Nowe palety cieni do powiek & Other Stories

Nowe palety cieni do powiek & Other Stories skomponowano z aksamitnych barw, które pozwalają tworzyć różnorodne połączenia inspirowane naturą. 

nowe 
palety cieni do powiek &Other stories

Ofer­ta kosme­ty­ków kolo­ro­wych & Other Sto­ries nie­ustan­nie powięk­sza się o nowe pro­duk­ty, któ­re poma­ga­ją klient­kom mar­ki wyra­żać swo­ją oso­bo­wość maki­ja­żem. Gwiaz­da­mi w tym sezo­nie sta­ły się oczy, z myślą o któ­rych powsta­ły dwie duże pale­ty cie­ni do powiek. Jak wska­zu­ją ich nazwy – „Desert Nine” i „Bota­nic Nine” – każ­da z nich skła­da się z dzie­wię­ciu odcie­ni, sta­ran­nie dobra­nych przez eks­per­tów maki­ja­żu w naszym sztok­holm­skim ate­lier. 

Gład­ka kon­sy­sten­cja, boga­ta pig­men­ta­cja i urze­ka­ją­ce kolo­ry zachę­ca­ją do eks­pe­ry­men­tów z maki­ja­żem i szu­ka­nia wła­sne­go balan­su pomię­dzy sub­tel­no­ścią, a inten­syw­nym efek­tem. 

nowe 
palety cieni do powiek &Other stories

Desert Nine”

Inten­syw­ne jak burza bar­wy two­rzą pięk­nie skom­po­no­wa­ną pale­tę czte­rech cie­ni mato­wych, dwóch poły­sku­ją­cych oraz trzech bro­ka­to­wych. Ich połą­cze­nia pozwa­la­ją uzy­skać zróż­ni­co­wa­ne efek­ty: od beżu piasz­czy­stych wydm po róż zmierz­cha­ją­ce­go nie­ba.

  nowe 
palety cieni do powiek &Other stories

Bota­nic Nine”

Inspi­ro­wa­na leśną roślin­no­ścią pale­ta łączy czte­ry ele­ganc­kie cie­nie mato­we, dwa poły­sku­ją­ce oraz trzy z bro­ka­tem. Dzie­więć barw pozwa­la na nie­zli­czo­ną ilość maki­ja­żo­wych inter­pre­ta­cji sił natu­ry: od łagod­nych kolo­rów zie­mi po soczy­stą zie­leń koron drzew.

Pale­ty są odpo­wied­nie do maki­ja­żu skó­ry o dowol­nej kar­na­cji. Cie­nie zawie­ra­ją bro­kat ule­ga­ją­cy bio­de­gra­da­cji i zosta­ły zapa­ko­wa­ne w kar­ton z magne­tycz­nym zamknię­ciem. 

Dostęp­ne w skle­pach & Other Sto­ries i onli­ne na stories.com od 31.10.2019 r.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy