ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiesz o H&M

Wszy­scy mają przy­naj­mniej jed­ną rzecz w swo­im domu z H&M’u. Nic dziw­ne­go, to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek odzie­żo­wych na świe­cie. Pocho­dzą­ca ze Szwe­cji mar­ka jest ulu­bie­ni­cą dzie­ci, mło­dzie­ży, kobiet i męż­czyzn, a nawet kobiet w cią­ży.…

Więcej
ModaNewsroom

#ImAStory – wyjątkowa kampania reklamowa Intimissimi

Tekst/film: mate­ria­ły pra­so­we Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nie­zwy­kłą kam­pa­nię tele­wi­zyj­ną, w któ­rej 8 kobiet z róż­nych kra­jów wyło­nio­nych z castin­gu ogło­szo­ne­go na pro­fi­lu Insta­gram opo­wia­da swo­je histo­rię. Celem rekla­my było uchwy­cić róż­ne wizje pięk­na praw­dzi­wych kobiet.  …

Więcej
ModaNewsroom

LeBRAND - sezon jesień zima 2015/16

W trze­ciej już kolek­cji LeBRAND na sezon jesień zima 2015/16  znaj­dzie­my ręcz­nie robio­ne  swe­try, zamszo­we spodnie oraz legin­sy, mini­ma­li­stycz­ne płasz­cze oraz cie­płe, uszy­te z mięk­kiej skó­ry kożu­chy. Kolek­cję wyko­na­no z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin spro­wa­dza­nych z wło­skich manu­fak­tur. Wśród nich znaj­dzie­my: kasz­mi­ry, weł­ny, jedwa­bie, wisko­zy a tak­że…

Więcej
ModaNewsroom

BALMAIN FALL/WINTER 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kam­pa­nii Bal­ma­in na sezon jesień-zima 2015/2016 jest rodzeń­stwo. W kam­pa­nii udział wzię­ły Ken­dall i Kylie Jen­ner, Joan Smalls i jej sio­stra Eri­ka oraz Bel­la i Gigi Hadid. ‘Potęż­na siła wyni­ka­ją­ca ze wspar­cia…

Więcej
ModaStreet style

Jak ubierać się w każdym wieku?

Chcie­li­by­śmy defi­nio­wać eta­py nasze­go życia za spra­wą baga­żu doświad­cze­ni niż wie­ku, ale trze­ba pogo­dzić się z licz­ba­mi. W koń­cu jest ogrom­na róż­ni­ca mię­dzy 20-let­nią dziew­czy­ną, a 50-let­nią kobie­tą – każ­da z nich ina­czej rozu­mie sie­bie,…

Więcej
ModaMust have

Jak nosić szorty? By Sincerely Jules

Coraz wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz ozna­cza tyl­ko jed­no: odkry­wa­nie cia­ła. Wio­sen­no-let­ni sezon uzna­je­my za roz­po­czę­ty, zapo­mi­na­jąc o cięż­szych ele­men­tach gar­de­ro­by. Wygo­da ponad wszyst­ko … więc czas na szor­ty!

Więcej
ModaWywiady

Marios. Duet Idealny.

Wie­dzą o sobie wszyst­ko, ale potra­fią się zasko­czyć. Kre­atyw­ni, podej­mu­ją­cy wyzwa­nia, nie spo­czy­wa­ją na lau­rach. Gdy­by sło­wo “duet” mia­ło zostać przede­fi­nio­wa­ne, mogło­by ozna­czać MARIOS, czy­li Mayo Loizou i Leszek Chmie­lew­ski.

Więcej
ModaWydarzenia

Charlotte Rouge i Universum – prezentacja najnowszej kolekcji

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W magicz­nych wnę­trzach kamie­ni­cy przy alei Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w War­sza­wie odby­wa się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Nata­lii Kon­trak­te­wicz – Uni­ver­sum. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia były podró­że. Kobie­cość jako połą­cze­nie mak­sy­mal­nej…

Więcej
ModaMust have

Wszystko w jednym, czyli kombinezon w roli głównej

Tekst: Beata Chro­mik Powiew prze­ło­mu lat 80-tych i 90-tych. Dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla sukie­nek maxi i wymyśl­nych zesta­wień. Kom­bi­ne­zon zapew­ni Ci ele­gan­cję, kom­fort i luz. Tej wio­sny pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w pomy­słach. Jed­ni sta­wia­ją na kul­to­wy jeans,…

Więcej
ModaNewsroom

MBFW. Dzień drugi

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 Dru­gi dzień poka­zów pod­czas Mer­ce­des Benz Fashion Week­end w War­sza­wie upły­nął pod zna­kiem pre­zen­ta­cji marek 303 Ave­nue, Evy Gry­go, Chat­ty, Jes­si­ci Con­zen, L. Rous­se­au Urban Coutu­re,  Riny Cos­sack, Patri­cii de…

Więcej
ModaTrendy

Sposób na NUDE

Nude nie musi być nud­ne. Powra­ca jak bume­rang  i zawsze zachwy­ca. Beżo­we odcie­nie – od wpa­da­ją­cych w biel kre­mów – po kame­lo­we bar­wy to defi­ni­cja luk­su­su, kobie­co­ści i ele­gan­cji. Nada­ją deli­kat­no­ści i wdzię­ku. Swo­im mini­ma­li­zmem…

Więcej
ModaNewsroom

CocharaMatera. Can you see me now?

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Oczy­wi­ście, że widzi­my, bo nie spo­sób przejść obok tej kolek­cji obo­jęt­nie. “Can You see me now” – tak duet absol­wen­tek Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, Cocha­ra­Ma­te­ra, zaty­tu­ło­wał swo­ją kolek­cję dyplo­mo­wą. Mar­ta Kocza­ra…

Więcej
ModaNewsroom

Adidas wypowiada wojnę Jacobsowi

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: complex.com W ubie­głą śro­dę nie­miec­ki kon­cern spor­to­wy Adi­das AG zło­żył do sądu wnio­sek prze­ciw­ko Mar­co­wi Jacob­so­wi. Przy­sło­wio­wym ‘gwoź­dziem do trum­ny’ oka­za­ły się paski! Mimo, że Jacobs na ręka­wy swo­ich czar­nych swe­trów naszył po…

Więcej