delikatnym partiom twojego ciała zmysłowy i niezwykle kuszący wygląd.

The Neck and Decollete Concentrate od La Mer

The Neck and Decol­le­te Con­cen­tra­te od La Mer

PODKREŚL SWOJE PIĘKNO

Szy­ja i dekolt są bar­dzo wraż­li­wy­mi par­tie cia­ła, podat­ne zarów­no na upływ cza­su, zanie­czysz­cze­nia jak i inne agre­syw­ne czyn­ni­ki. Jed­nym z rezul­ta­tów dzia­ła­nia tych agre­so­rów jest „tech neck” (szy­ja smart­fo­no­wa). Ter­min ten powstał w XXI wie­ku i okre­śla bruz­dy i linie, któ­re poja­wia­ją się na szyi od cią­głe­go patrze­nia w dół na ekra­ny urzą­dzeń mobil­nych. NOWY The Neck and Decol­le­te Con­cen­tra­te został spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny, aby nadać cien­kiej i deli­kat­nej skó­rze szyi i dekol­tu więk­szą jędr­ność i gład­kość, jed­no­cze­śnie głę­bo­ko ją nawil­ża­jąc, chro­niąc poprzez wzmoc­nie­nie naskór­ka oraz mini­ma­li­zu­jąc ist­nie­ją­ce linie. Dzię­ki boga­tej tek­stu­rze oraz zawar­to­ści Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM, ten spe­cja­li­sta spra­wia, że skó­ra szyi i dekol­tu sta­je się bar­dziej sprę­ży­sta, zre­ge­ne­ro­wa­na i odmło­dzo­na.

Dłu­go powsta­ją­ca, skon­cen­tro­wa­na for­mu­ła nasze­go kul­to­we­go elik­si­ru poma­ga zop­ty­ma­li­zo­wać natu­ral­ne pro­ce­sy odna­wia­nia się komó­rek skó­ry.

WZMACNIAJĄCY FERMENT

Potęż­ny mor­ski fer­ment dzia­ła na trzy spo­so­by, poma­ga­jąc zmie­nić wygląd skó­ry:
● Wzmac­nia: Sty­mu­lu­je natu­ral­ną struk­tu­rę pod­po­ro­wą skó­ry (kola­gen i ela­sty­na), zapew­nia­jąc jej jędr­ność i wygła­dze­nie. Skó­ra ma wyrów­na­ny kolo­ryt i jest odno­wio­na.
● Zmięk­cza: Poma­ga wygła­dzić i zmięk­czyć skó­rę mini­ma­li­zu­jąc ozna­ki sta­rze­nia się.
● Roz­ja­śnia tona­cję: Niwe­lu­je widocz­ne prze­bar­wie­nia i spra­wia, że skó­ra wyglą­da świe­żo i zdro­wo.

KONCENTRAT LIME TEA

Nasz potęż­ny prze­ciw­u­tle­niacz poma­ga zacho­wać mło­dy wygląd i pięk­no skó­ry.

OBUDŹ SWOJE ZMYSŁY

Nie było­by La Mer bez luk­su­so­we­go doty­ku. Kon­sy­sten­cja tego bal­sa­mu otu­la skó­rę, zapew­nia­jąc jej kom­fort odżyw­cze­go nawil­że­nia. Uni­kal­ny pro­ces utrzy­mu­je skon­cen­tro­wa­ne sub­stan­cje aktyw­ne tak, aby mogły być pre­cy­zyj­nie dostar­czo­ne tak gdzie są naj­bar­dziej potrzeb­ne. Jedwa­bi­sta tek­stu­ra bal­sa­mu przy­po­mi­na dru­gą skó­rę, otu­la­jąc szy­ję i dekolt swo­ją rege­ne­ru­ją­ca kon­sy­sten­cją.

RYTUAŁ DÉCOLLETÉ SCULPTING

Spraw, aby to był praw­dzi­wy rytu­ał. Naj­pierw użyj deli­kat­ne­go pędzel­ka, aby roz­pro­wa­dzić kura­cję na skó­rze szyi i dekol­tu (zawsze ruchem w górę), aby uzy­skać rów­no­mier­ną apli­ka­cję. Lek­ko przy­ci­śnij skó­rę dłoń­mi i prze­suń je w górę i na zewnątrz. Kolej na opusz­ki pal­ców: masuj skó­rę okręż­ny­mi rucha­mi na zewnątrz I do góry, tak aby uzy­skać uczu­cie unie­sie­nia i wygła­dze­nia. Skó­ra odzy­ska ela­stycz­ność i będzie dłu­go­trwa­le i głę­bo­ko nawil­żo­na.

Pojem­ność: 50 ml Cena: 1 130 PLN

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
Więcej
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struk­tu­ry…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej