NewsroomUroda

The Neck and Decollete Concentrate od La Mer

Odsłoń młodzieńczo wyglądający dekolt. Ta wystawna kuracja, oparta na ultra- skoncentrowanej formie regenerującego komórki Miracle Broth TM, nawilża i ujędrnia skórę, przywracając najbardziej delikatnym partiom twojego ciała zmysłowy i niezwykle kuszący wygląd.

The Neck and Decollete Concentrate od La Mer

The Neck and Decol­le­te Con­cen­tra­te od La Mer

PODKREŚL SWOJE PIĘKNO

Szy­ja i dekolt są bar­dzo wraż­li­wy­mi par­tie cia­ła, podat­ne zarów­no na upływ cza­su, zanie­czysz­cze­nia jak i inne agre­syw­ne czyn­ni­ki. Jed­nym z rezul­ta­tów dzia­ła­nia tych agre­so­rów jest „tech neck” (szy­ja smart­fo­no­wa). Ter­min ten powstał w XXI wie­ku i okre­śla bruz­dy i linie, któ­re poja­wia­ją się na szyi od cią­głe­go patrze­nia w dół na ekra­ny urzą­dzeń mobil­nych. NOWY The Neck and Decol­le­te Con­cen­tra­te został spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny, aby nadać cien­kiej i deli­kat­nej skó­rze szyi i dekol­tu więk­szą jędr­ność i gład­kość, jed­no­cze­śnie głę­bo­ko ją nawil­ża­jąc, chro­niąc poprzez wzmoc­nie­nie naskór­ka oraz mini­ma­li­zu­jąc ist­nie­ją­ce linie. Dzię­ki boga­tej tek­stu­rze oraz zawar­to­ści Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM, ten spe­cja­li­sta spra­wia, że skó­ra szyi i dekol­tu sta­je się bar­dziej sprę­ży­sta, zre­ge­ne­ro­wa­na i odmłodzona.

Dłu­go powsta­ją­ca, skon­cen­tro­wa­na for­mu­ła nasze­go kul­to­we­go elik­si­ru poma­ga zop­ty­ma­li­zo­wać natu­ral­ne pro­ce­sy odna­wia­nia się komó­rek skóry.

WZMACNIAJĄCY FERMENT

Potęż­ny mor­ski fer­ment dzia­ła na trzy spo­so­by, poma­ga­jąc zmie­nić wygląd skóry:
● Wzmac­nia: Sty­mu­lu­je natu­ral­ną struk­tu­rę pod­po­ro­wą skó­ry (kola­gen i ela­sty­na), zapew­nia­jąc jej jędr­ność i wygła­dze­nie. Skó­ra ma wyrów­na­ny kolo­ryt i jest odnowiona.
● Zmięk­cza: Poma­ga wygła­dzić i zmięk­czyć skó­rę mini­ma­li­zu­jąc ozna­ki sta­rze­nia się.
● Roz­ja­śnia tona­cję: Niwe­lu­je widocz­ne prze­bar­wie­nia i spra­wia, że skó­ra wyglą­da świe­żo i zdrowo.

KONCENTRAT LIME TEA

Nasz potęż­ny prze­ciw­u­tle­niacz poma­ga zacho­wać mło­dy wygląd i pięk­no skóry.

OBUDŹ SWOJE ZMYSŁY

Nie było­by La Mer bez luk­su­so­we­go doty­ku. Kon­sy­sten­cja tego bal­sa­mu otu­la skó­rę, zapew­nia­jąc jej kom­fort odżyw­cze­go nawil­że­nia. Uni­kal­ny pro­ces utrzy­mu­je skon­cen­tro­wa­ne sub­stan­cje aktyw­ne tak, aby mogły być pre­cy­zyj­nie dostar­czo­ne tak gdzie są naj­bar­dziej potrzeb­ne. Jedwa­bi­sta tek­stu­ra bal­sa­mu przy­po­mi­na dru­gą skó­rę, otu­la­jąc szy­ję i dekolt swo­ją rege­ne­ru­ją­ca konsystencją.

RYTUAŁ DÉCOLLETÉ SCULPTING

Spraw, aby to był praw­dzi­wy rytu­ał. Naj­pierw użyj deli­kat­ne­go pędzel­ka, aby roz­pro­wa­dzić kura­cję na skó­rze szyi i dekol­tu (zawsze ruchem w górę), aby uzy­skać rów­no­mier­ną apli­ka­cję. Lek­ko przy­ci­śnij skó­rę dłoń­mi i prze­suń je w górę i na zewnątrz. Kolej na opusz­ki pal­ców: masuj skó­rę okręż­ny­mi rucha­mi na zewnątrz I do góry, tak aby uzy­skać uczu­cie unie­sie­nia i wygła­dze­nia. Skó­ra odzy­ska ela­stycz­ność i będzie dłu­go­trwa­le i głę­bo­ko nawilżona.

Pojem­ność: 50 ml Cena: 1 130 PLN

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej