NewsroomUrodaVers24 favorites

Chanel N°5 L’Eau – magia świąt w najnowszej kampanii kultowego zapachu

 

Chanel wspólnie z  Jean-Paulem Goude zaprasza do wspólnego celebrowania magii świąt. Wierny współpracownik francuskiego domu mody od prawie trzydziestu lat za pomocą najnowszej kampanii przenosi nas do artystycznego świata pełnego fantazji i radości. Twarzą zapachu N°5 L’Eau została młoda ambasadorka Chanel - Lily-Rose Depp.

Twarzą zapachu N°5 L’Eau została młoda ambasadorka Chanel - Lily-Rose Depp.

Naj­now­sza, świą­tecz­na kam­pa­nia zapa­chu Jean-Pau­la Gou­de­’a to krót­ki film  prze­ka­zu­ją­cy magię, radość, eks­cy­ta­cję, nie­spo­dzian­kę, a jed­no­cze­śnie tak nowo­cze­sny i pełen humo­ru. To per­fek­cyj­ny obraz dzie­cię­cej, szcze­rej  rado­ści i pod­eks­cy­to­wa­nia zwią­za­ne­go z Bożym Naro­dze­niem i pre­zen­ta­mi. 

Lily-Rose Depp ubra­na w krót­ką sukien­kę, ręka­wicz­ki bez pal­ców i czer­wo­ne buty niczym z lat 40, któ­rej wło­sy zosta­ły skry­te gdzieś pod bere­tem, ema­nu­je bez­tro­skim, mło­dzień­czym uro­kiem. To per­fek­cyj a mie­szan­ka z jed­nej stro­ny świe­żo­ści i dziew­czę­co­ści, a z dru­giej doj­rza­ło­ści wytraw­nej aktor­ki. Sie­dzą­ca  na gigan­tycz­nej butel­ce per­fum, wpa­tru­ją­ce się w szklan­ką kulę śnież­ną niczym wróż­ka, nagle wśród sto­su pre­zen­tów odkry­wa swój szczę­śli­wy numer – numer 5, któ­ry nie ina­czej – skry­wa ulu­bio­ny zapach  N°5 L’Eau. Aktor­ka z dzie­cię­cą rado­ścią  tań­czy gdzieś pomię­dzy wiru­ją­cym płat­ka­mi śnie­gu, a atmos­fe­ra gwał­tow­nie zamie­nia się w broad­way­ow­ski musi­cal.

Naj­now­szą, świą­tecz­ną kam­pa­nię zapa­chu Cha­nel N°5 L’Eau Jean-Paul Gou­de dopra­co­wał w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach. Jest więc ogrom­na butel­ka zapa­chu, sta­no­wią­ca klu­czo­wy ele­ment wszyst­kich kam­pa­nii rekla­mo­wych fran­cu­skie­go domu mody. Jed­no­cze­śnie sta­no­wi ona ele­ment cha­rak­te­ry­stycz­ny dla reży­se­ra, bowiem spe­cjal­nie na potrze­by  fil­mu stwo­rzył on butel­kę o wyso­ko­ści trzech metrów, a tak­że gigan­tycz­ne podwój­ne C w tle, potę­gu­jąc tyl­ko magię całej histo­rii, bez koniecz­no­ści się­ga­nia po efek­ty spe­cjal­nych. 

Kolor czer­wo­ny rów­nież nie jest tutaj przy­pad­ko­wy – akcen­ty czer­wie­ni zosta­ły dys­kret­nie ulo­ko­wa­ne w akce­so­riach Lily i są nie tyl­ko kolo­rem przy­wo­łu­ją­cym na myśl Boże Naro­dze­nie, ale kolor ten łączy się z dłu­go­let­nią tra­dy­cją Cha­nel wyra­żo­ną we wpro­wa­dza­niu tego odcie­nia do kul­to­wych kam­pa­nii zapa­cho­wych. 

Naj­now­sza, świą­tecz­na kam­pa­nia zapa­chu  N°5 L’Eau Cha­nel, któ­ra roz­pocz­nie się 1 listo­pa­da 2019 r., wpro­wa­dzi nas w cza­ru­ją­cy, świą­tecz­ny kli­mat, a zara­zem  ide­al­ne miej­sce do świę­to­wa­nia jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych dni w roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej