NewsroomUroda

Korygujący krem NanoblurTM – brzoskwiniowa nowość od Indeed Labs

Kosmetyki Indeed Labs z formułą NanoblurTM optycznie wygładzają i wyrównują strukturę oraz koloryt skóry. Wielokrotnie nagradzana formuła ma zdolności rozpraszania światła i błyskawicznego niwelowania niedoskonałości. Kanadyjska marka prezentuje nowość – krem korygujący w wersji brzoskwiniowej.

Korygujący krem NanoblurTM - brzoskwiniowa nowość od Indeed Labs

Kory­gu­ją­cy krem Nano­blurTM – brzo­skwi­nio­wa nowość od Inde­ed Labs

Nano­blurTM Colo­ur Cor­rec­tor to uni­kal­ne połą­cze­nie pie­lę­gnu­ją­ce­go kre­mu o natych­mia­sto­wym dzia­ła­niu upięk­sza­ją­cym. Przy­bie­ra postać lek­kie­go kre­mu odżyw­cze­go oraz chro­nią­ce­go skó­rę. Nada­je zdro­wy odcień skó­ry twa­rzy oraz świet­nie spraw­dza się zarów­no jako baza pod maki­jaż lub jako zamien­nik pod­kła­du, czy kre­mu kolo­ry­zu­ją­ce­go. Ta wie­lo­krot­nie nagra­dza­na for­mu­ła tym razem wystę­pu­je w wer­sji z kolo­ro­wym, uni­wer­sal­nym, brzo­skwi­nio­wym pig­men­tem roz­pra­sza­ją­cym światło.

Zaawan­so­wa­na for­mu­ła potrój­ne­go dzia­ła­nia to połą­cze­nie tech­no­lo­gii natych­mia­sto­wo udo­sko­na­la­ją­cej skó­rę, ze skład­ni­ka­mi nowej gene­ra­cji – aby inten­syw­nie pie­lę­gno­wać, kory­go­wać i roz­pra­szać niedoskonałości.

For­mu­ła zosta­ła wzbo­ga­co­na w głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy i odżyw­czy skwa­lan oraz ole­jek Nigel­la Sati­va, zna­ny ze swo­ich wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­cych i prze­ciw­za­pal­nych. Brzo­skwi­nio­wy pig­ment bły­ska­wicz­nie neu­tra­li­zu­je prze­bar­wie­nia oraz cie­nie pod ocza­mi, ujed­no­li­ca kolo­ryt i struk­tu­rę – roz­ja­śnia­jąc i roz­świe­tla­jąc oraz nada­jąc gład­kie, aksa­mit­ne wykoń­cze­nie. Lek­ka for­mu­ła łatwo się roz­pro­wa­dza, szyb­ko wta­pia w skó­rę – two­rząc nie­wi­docz­ny, upięk­sza­ją­cy filtr na twarzy.

Nie zawie­ra para­be­nów oraz sub­stan­cji zapachowych.

Klu­czo­we składniki:

Ole­jek Nigel­la Sati­va: okrzyk­nię­ty mia­nem olej­ku o naj­po­tęż­niej­szych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gnu­ją­cych na świe­cie – boga­ty w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, wapń, selen, magnez, żela­zo, beta-sito­ste­rol, miedź, cynk, potas, nia­cy­nę, wita­mi­ny A, B, B2, B3, C, D i E. Ole­jek zawie­ra potwier­dzo­ne kli­nicz­nie zdol­no­ści wzmac­nia­nia i nawil­ża­nia naskór­ka oraz dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­u­tle­nia­ją­co i przeciwgrzybiczo.

Miedź, Magnez, Cynk: nie­zbęd­ne mine­ra­ły opty­ma­li­zu­ją bio­che­micz­ny pro­ces oddy­cha­nia komór­ko­we­go, sty­mu­lu­ją ener­gię i prze­mia­nę meta­bo­licz­ną, aby chro­nić skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Peł­nią funk­cję bio­ener­ga­to­ra czy­stej, świe­żej skóry.

Skwa­lan: uzu­peł­nia kwa­sy tłusz­czo­ne, nawil­ża, odży­wia, wypeł­nia i wygła­dza skórę.

DERMALRX SCR: bio­fer­men­to­wa­ny oli­go­pep­tyd korzyst­nie wpły­wa na odno­wę powierzch­ni skó­rę, aby popra­wiać jej struk­tu­rę i przy­wró­cić ela­stycz­ność. Widocz­nie roz­ja­śnia i ujed­no­li­ca kolo­ryt skó­rę już po 14 dniach sys­te­ma­tycz­ne­go stosowania.

Korzy­ści:

  • niwe­lu­je obrzę­ki i cie­nie pod oczami
  • bły­ska­wicz­nie wyrów­nu­je nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt skóry
  • roz­ja­śnia i rozświetla
  • roz­pra­sza świa­tło i natych­mia­sto­wo niwe­lu­je widocz­ność drob­nych linii i zmarszczek
  • kory­gu­je nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry, widocz­ność porów i poziom wydzie­la­ne­go sebum
  • ujed­no­li­ca struk­tu­rę skó­ry nada­jąc aksa­mit­ne wykończenie
  • nawil­ża i wyka­zu­je dzia­ła­nia antyoksydacyjne


Spo­sób użycia:

Sto­so­wać punk­to­wo, pod oczy lub na całą twarz, w zależ­no­ści od potrzeb – zamiast pod­kła­du lub jako baza pod pod­kład. Kre­my kory­gu­ją­ce Nano­blurTM wystę­pu­ją w kolo­rze brzo­skwi­nio­wym, zie­lo­nym, żół­tym i fio­le­to­wym: per­so­na­li­zuj, łącz i mie­szaj kory­gu­ją­ce kre­my zgod­nie z potrze­ba­mi skó­ry oraz pożą­da­nym efektem.

Pojem­ność: 30 ml
Cena: 99.90 zł

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Idealna cera przez cały rok – kremy korygujące Indeed Labs NanoblurTM Colour Corrector 

Przez cały rok nasza skó­ra wysta­wio­na jest na eks­po­zy­cję pro­mie­ni sło­necz­nych, któ­re przy­spie­sza­ją pro­ces sta­rze­nia. Róż­ni­ce w wyglą­dzie naszej cery dost­zru­eg­my szcze­gól­nie po lecie, kie­dy nie rzad­ko korzy­sta­my ze sło­necz­nych kąpie­li, zapo­mi­na­my o oku­la­rach przeciwsłonecznych…
Więcej
NewsroomUroda

Olejek skwalanowy od Indeed Labs

Wie­lo­funk­cyj­ny Squ­ala­ne od Inde­ed Labs to Świę­ty Gra­al wśród olej­ków, któ­ry czer­pie swo­ją siłę z pro­sto­ty dobo­ru skład­ni­ków i potę­gi natu­ry. Pozy­ski­wa­ny jest wyłącz­nie z trzci­ny cukro­wej. Jest ultra­lek­ki, bez­za­pa­cho­wy, hipo­aler­gicz­ny, nie zaty­ka porów oraz…
Więcej