MakijażNewsroomPolecaneUroda

ULTRA LE TEINT VELVET od Chanel – trwałe i naturalne wykończenie 

Do rodziny gamy podkładów Chanel właśnie dołączył kolejny -  ULTRA LE TEINT VELVET, bo o nim mowa, to prawdziwy podkład do zadań specjalnych. Jego sekret tkwi w ultralekkiej, a zarazem trwałej formule i korygującym, matowym wykończeniu. A wszystko to po to, by stworzyć idealną, naturalną i zdrowo wyglądającą cerę.

 

Chanel pokład ULTRA LE TEINT VELVET

Niech nie zmy­li Was jego lek­ka for­mu­ła, bo ULTRA LE TEINT VELVET to trwa­ły pod­kład. Dzię­ki swo­jej spe­cjal­nej for­mu­le natu­ral­nie wygła­dza i wyrów­nu­je cerę. W dodat­ku retu­szu­je i eli­mi­nu­je wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści, two­rząc efekt mato­we­go, aksa­mit­ne­go wykoń­cze­nia. 

Naj­now­szy pod­kład domu mody Cha­nel to pod­kład 3x ultra – ultra­lek­ki, ultra­ma­to­wy i ultra­na­tu­ral­ny. Nie­mal natych­miast sta­pia się ze skó­ra two­rząc jed­ność i spra­wia­jąc, że sta­je się nie­ska­zi­tel­na przez cały dzień. 

Co spra­wia, że  ULTRA LE TEINT VELVET to pod­kład ide­al­ny? Kom­pleks  Per­fect Skin Affi­ni­ty ide­al­nie har­mo­ni­zu­je ze skó­rą, gwa­ran­tu­jàc trwa­łość i blask przez cały dzień. Pudry „Blur­ring effect”, spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne przez Labo­ra­to­ria Cha­nel zmniej­sza­ją powierzch­nio­we nie­re­gu­lar­no­ści i momen­tal­nie wygła­dza­ją widocz­ne pory, a wyjąt­ko­wa kom­po­zy­cja dwóch pół­przej­rzy­stych, pół­ku­li­stych pudrów kom­plek­su Per­fect Light Con­trol sku­tecz­nie niwe­lu­je prze­bar­wie­nia oraz zaczer­wie­nie­nia, bez obcią­ża­ją­ce­go efek­tu maski.

Aksa­mit­na, wyjąt­ko­wa emul­sja Cha­nel ULTRA LE TEINT VELVET dostęp­na jest w aż 15 odcie­niach, a jed­no­cze­śnie dopa­so­wu­je się do cery nor­mal­nej lub mie­sza­nej, co pozwa­la uzy­skać nie­ska­zi­tel­ny efekt.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej