NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość,…

Więcej
NewsroomUroda

Idealne ciało przez cały rok?

Pięk­ne cia­ło nigdy nie wycho­dzi z mody. To nie jest tak, że po sezo­nie biki­ni może­my odpu­ścić i zro­bić sobie prze­rwę od die­ty i ćwi­czeń. Nie­ste­ty czę­sto pomi­mo ogrom­ne­go wysił­ku wło­żo­ne­go w pra­cę nad syl­wet­ką…

Więcej
NewsroomUroda

Kultowy zapach Victoria’s Secret Bombshell w nowej odsłonie

Zmy­sło­wy, inten­syw­ny i nie­zwy­kle kobie­cy – poznaj­cie naj­now­szą, limi­to­wa­ną odsło­nę kul­to­wej per­fu­my Victoria’s Secret – Bomb­shell Inten­se. Czer­wo­ny, ele­ganc­ki fla­kon sym­bo­li­zu­je pasję, kobie­cość i moc, a zamknię­ty w nim zapach to połą­cze­nie soczy­stej wiśni i …

Więcej
NewsroomUroda

KOLEKCJA GENAISSANCE DE LA MER – ZATRZYMAJ BIEG CZASU

Kolek­cja Gena­is­san­ce de la MerTM od 2015 roku zdo­by­wa miło­śni­ków na całym świe­cie. Luk­su­so­wa seria kosme­ty­ków wzbo­ga­co­na w życio­daj­ny Mirac­le Bro­thTM, skry­sta­li­zo­wa­ny w swo­jej naj­bar­dziej inten­syw­nej posta­ci, przy­spie­sza pro­ce­sy odno­wy komó­rek skó­ry.  Czy­ste, dosko­na­łe i…

Więcej
NewsroomUroda

Korygujący krem NanoblurTM - brzoskwiniowa nowość od Indeed Labs

Kosme­ty­ki Inde­ed Labs z for­mu­łą Nano­blurTM optycz­nie wygła­dza­ją i wyrów­nu­ją struk­tu­rę oraz kolo­ryt skó­ry. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­na for­mu­ła ma zdol­no­ści roz­pra­sza­nia świa­tła i bły­ska­wicz­ne­go niwe­lo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści. Kana­dyj­ska mar­ka pre­zen­tu­je nowość – krem kory­gu­ją­cy w wer­sji brzo­skwi­nio­wej.…

Więcej
NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Świąteczna edycja kolekcji Chanel N°5

W 1921 roku Coco Cha­nel posta­no­wi­ła stwo­rzyć zapach odróż­nia­ją­cy się od wszyst­kich innych. Śmia­ły, boga­ty, abs­trak­cyj­ny i tajem­ni­czy bukiet pozba­wio­ny domi­nu­ją­cych nut. Rady­kal­na zmia­na i nie­spo­ty­ka­ne wyko­rzy­sta­nie alde­hy­dów spra­wi­ło, że Gabriel­le nada­ła mu tajem­ni­czą nazwę, …

Więcej
NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Stwo­rzo­ny z bły­sko­tli­wą ele­gan­cją zapach TOM FORD MÉTALLIQUE hip­no­ty­zu­je swo­je wiel­bi­ciel­ki pul­su­ją­cym bla­skiem nowo­cze­snej, pew­nej sie­bie kobie­co­ści — świa­do­mej, lśnią­cej i w peł­nym roz­kwi­cie. Wycza­ro­wa­na z uza­leż­nia­ją­cych alde­hy­dów poły­sku­ją­ca zbro­ja otu­la roz­brzmie­wa­ją­ce głów­ne nuty zmy­sło­wych…

Więcej
NewsroomUroda

Olejki OIO LAB

Z połą­cze­nia zaawan­so­wa­nych skład­ni­ków, wie­dzy nauko­wej i tra­dy­cyj­nej mądro­ści rytu­ałów powsta­ła nowa pol­ska mar­ka pie­lę­gna­cyj­na. „Beau­ty from real plants. Made in Poland with kind­ness” – bota­nicz­ne kura­cje Oio Lab debiu­tu­ją na ryn­ku. W skła­dzie znaj­du­ją…

Więcej
NewsroomUroda

The Neck and Decollete Concentrate od La Mer

Odsłoń mło­dzień­czo wyglą­da­ją­cy dekolt. Ta wystaw­na kura­cja, opar­ta na ultra- skon­cen­tro­wa­nej for­mie rege­ne­ru­ją­ce­go komór­ki Mirac­le Broth TM, nawil­ża i ujędr­nia skó­rę, przy­wra­ca­jąc naj­bar­dziej deli­kat­nym par­tiom two­je­go cia­ła zmy­sło­wy i nie­zwy­kle kuszą­cy wygląd. PODKREŚL SWOJE PIĘKNO…

Więcej