Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splątane włosy jesienią? Wychodząc z gorącej kąpieli ciągle borykamy się ze swoimi niesfornymi włosami. A teraz nie ważne czy cienkie czy grube, kręcone czy proste – zostaną jeszcze bardziej rozczesane! Marka Tangle Teezer przedstawia większy i bardziej skuteczny: The Wet Detangler Large. 

nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Dotych­czas do roz­cze­sy­wa­nia mokrych wło­sów uży­wa­li­śmy zwy­kłych szczo­tek, jed­nak od roku nie­zmien­nie w wie­lu domach leży szczot­ka Tan­gle Teezer The Wet Detan­gler. Inno­wa­cyj­na, poręcz­na szczot­ka z rącz­ką prze­zna­czo­na jedy­nie do mokrych wło­sów, pod­bi­ła ser­ca kobiet na całym świe­cie w mig. Od tego cza­su tyl­ko ją uży­wa­ły­śmy na base­nie, w wan­nie, pod prysz­ni­cem czy na co dzień. Wszyst­ko dzię­ki połą­cze­niu, na któ­re wszy­scy cze­ka­li­śmy – inno­wa­cyj­nych ząb­ków Tan­gle Teeze­ra i rącz­ki!

Mar­ka Tan­gle Teezer zde­cy­do­wa­ła się powięk­szyć rodzi­nę The Wet Detan­gle­ra. I to nie byle jak! Doda­je do nie­go The Wet Detan­gler Lar­ge – szczot­kę powięk­szo­ną o 20%. Dzię­ki swo­je­mu roz­mia­ro­wi zosta­ła dedy­ko­wa­na oso­bom o wło­sach gru­bych i krę­co­nych. Posia­da o 108 wię­cej ząb­ków oraz dłuż­szą rącz­kę. Pozwo­li to na bar­dziej efek­tyw­ne roz­cze­sy­wa­nie mokrych wło­sów pod­czas kąpie­li, ale tak­że i w jej trak­cie. Spraw­nie rów­nież doda wło­som suchym dodat­ko­we­go bla­sku i mięk­ko­ści! 

Dostęp­na wyłącz­nie w dro­ge­riach Ros­smann na tere­nie całe­go kra­ju w dwóch kolo­rach: brzo­skwi­nio­wym oraz czar­nym, w cenie: 54,99 PLN.

Uwa­ga! Ten pro­dukt uza­leż­nia!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy