NewsroomUrodaWłosy

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splątane włosy jesienią? Wychodząc z gorącej kąpieli ciągle borykamy się ze swoimi niesfornymi włosami. A teraz nie ważne czy cienkie czy grube, kręcone czy proste – zostaną jeszcze bardziej rozczesane! Marka Tangle Teezer przedstawia większy i bardziej skuteczny: The Wet Detangler Large. 

nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Dotych­czas do roz­cze­sy­wa­nia mokrych wło­sów uży­wa­li­śmy zwy­kłych szczo­tek, jed­nak od roku nie­zmien­nie w wie­lu domach leży szczot­ka Tan­gle Teezer The Wet Detan­gler. Inno­wa­cyj­na, poręcz­na szczot­ka z rącz­ką prze­zna­czo­na jedy­nie do mokrych wło­sów, pod­bi­ła ser­ca kobiet na całym świe­cie w mig. Od tego cza­su tyl­ko ją uży­wa­ły­śmy na base­nie, w wan­nie, pod prysz­ni­cem czy na co dzień. Wszyst­ko dzię­ki połą­cze­niu, na któ­re wszy­scy cze­ka­li­śmy – inno­wa­cyj­nych ząb­ków Tan­gle Teeze­ra i rączki!

Mar­ka Tan­gle Teezer zde­cy­do­wa­ła się powięk­szyć rodzi­nę The Wet Detan­gle­ra. I to nie byle jak! Doda­je do nie­go The Wet Detan­gler Lar­ge – szczot­kę powięk­szo­ną o 20%. Dzię­ki swo­je­mu roz­mia­ro­wi zosta­ła dedy­ko­wa­na oso­bom o wło­sach gru­bych i krę­co­nych. Posia­da o 108 wię­cej ząb­ków oraz dłuż­szą rącz­kę. Pozwo­li to na bar­dziej efek­tyw­ne roz­cze­sy­wa­nie mokrych wło­sów pod­czas kąpie­li, ale tak­że i w jej trak­cie. Spraw­nie rów­nież doda wło­som suchym dodat­ko­we­go bla­sku i mięk­ko­ści! 

Dostęp­na wyłącz­nie w dro­ge­riach Ros­smann na tere­nie całe­go kra­ju w dwóch kolo­rach: brzo­skwi­nio­wym oraz czar­nym, w cenie: 54,99 PLN.

Uwa­ga! Ten pro­dukt uzależnia!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
PolecaneStyl życia

Prezenty do 60 zł, które sprawią radość Twoim bliskim

Świą­tecz­ne pio­sen­ki pusz­cza­ne w skle­pach, set­ki neo­nów i świa­te­łek nie­uchron­nie przy­po­mi­na­ją nam, że świę­ta tuż za rogiem. Do Gwiazd­ki już tyl­ko nie­speł­na tydzień, a Ty nadal nie masz pre­zen­tu? Bez obaw! Z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi do…
Więcej
NewsroomUroda

Najnowsze szczotki Compact Styler od Tangle Teezer

Mistycz­na postać, któ­ra według legen­dy swo­im pięk­nym gło­sem uwo­dzi­ła mary­na­rzy. Była pięk­na, przede wszyst­kim dzię­ki ogo­no­wi, na któ­rym łuski poły­ski­wa­ły w naj­róż­niej­szych kolo­rach. Motyw ten niczym syre­na, nad­pły­nął wła­śnie na kul­to­we szczot­ki Tan­gle Teezer Compact…
Więcej
NewsroomUroda

Brokatowy zawrót głowy z nowymi szczotkami Tangle Teezer Compact Styler 

Mała, kom­pak­to­wa. Każ­da z nas na pew­no ma ją w toreb­ce i lubi jej nowe wer­sje kolo­ry­stycz­ne! Szczot­ka Com­pact Sty­ler od Tan­gle Teezer zawsze dopa­so­wu­je się do panu­ją­cych tren­dów, więc teraz zade­biu­to­wa­ła w wer­sjach brokatowych…
Więcej