MakijażUroda

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

Gdy w lipcu tego roku oficjalnie ogłoszono nawiązanie współpracy między dwiema największymi francuskimi markami, w świecie mody i urody zawrzało. Zapowiedziano wówczas, iż oficjalna premiera limitowanej kolekcji kosmetyków do makijażu KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris odbędzie się w szczególnym czasie – podczas wrześniowego paryskiego Tygodnia Mody.

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­na, ostat­nia kola­bo­ra­cja wybit­ne­go kre­ato­ra mody ujrza­ła świa­tło dzien­ne 27 wrze­śnia. Eks­klu­zyw­na pre­zen­ta­cja limi­to­wa­nej linii kosme­ty­ków mia­ła szcze­gól­ny cha­rak­ter. Zapro­sze­ni goście, wśród któ­rych zna­la­zły się rów­nież 3 pol­skie gwiaz­dy – Joan­na Horo­dyń­ska, Ada Fijał oraz Marie­ta Żukow­ska, mie­li oka­zję dowie­dzieć się wię­cej na temat kulis współ­pra­cy i two­rze­nia tej wyjąt­ko­wej kolek­cji. Była to rów­nież nie­po­wta­rzal­na oka­zja, by poznać naj­bliż­szy, współ­pra­cu­ją­cy na co dzień z Kar­lem  zespół ludzi oraz posłu­chać o jego wizji i filo­zo­fii, któ­re kie­ro­wa­ły jego arty­stycz­nym życiem oraz twór­czo­ścią. 

W Ate­lier goście wcie­li­li się rów­nież w rolę kre­ato­rów, mając szan­sę stwo­rzyć swo­ją uni­ka­to­wą szmin­kę. Towa­rzy­szył im zespół, któ­ry pod okiem Val Gar­land – Dyrek­tor kre­atyw­nej L’Oréal Paris opo­wie­dział o taj­ni­kach two­rze­nia kolo­rów uwiel­bia­nych przez kobie­ty. 

Zwień­cze­niem tego peł­ne­go emo­cji dnia był wie­czor­ny coc­ta­il, pod­czas któ­re­go uro­czy­ście cele­bro­wa­no pre­mie­rę naj­go­ręt­szej koope­ra­cji sezo­nu w świe­cie fashion & beau­ty. 

pomadki LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

MAKIJAŻOWE TRENDY Z PARYSKIM WDZIĘKIEM

Limi­to­wa­na kolek­cja KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris  to połą­cze­nie cha­rak­te­ry­stycz­ne­go roc­k’n’rol­lo­we­go sty­lu z fran­cu­ską ele­gan­cją. Pod­czas jej two­rze­nia, dla obu marek istot­ne było pod­kre­śle­nie ich wspól­nej wizji pięk­na oraz pio­nier­skie­go ducha i zobo­wią­za­nia by cele­bro­wać kobie­cą siłę. „Jutro mogę być inną oso­bą, niż byłem dzi­siaj” – powie­dział Karl Lager­feld, zachę­ca­jąc tym samym kobie­ty do otwar­to­ści na zmia­ny, na eks­pe­ry­men­to­wa­nie, nie tyl­ko w kwe­stii wła­sne­go sty­lu, lecz tak­że maki­ja­żu. 

 „Nigdy nie myśla­łam, że kola­bo­ra­cja może być tak wyjąt­ko­wa, dopó­ki nie dowie­dzia­łam się o tej. Sta­ran­ność, z jaką wyko­na­na jest kolek­cja, ide­al­nie odda­je ducha sty­lu Pary­ża­nek. Mój ulu­bio­ny pro­dukt? Zde­cy­do­wa­nie pale­ta cie­ni Eye Con­to­ur Palet­te, dzię­ki któ­rej z łatwo­ścią mogę zmie­niać swój look” – tak o tej wyjąt­ko­wej współ­pra­cy mówi Glo­bal Make Up Artist L’Oréal Paris, Val Garland.

Odkryj eks­klu­zyw­ną kolek­cję kosme­ty­ków KARL LAGERFELD x L’O­réal Paris!

 KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris EYE CONTOUR PALETTE

Pale­ta cie­ni, dzię­ki któ­rej szyb­ko zmie­nisz swój dzien­ny look w wie­czo­ro­wy. Moc­no napig­men­to­wa­ne kolo­ry z łatwo­ścią roz­blen­du­jesz, two­rząc ulu­bio­ny maki­jaż w zależ­no­ści od humo­ru i sytu­acji. Dzię­ki dzie­wię­ciu uni­wer­sal­nym bar­wom, możesz zabrać tę pale­tę w każ­dą podróż. 

 KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris GRAPHIC LINER

Dzię­ki odpo­wied­nie­mu nasy­ce­niu czar­ne­go kolo­ru, eyeli­ner doda spoj­rze­niu głę­bi i spra­wi, że maki­jaż będzie bar­dziej gra­ficz­ny. Wolisz moc­niej pod­kre­ślo­ną jaskół­kę? Pro­dukt ma kształt pió­ra, dzię­ki któ­re­mu wyko­nasz kre­skę tak ostrą jak żar­ty Kar­la. 

 KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris MASCARA

Ten tusz to must have tego sezo­nu, któ­re­go nie mogło zabrak­nąć w tej kolek­cji. Dzię­ki pogru­bia­ją­cej szczo­tecz­ce rzę­sy dosta­ną mak­si­mum obję­to­ści już za pierw­szym pocią­gnię­ciem. Wyjąt­ko­wość tej masca­ry to przede wszyst­kim dosko­na­łe wydłu­że­nie i wyraź­ne pogru­bie­nie rzęs.

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

 KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris HIGHLIGHTER COMPACT

Uwo­dzi­ciel­skie i roman­tycz­ne kolo­ry różo­we­go zło­ta nada­dzą kościom policz­ko­wym świe­tli­ste­go bla­sku, a dzię­ki łatwej apli­ka­cji i kre­mo­wej kon­sy­sten­cji możesz go nanieść pal­ca­mi – nawet pędząc w pośpie­chu spóź­nio­na na wie­czor­ne ren­dez-vous. 

KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris COLOR RICHE LIPSTICK

 Ponad­cza­so­we odcie­nie pomad­ki Color Riche zosta­ły odświe­żo­ne na mia­rę tren­dów tego­rocz­ne­go sezo­nu – od kla­sycz­nej czer­wie­ni po bor­do i ciem­ną wiśnię. Wita­mi­na E oraz ole­jek arga­no­wy zadba­ją o nawil­że­nie, tak, aby usta pozo­sta­ły w dobrej kon­dy­cji przez cały dzień. 

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

ARTYSTA I WIZJONER

Karl Lager­feld, któ­ry zmarł w lutym tego roku, był jed­nym z naj­bar­dziej wpły­wo­wych i twór­czych kre­ato­rów  mody od ponad pół wie­ku. Nie­kwe­stio­no­wa­ny auto­ry­tet nie tyl­ko w świe­cie fashion, ale tak­że sztu­ki, desi­gnu czy popkul­tu­ry. Król kre­atyw­no­ści, cię­tych żar­tów i kwin­te­sen­cja pary­skie­go sty­lu. Ostat­nia zna­mie­ni­ta koope­ra­cja z mar­ką  L’O­réal Paris to uwień­cze­nie wizji pięk­na pro­jek­tan­ta oraz jego twór­cze­go dziedzictwa.

Pro­duk­ty z uni­ka­to­wej kola­bo­ra­cji KARL LAGERFELD x L’O­réal Paris do kupie­nia będą wyłącz­nie na: https://www.karl.com/pl/subhome/loreal_section

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy