NewsroomUroda

Olejki OIO LAB

Z połączenia zaawansowanych składników, wiedzy naukowej i tradycyjnej mądrości rytuałów powstała nowa polska marka pielęgnacyjna. „Beauty from real plants. Made in Poland with kindness” – botaniczne kuracje Oio Lab debiutują na rynku.

W skła­dzie znaj­du­ją się wyłącz­nie orga­nicz­ne, tło­czo­ne na zim­no ole­je i eks­trak­ty roślin­ne otrzy­my­wa­ne inno­wa­cyj­ny­mi meto­da­mi. W Oio Lab natu­ra płyn­nie prze­pla­ta się z nauką, by uzy­skać naj­lep­sze rezul­ta­ty dla skó­ry. Ten mini­ma­lizm w dobo­rze skład­ni­ków prze­ja­wia się rów­nież w for­mie zewnętrz­nej – kosme­ty­ki sygno­wa­ne Oio Lab przy­cią­ga­ją wzrok per­fek­cyj­nym pro­jek­tem opa­ko­wań przy­po­mi­na­ją­cym mini­ma­li­stycz­ne dzie­ła sztuki.

Twór­cy Oio Lab na sta­łe współ­pra­cu­ją z labo­ra­to­ria­mi, łącząc kom­pe­ten­cje insty­tu­cji nauko­wych z wła­snym wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. Ole­je i skład­ni­ki roślin­ne pod­da­wa­ne są róż­no­rod­nym meto­dom eks­trak­cji, aby spo­tę­go­wać ich dzia­ła­nia lub odkryć nie­zna­ne dotąd właściwości.

Inspi­ru­jąc się dłu­go­wiecz­ny­mi tra­dy­cja­mi, kura­cje Oio Lab uzu­peł­nio­no rytu­ała­mi. Twór­cy mar­ki wie­rzą, że skó­ra jest nośni­kiem naszych emo­cji, dla­te­go pie­lę­gna­cję łączą z dba­ło­ścią o kon­dy­cję ducho­wą. Temat pie­lę­gna­cji trak­to­wa­ny jest tu cało­ścio­wo, a jego klu­czo­wym ele­men­tem jest samoświadomość.

W Oio Lab zwra­ca się uwa­gę na opra­wę pie­lę­gnu­ją­cych kura­cji – uży­cie pla­sti­ku jest mini­ma­li­zo­wa­ne, sku­pia­jąc się na mate­ria­łach, któ­re może­my wyko­rzy­stać ponow­nie. Kosme­ty­ki Oio Lab umiesz­cza­ne są w szkla­nych butel­kach z fio­le­to­we­go szkła* i papie­ro­wych opa­ko­wa­niach, nada­ją­cych się do recyklingu.

*Fio­le­to­we szkło chro­ni cen­ne natu­ral­ne eks­trak­ty i olej­ki i jest jedy­nym kon­ser­wan­tem ole­jo­wych recep­tur Oio Lab.

Oio Lab — olejek Harmony First, 30ml, 189.90zł

Oio Lab — Har­mo­ny First, 30ml, 189.90zł

Oio Lab — Sleep Tight, 30ml, 289.90zł

Oio Lab — Sle­ep Tight, 30ml, 289.90zł

Oio Lab — 7 Wonders, 30ml, 249.90zł

Oio Lab — 7 Won­ders, 30ml, 249.90zł

Oio Lab — The Future Is Bright, 30ml, 289.90zł

Oio Lab — The Futu­re Is Bri­ght, 30ml, 289.90zł

Oio Lab to rezul­tat świa­do­mej syn­te­zy. Efek­tem naszych połą­czeń są sku­tecz­ne kosme­ty­ki. Orga­nicz­ne eks­trak­ty roślin­ne łączy­my z aktyw­ny­mi skład­ni­ka­mi o potwier­dzo­nych kli­nicz­nie wła­ści­wo­ściach. Nie­za­spo­ko­jo­ną cie­ka­wość i potrze­bę two­rze­nia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań kon­fron­tu­je­my z bada­nia­mi nauko­wy­mi. Mie­sza­my, łączy­my i two­rzy­my. Zaawan­so­wa­ne skład­ni­ki zesta­wia­my z tra­dy­cyj­ną wie­dzą i mądro­ścią rytu­ałów. Potę­gę natu­ry pod­da­je­my ana­li­zie labo­ra­to­ryj­nej. Wią­że­my stan naszej skó­ry z kon­dy­cją emo­cjo­nal­ną. Pie­lę­gna­cję łączy­my z sza­cun­kiem dla naszej pla­ne­ty. Wie­my, że pięk­no wyma­ga holi­stycz­ne­go spoj­rze­nia. ROZWÓJ. NATURA. NAUKA. ŚWIADOMOŚĆ.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
PolecaneUroda

Produkty do pielęgnacji, które warto kupić na Black Friday – lista Indii 

Za kil­ka dni ostat­ni pią­tek mie­sią­ca, a to ozna­cza mnó­stwo dobrych oka­zji aby kupić to, cze­go tak napraw­dę potrze­bu­je­my –  Black Fri­day  to nie lada wyzwa­nie. Jak odna­leźć się w przed­świą­tecz­nym sza­le zaku­pów i wybrać…
Więcej