MakijażUroda

Kosmetyki Matis dostępne od listopada na Douglas.pl 

Powstała w Paryżu, w 1936 roku rewolucjonizując ówczesną branżę kosmetyczną. Markę Matis stworzył Eugene Mavcromati, inżynier chemii, który za cel obrał sobie stworzenie kosmetyków, które będą przeciwdziałać oznakom starzenia się skóry, ale także będą pielęgnować nasze zmysły. Dzisiaj marka odnosi szerokie sukcesy międzynarodowe. A od listopada jej produkty można kupić na stronie Douglas.pl. 

kosmetyki Matis gdzie kupic

Euge­ne Mavcro­ma­ti, wizje swo­jej mar­ki oparł na kom­plek­so­wym podej­ściu do pie­lę­gna­cji. Pro­duk­ty Matis to przede wszyst­kim odpo­wiedź na wszyst­kie potrze­by naszej skó­ry, dla­te­go każ­de linia zaczy­na się od fran­cu­skie­go sło­wa „Repon­se” czy­li „Odpo­wiedź”.  Euge­ne zro­zu­miał tez że połą­cze­nie nauki i che­mii nie jest dla naszej skó­ry wystar­cza­ją­ce. Każ­dy kosme­tyk powi­nien tak­że dobrze dzia­łać na nasze zmy­sły. 

Mar­ka Matis w swo­jej ofer­cie posia­da 12 linii kosme­ty­ków: 3 linie do pie­lę­gna­cji prze­ciw­zmarszcz­ko­wej z wyko­rzy­sta­niem kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz wyso­kich jako­ścio­wo skład­ni­ków aktyw­nych m.in. wycią­gu z czar­nej per­ły; kla­sycz­ny linie do pie­lę­gna­cji – do skó­ry wraż­li­wej, tłu­stej, suchej, do skó­ry wokół oczu czy do pie­lę­gna­cji cia­ła. 

Na począ­tek w skle­pie onli­ne Douglas.pl znaj­dzie się 6 linii: Repon­se Cor­rec­ti­ve – linia prze­ciw­dzia­ła­ją­ca powsta­wa­niu zmarsz­czek mimicz­nych; Repon­se Jeau­ness – do pie­lę­gna­cji skó­ry mło­dej, któ­ra zapo­bie­ga powsta­wa­niu zmarsz­czek; Repon­se Pure­te – dla skó­ry tłu­stej; Repon­se Deli­ca­te – do pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej; Repon­se Hom­me – linia dla męż­czyzn; Repon­se Corps – do pie­lę­gna­cji cia­ła oraz Repon­se Tient – linia pro­duk­tów do maki­ja­żu twa­rzy. 

Na stro­nie zna­la­zły się best­sel­le­ry mar­ki: krem Cli­ma­tis z linii Repon­se Jeu­nes­se – ochron­ny bal­sam do każ­de­go typu cery nara­żo­nej na nega­tyw­ne dzia­ła­nia czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych. Zawie­ra w sobie masło kokum – któ­re boga­te jest w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we , któ­re zapew­nia­ją skó­rze wła­ści­wej odży­wie­nie oraz wspo­ma­ga­ją funk­cje rege­ne­ra­cyj­ne; oraz pod­kład Light Beige Quick Lift z Repon­se Tient – jedy­ny takie połą­cze­nie pod­kła­du z pie­lę­gnu­ją­cym serum, wygła­dza, ujędr­nia oraz wypeł­nia. Pozo­sta­wia skó­rę napię­tą, odży­wio­na oraz świe­tli­stą. Jego for­mu­ła zosta­ła opar­ta o kwas hia­lu­ro­no­wy, któ­ry jest nie­zbęd­ny do utrzy­ma­nia skó­ry w dobrej kon­dy­cji oraz o masę per­ło­wą któ­ra regu­lu­je meta­bo­lizm komó­rek skó­ry, toni­zu­je ją i przy­czy­nia się do szyb­sze­go odnowienia.

Pro­duk­ty Matis będą dostęp­ne od listo­pa­da na skle­pie onli­ne – Douglas.pl 

Repon­se Jeau­nes­se krem odżyw­czy Cli­ma­tis – 50 ml – 202 PLN

Repon­se Tient, pod­kład liftin­gu­ją­cy, Light Beige Quick Lift – 30 ml – 169 PLN

O mar­ce: 

W Pary­żu w roku 1936 inży­nier che­mii Euge­ne Mavcro­ma­ti doko­nał odkry­cia, któ­re zna­czą­co zmie­ni­ło bieg nowo­cze­snej kosme­to­lo­gii i wpły­nę­ło na powsta­nie fir­my Matis – pio­nier­skiej, fran­cu­skiej mar­ki, któ­ra za głów­ny cel obra­ła sobie prze­ciw­dzia­ła­nie ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry. 

Euge­ne odkrył, że pro­duk­ty są bar­dziej sku­tecz­ne, gdy sta­no­wią część kom­plek­so­we­go podej­ścia do pie­lę­gna­cji skó­ry. Zro­zu­miał, że che­mia i nauka nie są wystar­cza­ją­ce, bo aby wyko­rzy­stać cały poten­cjał kosme­ty­ków powin­ny one oddzia­ły­wać na zmy­sły i emo­cje. Mar­ka Matis dokład­nie wie jak odpo­wia­dać na potrze­by skó­ry, dla­te­go fran­cu­ska nazwa każ­dej linii kosme­ty­ków roz­po­czy­na się sło­wem „Repon­se”, czy­li wła­śnie „odpo­wiedź”. 

Mar­ka od 80 lat spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji domo­wej i pro­fe­sjo­nal­nej, a tak­że w kom­plek­so­wych zabie­gach gabi­ne­to­wych. Boga­te for­mu­ły kosme­ty­ków i pro­fe­sjo­nal­ne tech­ni­ki wyko­ny­wa­nia masa­ży, zbu­do­wa­ły pozy­tyw­ny wize­ru­nek mar­ki i zaufa­nie wśród klien­tek na całym świe­cie. 

Pro­duk­ty mar­ki Matis są dostęp­na w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych, w wybra­nych gabi­ne­tach kosme­tycz­ny oraz na douglas.pl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy