NewsroomUrodaVers24 favorites

Chanel N°5 L’Eau – magia świąt w najnowszej kampanii kultowego zapachu

 

Chanel wspólnie z  Jean-Paulem Goude zaprasza do wspólnego celebrowania magii świąt. Wierny współpracownik francuskiego domu mody od prawie trzydziestu lat za pomocą najnowszej kampanii przenosi nas do artystycznego świata pełnego fantazji i radości. Twarzą zapachu N°5 L’Eau została młoda ambasadorka Chanel - Lily-Rose Depp.

Twarzą zapachu N°5 L’Eau została młoda ambasadorka Chanel - Lily-Rose Depp.

Naj­now­sza, świą­tecz­na kam­pa­nia zapa­chu Jean-Pau­la Gou­de­’a to krót­ki film  prze­ka­zu­ją­cy magię, radość, eks­cy­ta­cję, nie­spo­dzian­kę, a jed­no­cze­śnie tak nowo­cze­sny i pełen humo­ru. To per­fek­cyj­ny obraz dzie­cię­cej, szcze­rej  rado­ści i pod­eks­cy­to­wa­nia zwią­za­ne­go z Bożym Naro­dze­niem i pre­zen­ta­mi. 

Lily-Rose Depp ubra­na w krót­ką sukien­kę, ręka­wicz­ki bez pal­ców i czer­wo­ne buty niczym z lat 40, któ­rej wło­sy zosta­ły skry­te gdzieś pod bere­tem, ema­nu­je bez­tro­skim, mło­dzień­czym uro­kiem. To per­fek­cyj a mie­szan­ka z jed­nej stro­ny świe­żo­ści i dziew­czę­co­ści, a z dru­giej doj­rza­ło­ści wytraw­nej aktor­ki. Sie­dzą­ca  na gigan­tycz­nej butel­ce per­fum, wpa­tru­ją­ce się w szklan­ką kulę śnież­ną niczym wróż­ka, nagle wśród sto­su pre­zen­tów odkry­wa swój szczę­śli­wy numer – numer 5, któ­ry nie ina­czej – skry­wa ulu­bio­ny zapach  N°5 L’Eau. Aktor­ka z dzie­cię­cą rado­ścią  tań­czy gdzieś pomię­dzy wiru­ją­cym płat­ka­mi śnie­gu, a atmos­fe­ra gwał­tow­nie zamie­nia się w broad­way­ow­ski musi­cal.

Naj­now­szą, świą­tecz­ną kam­pa­nię zapa­chu Cha­nel N°5 L’Eau Jean-Paul Gou­de dopra­co­wał w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach. Jest więc ogrom­na butel­ka zapa­chu, sta­no­wią­ca klu­czo­wy ele­ment wszyst­kich kam­pa­nii rekla­mo­wych fran­cu­skie­go domu mody. Jed­no­cze­śnie sta­no­wi ona ele­ment cha­rak­te­ry­stycz­ny dla reży­se­ra, bowiem spe­cjal­nie na potrze­by  fil­mu stwo­rzył on butel­kę o wyso­ko­ści trzech metrów, a tak­że gigan­tycz­ne podwój­ne C w tle, potę­gu­jąc tyl­ko magię całej histo­rii, bez koniecz­no­ści się­ga­nia po efek­ty spe­cjal­nych. 

Kolor czer­wo­ny rów­nież nie jest tutaj przy­pad­ko­wy – akcen­ty czer­wie­ni zosta­ły dys­kret­nie ulo­ko­wa­ne w akce­so­riach Lily i są nie tyl­ko kolo­rem przy­wo­łu­ją­cym na myśl Boże Naro­dze­nie, ale kolor ten łączy się z dłu­go­let­nią tra­dy­cją Cha­nel wyra­żo­ną we wpro­wa­dza­niu tego odcie­nia do kul­to­wych kam­pa­nii zapa­cho­wych. 

Naj­now­sza, świą­tecz­na kam­pa­nia zapa­chu  N°5 L’Eau Cha­nel, któ­ra roz­pocz­nie się 1 listo­pa­da 2019 r., wpro­wa­dzi nas w cza­ru­ją­cy, świą­tecz­ny kli­mat, a zara­zem  ide­al­ne miej­sce do świę­to­wa­nia jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych dni w roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej