MakijażUroda

Kolekcja ESTÉE LAUDER x DURO OLOWU

Estée Lauder przedstawia Estée Lauder x Duro Olowu Collection, – dynamiczną, nową, limitowaną kolekcję kosmetyków do makijażu, która powstała we współpracy z brytyjskim projektantem o nigeryjskich korzeniach – Duro Olowu.

Kolekcja ESTÉE LAUDER x DURO OLOWU

Sły­ną­cy z mistrzow­skie­go zesta­wia­nia odważ­nych wzo­rów, tek­stur i nadru­ków w nie­ocze­ki­wa­ny i wyjąt­ko­wo nowo­cze­sny spo­sób, Duro Olo­wu inspi­ru­je się w swo­ich ponad­cza­so­wo luk­su­so­wych pro­jek­tach swo­im afry­kań­skim dzie­dzic­twem, zami­ło­wa­niem do sztu­ki oraz swo­ją wła­sną kon­cep­cją kobie­ce­go pięk­na. Podob­nie jak w przy­pad­ku Estée Lau­der, kolek­cje Duro sta­no­wią ukłon w kie­run­ku wol­no­ści wyra­zu, indy­wi­du­ali­zmu oraz siły i pew­no­ści sie­bie kobiet, któ­re je noszą. Kolek­cja Estée Lau­der x Duro Olo­wu powsta­ła z myślą o kobie­cie, któ­ra nie oba­wia się posia­dać swo­je­go wła­sne­go sty­lu i odważ­nie go eks­po­no­wać. 

PRODUKTY

Kolek­cja Estée Lau­der x Duro Olo­wu obej­mu­je sześć sper­so­na­li­zo­wa­nych pro­duk­tów do maki­ja­żu sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych we współ­pra­cy z Duro. Z ich pomo­cą moż­na wycza­ro­wać sty­li­za­cje inspi­ro­wa­ne nie­wy­mu­sze­nie sty­lo­wy­mi kolek­cja­mi od Duro. Kolek­cja obej­mu­je rów­nież popu­lar­ne wśród naszych klien­tek i nie­zbęd­ne pozy­cje od Estée Lau­der i dwie nowe pale­ty cie­ni do powiek ofe­ru­ją­ce moż­li­wo­ści  stwo­rze­nia nie­zli­czo­nych maki­ja­ży. Począw­szy od mięk­kich i sub­tel­nych, a skoń­czyw­szy na dra­ma­tycz­nych i śmia­łych, odcie­nie zosta­ły dobra­ne tak, by moż­na je było swo­bod­nie łączyć i zesta­wiać, inspi­ru­jąc się cha­rak­te­ry­stycz­ną dla Duro umie­jęt­no­ścią łącze­nia tek­stur, kolo­rów i wykończeń.

Kolekcja Estée Lauder x Duro Olowu obejmuje sześć spersonalizowanych produktów do makijażu

OCZY

  • Dwie nowe pale­ty Pure Color Envy 8 Pan Sculp­ting Eyesha­dow Palet­tes obej­mu­ją sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne mato­we i meta­licz­ne cie­nie do powiek, któ­re moż­na swo­bod­nie z sobą zesta­wiać two­rząc wie­lo­wy­mia­ro­we sty­li­za­cje.  
    • Pure Color Envy 8 Pan Sculp­ting Eyesha­dow Palet­te – Light: uwo­dzi­ciel­skie róże, boga­te bur­gun­dy oraz lśnią­ce odcie­nie meta­licz­ne 
    • Pure Color Envy 8 Pan Sculp­ting Eyesha­dow Palet­te – Dark: głę­bo­kie, peł­ne życia błę­ki­ty w połą­cze­niu z poły­sku­ją­cym zło­tem i mie­dzią to gwa­ran­cja moc­nych, a zara­zem twa­rzo­wych stylizacji
  • Double Wear Stay-in-Pla­ce Eye Pen­cil: pod­kreśl opra­wę oczu przy pomo­cy inten­syw­nej czer­ni w odcie­niu Onyx lub stwórz efekt przy­dy­mio­ne­go spoj­rze­nia przy pomo­cy Bur­gun­dy Suede

USTA

  • Pure Color Envy Sculp­ting Lip­stick: Wybierz krwi­stą czer­wień w odcie­niu Car­nal lub deli­kat­ny róż w posta­ci best­sel­le­ro­we­go, korzyst­nie pre­zen­tu­ją­ce­go się na każ­dej kar­na­cji odcie­nia Rebel­lio­us Rose 

LOOK

Inspi­ro­wa­na eks­tra­wa­ganc­kim spo­so­bem zesta­wia­nia przez Duro wzo­rów i tek­stur kolek­cja to rów­nież nie­po­wta­rzal­ny design opa­ko­wa­nia i kar­to­ni­ka, bez­po­śred­nio nawią­zu­ją­cy do wzo­rów i fak­tur tka­nin z dotych­cza­so­wych kolek­cji autor­stwa Olowu.

Pale­ty cie­ni do powiek zosta­ły opa­ko­wa­ne mięk­kim w doty­ku papie­rem ozdo­bio­nym przy­cią­ga­ją­cym spoj­rze­nia zesta­wie­niem wzo­rów, któ­re ide­al­nie kon­tra­stu­ją z boga­ty­mi odcie­nia­mi i tek­stu­ra­mi kosme­ty­ków. Szmin­ki zacho­wa­ły kul­to­we gra­na­to­wo-zło­te opa­ko­wa­nie Estée Lau­der, zysku­jąc nie­ocze­ki­wa­ny, inspi­ro­wa­ny twór­czo­ścią Duro akcent, któ­ry sta­je się widocz­ny po odkrę­ce­niu nakręt­ki.  

O Duro Olowu:

Duro Olo­wu to uro­dzo­ny w Nige­rii bry­tyj­ski pro­jek­tant mody zna­ny przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­ne­go łącze­nia wzo­rów i tka­nin, inspi­ro­wa­ne­go jego afry­kań­ski­mi korze­nia­mi.  Jego pat­chwor­ko­wa suk­nia w sty­lu empi­re zosta­ła w 2005 r. okrzyk­nię­ta “Sukien­ką Roku” przez ame­ry­kań­ską i bry­tyj­ską edy­cję Vogue’a. W tym samym roku Olo­wu zdo­był, jako pierw­szy w histo­rii począt­ku­ją­cy pro­jek­tant przed debiu­tem na poka­zach mody, tytuł „Pro­jek­tan­ta Roku” pod­czas cere­mo­nii Bri­tish Fashion Awards. Klien­ci Olo­wu to m.in. Michel­le Oba­ma, Solan­ge Know­les, Iris Apfel, Tra­cee Ellis Ross, Than­die New­ton i Saoir­se Ronan.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy