NewsroomUrodaVers24 favorites

Chanel N°5 L’Eau – magia świąt w najnowszej kampanii kultowego zapachu

 

Chanel wspólnie z  Jean-Paulem Goude zaprasza do wspólnego celebrowania magii świąt. Wierny współpracownik francuskiego domu mody od prawie trzydziestu lat za pomocą najnowszej kampanii przenosi nas do artystycznego świata pełnego fantazji i radości. Twarzą zapachu N°5 L’Eau została młoda ambasadorka Chanel - Lily-Rose Depp.

Twarzą zapachu N°5 L’Eau została młoda ambasadorka Chanel - Lily-Rose Depp.

Naj­now­sza, świą­tecz­na kam­pa­nia zapa­chu Jean-Pau­la Gou­de­’a to krót­ki film  prze­ka­zu­ją­cy magię, radość, eks­cy­ta­cję, nie­spo­dzian­kę, a jed­no­cze­śnie tak nowo­cze­sny i pełen humo­ru. To per­fek­cyj­ny obraz dzie­cię­cej, szcze­rej  rado­ści i pod­eks­cy­to­wa­nia zwią­za­ne­go z Bożym Naro­dze­niem i pre­zen­ta­mi. 

Lily-Rose Depp ubra­na w krót­ką sukien­kę, ręka­wicz­ki bez pal­ców i czer­wo­ne buty niczym z lat 40, któ­rej wło­sy zosta­ły skry­te gdzieś pod bere­tem, ema­nu­je bez­tro­skim, mło­dzień­czym uro­kiem. To per­fek­cyj a mie­szan­ka z jed­nej stro­ny świe­żo­ści i dziew­czę­co­ści, a z dru­giej doj­rza­ło­ści wytraw­nej aktor­ki. Sie­dzą­ca  na gigan­tycz­nej butel­ce per­fum, wpa­tru­ją­ce się w szklan­ką kulę śnież­ną niczym wróż­ka, nagle wśród sto­su pre­zen­tów odkry­wa swój szczę­śli­wy numer – numer 5, któ­ry nie ina­czej – skry­wa ulu­bio­ny zapach  N°5 L’Eau. Aktor­ka z dzie­cię­cą rado­ścią  tań­czy gdzieś pomię­dzy wiru­ją­cym płat­ka­mi śnie­gu, a atmos­fe­ra gwał­tow­nie zamie­nia się w broad­way­ow­ski musi­cal.

Naj­now­szą, świą­tecz­ną kam­pa­nię zapa­chu Cha­nel N°5 L’Eau Jean-Paul Gou­de dopra­co­wał w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach. Jest więc ogrom­na butel­ka zapa­chu, sta­no­wią­ca klu­czo­wy ele­ment wszyst­kich kam­pa­nii rekla­mo­wych fran­cu­skie­go domu mody. Jed­no­cze­śnie sta­no­wi ona ele­ment cha­rak­te­ry­stycz­ny dla reży­se­ra, bowiem spe­cjal­nie na potrze­by  fil­mu stwo­rzył on butel­kę o wyso­ko­ści trzech metrów, a tak­że gigan­tycz­ne podwój­ne C w tle, potę­gu­jąc tyl­ko magię całej histo­rii, bez koniecz­no­ści się­ga­nia po efek­ty spe­cjal­nych. 

Kolor czer­wo­ny rów­nież nie jest tutaj przy­pad­ko­wy – akcen­ty czer­wie­ni zosta­ły dys­kret­nie ulo­ko­wa­ne w akce­so­riach Lily i są nie tyl­ko kolo­rem przy­wo­łu­ją­cym na myśl Boże Naro­dze­nie, ale kolor ten łączy się z dłu­go­let­nią tra­dy­cją Cha­nel wyra­żo­ną we wpro­wa­dza­niu tego odcie­nia do kul­to­wych kam­pa­nii zapa­cho­wych. 

Naj­now­sza, świą­tecz­na kam­pa­nia zapa­chu  N°5 L’Eau Cha­nel, któ­ra roz­pocz­nie się 1 listo­pa­da 2019 r., wpro­wa­dzi nas w cza­ru­ją­cy, świą­tecz­ny kli­mat, a zara­zem  ide­al­ne miej­sce do świę­to­wa­nia jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych dni w roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej