MakijażUroda

Najtrwalszy tusz do rzęs? To Active All Day Wear od IsaDory

Każda kobieta szuka swojego tuszu do rzęs, którego nie będzie musiała ścierać spod oczu w ciągu dnia. O którego nie trzeba będzie się martwić, bo nawet w przypadku deszczu czy wysiłku fizycznego, pozostanie na swoim miejscu. Marka IsaDora, która uwielbia kobiety aktywne stworzyła dla nich wytrzymały tusz do zadań specjalnych – Active All Day Wear Make-up.

najtrwalszy tusz do rzęs Active All Day Wear od IsaDory

Naj­trwal­szy tusz do rzęs Acti­ve All Day Wear od IsaDory.

Każ­dy tusz, któ­re­go pró­bo­wa­łaś po paru godzi­nach osy­pu­je się pod ocza­mi, malu­jąc Ci je jak u pan­dy? Za każ­dym razem jak pró­bu­jesz go zetrzeć, ten jesz­cze bar­dziej roz­ma­zu­je się, powięk­sza­jąc ten efekt? Z taką opra­wą wyglą­dasz na zmę­czo­ną i nie wyspa­ną, a dodat­ko­wo nie jest to este­tycz­ne. Potrze­bu­jesz tuszu, któ­ry utrzy­ma się na rzę­sach, prawda?

Isa­Do­ra do swo­jej kolek­cji Acti­ve – dla kobiet wyjąt­ko­wo aktyw­nych – doda­je w tym sezo­nie dłu­go­trwa­ły tusz do rzęs All Day Wear Make-up. Jego for­mu­ła zosta­ła stwo­rzo­na tak, by pozo­sta­wać na swo­im miej­scu do 24h, bez wzglę­du na czyn­ność jaką wyko­nu­jesz. Możesz w nim iść do pra­cy, iść na tre­ning, biec do auto­bu­su, a potem poja­wić się na wykwint­nej kola­cji. Jest on odpor­ny na wodę, roz­ma­za­nia oraz pot. Nie kru­szy się okrop­nie pod ocza­mi, cały czas trzy­ma­jąc się rzęs. Jego szczo­tecz­ka o falo­wa­nym kształ­cie z fibry doda­je rzę­som obję­to­ści i gru­bo­ści. Przez 24h masz na rzę­sach efekt wow!

Moż­na do nie­go dobrać tak­że dłu­go­trwa­ły pod­kład Acti­ve All Day Wear Make-up 24h. Wypa­da on świet­nie pod­czas ćwi­czeń na siłow­ni, wspi­na­czek gór­skich czy inte­syw­ne­go bie­ga­nia. Jest odpor­ny na pot, wil­goć, ale tak­że nie zapy­cha porów. Po całym dniu nosze­nia będzie wyglą­dał jak nało­żo­ny 5 minut temu. W połą­cze­niu z nowym tuszem do rzęs, two­rzy duet nie do pokonania!

Z pro­duk­ta­mi Acti­ve bądź #isa­do­ra­ble bez obaw przez 24h!

Tusz do rzęs oraz pod­kład są dostęp­ne w skle­pie onli­ne pod adre­sem: www.sklep-isadora.pl 

Dłu­go­trwa­ły tusz do rzęs Acti­ve All Day Weara Make-up 24h, 5 ml, cena: 89 PLN

Dłu­go­trwa­ły pod­kład Acti­ve All Day Wear Make-Up 24h, w 5 kolo­rach: 10 Fair, 12 Light Honey, 14 Sand,  16 Warm Beige, 18 Cognac, cena: 92 PLN

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Zabłyśnij z zestawem do oczu Golden Edition od IsaDory w te Święta!

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, któ­ry spę­dza­my ze swo­imi naj­bliż­szy­mi oraz chce­my podzie­lić się z nimi czymś wyjąt­ko­wym. W tym roku naj­mod­niej­szym kolo­rem świą­tecz­ne­go sezo­nu jest zło­to – w bro­ka­cie, w gra­dien­cie, na oczach, ubra­niach i…
Więcej