ModaMust have

Wszystko w jednym, czyli kombinezon w roli głównej

Tekst: Beata Chromik

Style-Barista-street-style-jumpsuits

Powiew prze­ło­mu lat 80-tych i 90-tych. Dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla sukie­nek maxi i wymyśl­nych zesta­wień. Kom­bi­ne­zon zapew­ni Ci ele­gan­cję, kom­fort i luz. Tej wio­sny pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w pomy­słach. Jed­ni sta­wia­ją na kul­to­wy jeans, inni wybie­ra­ją odważ­ne wzo­ry. Kom­bi­ne­zo­ny poja­wia­ją się w wer­sjach mini – z krót­ki­mi nogaw­ka­mi i bra­kiem ręka­wów, ale tak­że w odsło­nie ide­al­nej na chłod­ny wie­czór – dłu­gi dół i zabu­do­wa­na góra.

Propozycji jest wiele, oto niektóre z nich:

Jeans

Pre­zen­to­wa­ne na poka­zach Karen Wal­ker, Chloé i Stel­li McCart­ney. Kom­bi­ne­zon w jean­so­wym wyda­niu dosko­na­le współ­gra z dodat­ka­mi w kolo­rze czer­ni i złota.

hbz-jumpsuits-stella-mccartney

Stel­la Mccartney

Black&white

Nie chcesz wyda­wać podwój­nej kwo­ty na ele­ganc­ki zestaw w wer­sji bia­ło-czar­nej? Alter­na­ty­wą dla bia­łej koszu­li i czar­nych spodni będzie zmy­sło­wy kom­bi­ne­zon, któ­ry nie tyl­ko pod­kre­śli kobie­ce atu­ty, ale rów­nież zapew­ni mak­sy­mal­ną wygodę.

hbz-jumpsuits-lanvin

Lanvin

Boho

Wszę­do­byl­ski styl boho obej­mu­je rów­nież kom­bi­ne­zo­ny. Orien­tal­ne wzo­ry rodem z festi­wa­lu Coachel­la na pew­no wyróż­nią Cię z tłumu!

hbz-jumpsuits-valentino

Valen­ti­no

Flo­wer power

Kwie­ci­ste prin­ty na ultra­ko­bie­cym kom­bi­ne­zo­nie przy­po­mi­na­ją­cym mini sukien­kę, to ide­al­ne połą­cze­nie dla każ­dej kobie­ty, któ­ra pra­gnie pod­kre­ślić swo­ją roman­tycz­ną naturę.

hbz-jumpsuits-zimmermann

ZIMMERMANN

Mili­tar­nie 

Odcie­nie zie­le­ni i cięż­kie zło­te guzi­ki. Mili­tar­ny look to nie tyl­ko wygo­da, ale rów­nież bez­sprzecz­na pew­ność siebie.

hbz-jumpsuits-sonia

SONIA

Kla­sy­ka

Nie masz pomy­słu na wymyśl­ny out­fit? Załóż kla­sycz­ny, jed­no­barw­ny kom­bi­ne­zon, a całą sty­li­za­cję dopeł­nij cie­ka­wy­mi dodat­ka­mi.  Nie liczy się ilość, a jakość!

536066_in_xl

HALSTON HERITAGE

 

A Ty masz już swój wymarzony model?

Tekst: Beata Chromik

For Vers-24, Warsaw

_____

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *