MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lauder Sumptuous Rebel Length + Lift Mascara łamie wszelkie zasady! W roli głównej wysmukła szczoteczka dostarczająca rzęsom megadawki tuszu. Efekt? Naturalna długość, brak ubytków i podniesione rzęsy. Mascara nie odpada, smugi nie pojawiają się, a piękne rzęsy rządzą.  Poprowadź rzęsy do boju! 

Nowy tusz do rzęs od Estee Lauder

Szczo­tecz­ka, któ­ra wykra­cza poza wszel­kie oczekiwania

Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra bez pro­ble­mu otu­la tuszem każ­dą rzę­sę, pod­czas gdy superz­grab­na szczo­tecz­ka roz­cze­su­je, pod­kre­śla i roz­dzie­la rzę­sy bły­ska­wicz­nie two­rząc spek­ta­ku­lar­ny efekt. 

  • Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny sys­tem nabie­ra­ją­cy nakła­da na rzę­sy wystar­cza­ją­cą ilość masca­ry już za pierw­szym razem. Wło­sie szczo­tecz­ki roz­pro­wa­dza tusz rów­no­mier­nie na rzę­sach zapew­nia­jąc natych­mia­sto­wy efekt „wow”. 
  • Lek­ko zwę­ża­ją­cy się ku górze kształt uła­twia apli­ka­cję tuszu bez wzglę­du na kształt lub roz­miar oka, docie­ra­jąc nawet do skraj­nie poło­żo­nych rzęs i spek­ta­ku­lar­nie otwie­ra­jąc spoj­rze­nie 

For­mu­ła, któ­ra zapew­nia nie­sa­mo­wi­ty efekt przez cały dzień

Luk­su­so­wa, wyso­ko­efek­tyw­na for­mu­ła odpo­wia­da za mega­obję­tość i efekt pod­nie­sie­nia 

  • Połą­cze­nie wło­sia o gru­bo­ści 2 i 4 mm bły­ska­wicz­nie nada­je rzę­som obję­to­ści i pod­no­si je 
  • Kok­tajl skład­ni­ków odżyw­czych pozo­sta­wia rzę­sy jedwa­bi­ście mięk­ki­mi 
  • 24-godzin­na for­mu­ła nie odpa­da ani nie pozo­sta­wia smug 
  • Wodo i poto­od­por­na. 
  • Zmy­wal­na w cie­płej wodzie 
  • Przy­ja­zna sztucz­nym rzęsom

Zmy­wa­nie: prze­myj rzę­sy cie­płą wodą. Nie cią­gnij ani nie pocie­raj. Odcze­kaj, aż woda wsiąk­nie w rzę­sy (15–20 sekund). Następ­nie deli­kat­nie prze­trzyj rzę­sy płat­kiem kosme­tycz­nym lub chu­s­tecz­ką lub spłucz wodą.  

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra nie zawie­ra tłusz­czu, zosta­ła prze­te­sto­wa­na oku­li­stycz­nie i jest odpo­wied­nia dla użyt­kow­ni­czek szkieł kon­tak­to­wych. 

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra: 159 zł

Dostęp­ność: Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra jest dostęp­na przy sto­iskach Estée Lau­der na całym świe­cie, na stro­nie www.esteelauder.com oraz na głów­nych lot­ni­skach międzynarodowych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Sekret młodości tkwi w śnie – Estee Lauder Advanced Night Repair

Urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, stres, ilość bodź­ców – wszyst­ko to nega­tyw­nie wpły­wa na jakość nasze­go snu. Mając świa­do­mość, jak bar­dzo wpły­wa on na nasza uro­dę, zdro­wie, samo­po­czu­cie oraz ogól­ną kon­dy­cje orga­ni­zmu, war­to szcze­gól­nie zadbać o jego higienę. …
Więcej