ULTRA LE TEINT VELVET od Chanel – trwałe i naturalne wykończenie 

Do rodziny gamy podkładów Chanel właśnie dołączył kolejny -  ULTRA LE TEINT VELVET, bo o nim mowa, to prawdziwy podkład do zadań specjalnych. Jego sekret tkwi w ultralekkiej, a zarazem trwałej formule i korygującym, matowym wykończeniu. A wszystko to po to, by stworzyć idealną, naturalną i zdrowo wyglądającą cerę.

 

Chanel pokład ULTRA LE TEINT VELVET

Niech nie zmy­li Was jego lek­ka for­mu­ła, bo ULTRA LE TEINT VELVET to trwa­ły pod­kład. Dzię­ki swo­jej spe­cjal­nej for­mu­le natu­ral­nie wygła­dza i wyrów­nu­je cerę. W dodat­ku retu­szu­je i eli­mi­nu­je wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści, two­rząc efekt mato­we­go, aksa­mit­ne­go wykoń­cze­nia. 

Naj­now­szy pod­kład domu mody Cha­nel to pod­kład 3x ultra – ultra­lek­ki, ultra­ma­to­wy i ultra­na­tu­ral­ny. Nie­mal natych­miast sta­pia się ze skó­ra two­rząc jed­ność i spra­wia­jąc, że sta­je się nie­ska­zi­tel­na przez cały dzień. 

Co spra­wia, że  ULTRA LE TEINT VELVET to pod­kład ide­al­ny? Kom­pleks  Per­fect Skin Affi­ni­ty ide­al­nie har­mo­ni­zu­je ze skó­rą, gwa­ran­tu­jàc trwa­łość i blask przez cały dzień. Pudry „Blur­ring effect”, spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne przez Labo­ra­to­ria Cha­nel zmniej­sza­ją powierzch­nio­we nie­re­gu­lar­no­ści i momen­tal­nie wygła­dza­ją widocz­ne pory, a wyjąt­ko­wa kom­po­zy­cja dwóch pół­przej­rzy­stych, pół­ku­li­stych pudrów kom­plek­su Per­fect Light Con­trol sku­tecz­nie niwe­lu­je prze­bar­wie­nia oraz zaczer­wie­nie­nia, bez obcią­ża­ją­ce­go efek­tu maski.

Aksa­mit­na, wyjąt­ko­wa emul­sja Cha­nel ULTRA LE TEINT VELVET dostęp­na jest w aż 15 odcie­niach, a jed­no­cze­śnie dopa­so­wu­je się do cery nor­mal­nej lub mie­sza­nej, co pozwa­la uzy­skać nie­ska­zi­tel­ny efekt.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy