MakijażPolecaneUroda

Pielęgnacja i blask, czyli Bobbi Brown Crushed Oil – Infused Gloss

Pielęgnacja, blask i nawilżenie – te trzy słowa bez wątpienia najlepiej opisują najnowszy, ultra – nawilżający  produkt marki Bobbi Brown – błyszczyk Crushed Oil – Infused Gloss. 

Pielęgnacja i blask, czyli Bobbi Brown Crushed Oil - Infused Glos

Co spra­wia, że ten nie­przy­lep­ny błysz­czyk nada­je ustom nie­mal szkli­sty blask? Wszyst­ko jest zasłu­gą połą­cze­nia pie­lę­gnu­ją­cych olej­ków bota­nicz­nych. Każ­dy z 12 błysz­czy­ków w linii Cru­shed Oil-Infu­sed Gloss znaj­dzie­cie w nie tyl­ko w soczy­stych, inten­syw­nych kolo­rach, potę­gu­ją­cych i nada­ją­cych ustom połysk, ale tak­że w odcie­niach nude, któ­re dosko­na­le pod­kre­śla­ją natu­ral­ne pięk­no i kolor ust, zapew­nia­jąc im kom­fort. Dzię­ki for­mu­le zawie­ra­ją­cej olej­ki pro­dukt jest nie­zwy­kle mięk­ki, zapew­nia­jąc łatwą i przy­jem­ną apli­ka­cję. Odżyw­cze, roślin­ne skład­ni­ki, m.in. olej­ki z nasion kawy czy z orze­chów Kukui wspa­nia­le wypeł­nia­ją usta, pie­lę­gnu­jąc je i spra­wia­jąc, że szyb­ko sta­ją się nie tyl­ko mięk­kie, ale i odży­wio­ne.  Efekt głę­bo­kie­go nawil­że­nia wzmac­nia dodat­ko­wo ich połysk. 

nieprzylepny błyszczyk Bobbi Brown Crushed Oil

Co wię­cej, w błysz­czy­kach z linii Cru­shed Oil – Infu­sed Gloss na próż­no szu­kać para­be­nów, fta­la­nów, siar­czy­nów, glu­te­nu, ole­ju mine­ral­ne­go czy też wszel­kich skład­ni­ków pocho­dze­nia zwierzęcego.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy