MakijażUroda

Nowe pędzle od Real Techniques

Jesień zawsze nie­sie ze sobą duże zmia­ny. Nie tyl­ko w naszych sza­fach, ale tak­że w akce­so­riach! Mar­ka Real Tech­ni­qu­es prze­szła gene­ral­nie odświe­że­nie – od logo­ty­pu poprzez kolo­ry­sty­kę pędz­li. Wyso­ka jakość ich wyko­na­nia i przy­jem­ność z korzy­sta­nia pozo­sta­je nie­zmien­na, sztu­ka w nich się nie zakochać!

Nowe pędzle od Real Techniques

Wie­czo­ro­wy, pełen bla­sku czy natu­ral­ny make-up? Gdzie­kol­wiek zapro­wa­dzi Cię Two­ja fan­ta­zja w maki­ja­żu, tam pomo­gą nowe, odświe­żo­ne pędz­le od Real Tech­ni­qu­es. 

Nowa kolo­ry­sty­ka zosta­ła zain­spi­ro­wa­na przez odcie­nie rumie­nią­cych się policz­ków oraz soczy­stych, natu­ral­nych kolo­rów ust. W nowej pale­cie zna­la­zły się świe­że odcie­nie brzo­skwi­ni odpo­wia­da­ją­ce pędz­lom do twa­rzy, soczy­sty róż na pędz­lach do policz­ków oraz fio­let – jako kolor pędz­li do oczu. Zapa­ko­wa­no je tak­że w pudeł­ka o nowym desi­gnie, na któ­rych nie tyl­ko wyja­śnio­no nową pale­tę kolo­rów, ale tak­że załą­czo­no pro­fe­sjo­nal­ną instruk­cje do pędz­la na plec­kach. 

Nowe obli­cze mar­ki to kwin­te­sen­cja tren­dów panu­ją­cych na Insta­gra­mie w kolo­ry­sty­ce. W tym sezo­nie kró­lo­wał głę­bo­ki fio­let, soczy­sta brzo­skwi­nia oraz brud­ny róż o meta­licz­nym wykoń­cze­niu. To one są kolo­ra­mi, któ­re muszą zna­leźć się na naszych oczach, policz­kach i ustach, a teraz mogą tak­że w naszych kosmetyczkach!

Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ne meta­mor­fo­zą pędz­li Real Tech­ni­qu­es. Nowe kolo­ry powsta­ły we ści­słej współ­pra­cy ze spo­łecz­no­ścią uro­do­wą w social mediach, gdzie nasza przy­go­da się zaczę­ła. Odzwier­cie­dla­ją one nasze cią­gle zmie­nia­ją­ce się pre­fe­ren­cje kolo­ry­stycz­ne. Wie­my, że fani Real Tech­ni­qu­es są zachwy­ce­ni tym nowym lookiem mar­ki, dokład­nie tak jak my!” – powie­dzia­ły Sam i Nic Chap­man, współ­twór­czy­nie pędz­li Real Tech­ni­qu­es.  

Oprócz kolo­rów, nic wię­cej nie ule­gło zmia­nie. Pędz­le nadal wyko­na­ne są z syn­te­tycz­ne­go, dwu­ko­lo­ro­we­go wło­sia. Zosta­ło ono ręcz­nie przy­cię­te do wybra­ne­go kształ­tu i dłu­go­ści, dzię­ki cze­mu jest mięk­kie, nie wypa­da i jest wyjąt­ko­wo trwa­łe. Trzon­ki wyko­na­no z gumy kau­czu­ko­wej, któ­ra zapo­bie­ga wyśli­zgi­wa­niu się z dło­ni pod­czas maki­ja­żu. 

Na począ­tek pod­sta­wo­wa kolek­cja mar­ki zosta­ła pod­da­na odświe­że­niu. Następ­ne zmia­ny już wkrótce!

Dostęp­ne pędz­le w nowej odsłonie:

Pędzel do roz­świe­tla­nia, cena: 34 PLN 

Pędzel do różu, cena: 49 PLN

Pędz­le do cie­nio­wa­nia i blen­do­wa­nia, cena: 54 PLN

Cudow­na gąbecz­ka, cena: 33 PLN

Akce­so­ria moż­na kupić w dro­ge­riach Ros­smann na tere­nie całe­go kra­ju oraz na naszym skle­pie onli­ne: www.real-techniques.pl 

O mar­ce: 

Real Tech­ni­qu­es to pro­du­cent pędz­li do maki­ja­żu zapro­jek­to­wa­nych przez Saman­the oraz Nick Chap­man, zna­ne jako PIXIWOO. Sio­stry PIXIWOO  to bar­dzo popu­lar­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii wiza­żyst­ki, któ­re pro­wa­dzą kanał maki­ja­żo­wi na YouTube.

Real Tech­ni­qu­es to naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­ca się mar­ka akce­so­riów do maki­ja­żu w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Cudow­na Gąbecz­ka Do Pod­kła­du jest nume­rem 1 na ryn­ku ame­ry­kań­skim, a zesta­wy akce­so­riów do maki­ja­żu są naj­czę­ściej sprze­da­wa­ny­mi zesta­wa­mi na ryn­ku brytyjskim.

Wszyst­kie pędz­le Real Tech­ni­qu­es zosta­ły wyko­na­ne z syn­te­tycz­ne­go, dwu­ko­lo­ro­we­go wło­sia TAKLON – ręcz­nie przy­cię­te­go do odpo­wied­nie­go kształ­tu i dłu­go­ści. Wło­sie to cha­rak­te­ry­zu­je się nie­zwy­kłą mięk­ko­ścią, nie wypa­da i jest wyjąt­ko­wo trwa­łe. Trzon­ki pędz­li są zro­bio­ne z gumy kau­czu­ko­wej, któ­ra zapo­bie­ga wyśli­zgi­wa­niu się z dło­ni pod­czas maki­ja­żu. 

Spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ny spód trzon­ka pozwa­la na posta­wie­nie pędz­li, co zde­cy­do­wa­nie wyróż­nia je na rynku!

Mar­ka roz­sła­wi­ła swo­je pro­duk­ty poprzez współ­pra­cę z wiza­ży­stą Kim Kar­da­shian – Mario Dedi­va­no­vi­cem oraz przez Arie­la Teja­do – wiza­ży­stę naj­młod­szej sio­stry Kim – Kylie Jen­ner. Cudow­na Gąbecz­ka Do Pod­kła­du mar­ki poja­wi­ła się w jej apli­ka­cji, a pędzel do kon­tu­ro­wa­nia w pro­gra­mie „Z kame­rą u Kar­da­shia­nów”.  

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki Real Tech­ni­qu­es moż­na kupić w ofi­cjal­nym skle­pie inter­ne­to­wym:  www.real-techniques.pl  oraz w sie­ci Ros­smann. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy