MakijażUroda

Sparkling Nights od IsaDory!

Święta, Sylwester, Karnawał tuż tuż! Nadszedł już czas na zbieranie wszystkich potrzebnych akcesoriów do świątecznych oraz karnawałowych stylizacji. Nie może w niej zabraknąć kosmetyków, które najciemniejszą noc zamienią na najjaśniejszą! IsaDora przygotowała na nie specjalną kolekcję makijażu skąpaną w gwiaździstym pyle, który nie tylko doda nam uroku, ale także magicznych mocy!

Sparkling Nights od IsaDory!

Spar­kling Nights od IsaDory.

Naukow­cy daw­no już potwier­dzi­li, że fazy księ­ży­ca nie mają jedy­nie wpły­wu na oce­any, rośli­ny i zwie­rzę­ta, ale tak­że na nasze samo­po­czu­cie, jakość snu czy uro­dę. Wedle tego może­my zauwa­żyć jak nasza skó­ra, wło­sy czy paznok­cie reagu­ją na nie­któ­re nasze poczy­na­nia. Nie­kie­dy wraz z nowiem przy­cho­dzi czas na peł­ne odży­wie­nie, więc nasze wło­sy pod­upa­da­ją, a skó­ra pie­chrz­nie­je. A z peł­nią – nasta­je ide­al­ny czas na ist­ne sza­leń­stwo uro­do­we. Może­my zmie­niać kolor wło­sów, spo­sób pie­lę­gna­cji czy maki­ja­żu. Dosto­so­wu­jąc się do tych faz, może­my odkryć jaka praw­dzi­wa magia z nich pły­nie. 

Kolek­cja Spar­kling Night Isa­Do­ry zosta­ła stwo­rzo­na po to, byśmy roz­bły­snę­ły w każ­dą, nawet naj­ciem­niej­szą noc! Fazy księ­ży­ca jedy­nie skie­ru­ją nas w dobrą stro­nę. 

Pod­czas peł­ni nad­cho­dzi czas na pełen blask! Wszy­scy wie­dzą, że w świe­tle Księ­ży­ca wszyst­kie dia­men­ty błysz­czą naj­ja­śniej. W tym naszym wło­som pomo­że syp­ki puder roz­świe­tla­ją­cy Loose High­li­gh­ting Powder – nowa for­mu­ła, zna­ne­go już z jesien­nej kolek­cji pudru o podwój­nym bla­sku. Poło­żo­ny na wło­sy, nada im nie­sa­mo­wi­tej błysz­czą­cej tek­stu­ry, a ich nie sklei. Jed­nak­że zasto­so­wa­ny na oczy czy policz­ki, spra­wi, że te magicz­nie roz­bły­sną, nawet bez pomo­cy księ­ży­ca! Nało­żysz go za pomo­cą nasze­go nowe­go, zło­te­go pędz­la do pudru. Jego syn­te­tycz­ne wło­sie rów­no­mier­nie roz­pro­wa­dza naj­bar­dziej kapry­śne bro­ka­ty, a struk­tu­ra pil­nu­je by były pocią­gnię­te równo.

Efekt na powie­kach możesz uzu­peł­nić za pomo­cą nowej pale­ty poczwór­nych cie­ni Eye Sha­dow Quar­ter w kolo­rze Spar­kling Eyes.  W mato­wym, zło­tych pudeł­ku z luster­kiem zosta­ły zamknię­te czte­ry cie­nie: zło­to, błysz­czą­cy brąz, szam­pan oraz per­ła. 

W nowiu war­to zwró­cić uwa­gę na odży­wie­nie naszej skó­ry. Do tego świet­nie nada się odżyw­czy błysz­czyk Glos­sy Lip Tre­at. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu olej­ko­wi i wita­mi­nom w skła­dzie nie klei się, nie wysu­sza ust i pie­lę­gnu­je je. Lek­ko zabar­wi usta na 4 kolo­ry: Glos­sy Dia­monds, Spar­kling Ruby, Red Divi­ne oraz Pear­ly Nougat połą­czo­ne z lek­ki­mi, błysz­czą­cy­mi dro­bin­ka­mi. Błysz­czyk dłu­go pozo­sta­je na ustach, ale zde­cy­do­wa­nie trwal­szy efekt uzy­sku­je się dzię­ki pomad­ce Per­fect Moiu­stu­re Lip­stick, któ­rej w tej kolek­cji nada­no dwa, bar­dzo bro­ka­to­we kolo­ry czer­wie­ni – Glo­wing Ruby oraz Glit­zy Rose. W połą­cze­niu z błysz­czy­kiem nada­dzą ustom naj­bar­dziej pożą­da­ne­go w tym sezo­nie – „wet effect”. 

Roz­bły­śnij i bądź #isa­do­ra­ble z kolek­cją Spar­kling Night!

Kolek­cja dostęp­na w skle­pie onli­ne pod adre­sem: www.sklep-isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kra­ju. 

  • Syp­ki puder roz­świe­tla­ją­cy Loose High­li­gh­ting Powder Gol­den Edi­tion, 15g, cena: 85 PLN
  • Zło­ty pędzel do pudru, cena: 54 PLN
  • Błysz­czyk Glos­sy Lip Tre­at Gol­den Edi­tion, 13 ml, kolo­ry: Glos­sy Dia­monds, Spar­kling Ruby, Red Divi­ne, Pear­ly Nougat, cena: 59 PLN
  • Poczwór­ne cie­ni Eye Sha­dow Quar­tet Gol­den Edi­tion, 5g, cena: 70 PLN
  • Pomad­ka Per­fect Moistu­re Lip­stick Gol­den Edi­tion, 4,5g, kolo­ry: Glo­wing Ruby, Glit­zy Rose, cena: 62 PLN

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć promienną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozostawał…
Więcej