Wszystko w jednym, czyli kombinezon w roli głównej

Tekst: Beata Chro­mik

Style-Barista-street-style-jumpsuits

Powiew prze­ło­mu lat 80-tych i 90-tych. Dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla sukie­nek maxi i wymyśl­nych zesta­wień. Kom­bi­ne­zon zapew­ni Ci ele­gan­cję, kom­fort i luz. Tej wio­sny pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w pomy­słach. Jed­ni sta­wia­ją na kul­to­wy jeans, inni wybie­ra­ją odważ­ne wzo­ry. Kom­bi­ne­zo­ny poja­wia­ją się w wer­sjach mini – z krót­ki­mi nogaw­ka­mi i bra­kiem ręka­wów, ale tak­że w odsło­nie ide­al­nej na chłod­ny wie­czór – dłu­gi dół i zabu­do­wa­na góra.

Propozycji jest wiele, oto niektóre z nich:

Jeans

Pre­zen­to­wa­ne na poka­zach Karen Wal­ker, Chloé i Stel­li McCart­ney. Kom­bi­ne­zon w jean­so­wym wyda­niu dosko­na­le współ­gra z dodat­ka­mi w kolo­rze czer­ni i zło­ta.

hbz-jumpsuits-stella-mccartney

Stel­la Mccart­ney

Black&white

Nie chcesz wyda­wać podwój­nej kwo­ty na ele­ganc­ki zestaw w wer­sji bia­ło-czar­nej? Alter­na­ty­wą dla bia­łej koszu­li i czar­nych spodni będzie zmy­sło­wy kom­bi­ne­zon, któ­ry nie tyl­ko pod­kre­śli kobie­ce atu­ty, ale rów­nież zapew­ni mak­sy­mal­ną wygo­dę.

hbz-jumpsuits-lanvin

Lanvin

Boho

Wszę­do­byl­ski styl boho obej­mu­je rów­nież kom­bi­ne­zo­ny. Orien­tal­ne wzo­ry rodem z festi­wa­lu Coachel­la na pew­no wyróż­nią Cię z tłu­mu!

hbz-jumpsuits-valentino

Valen­ti­no

Flo­wer power

Kwie­ci­ste prin­ty na ultra­ko­bie­cym kom­bi­ne­zo­nie przy­po­mi­na­ją­cym mini sukien­kę, to ide­al­ne połą­cze­nie dla każ­dej kobie­ty, któ­ra pra­gnie pod­kre­ślić swo­ją roman­tycz­ną natu­rę.

hbz-jumpsuits-zimmermann

ZIMMERMANN

Mili­tar­nie 

Odcie­nie zie­le­ni i cięż­kie zło­te guzi­ki. Mili­tar­ny look to nie tyl­ko wygo­da, ale rów­nież bez­sprzecz­na pew­ność sie­bie.

hbz-jumpsuits-sonia

SONIA

Kla­sy­ka

Nie masz pomy­słu na wymyśl­ny out­fit? Załóż kla­sycz­ny, jed­no­barw­ny kom­bi­ne­zon, a całą sty­li­za­cję dopeł­nij cie­ka­wy­mi dodat­ka­mi.  Nie liczy się ilość, a jakość!

536066_in_xl

HALSTON HERITAGE

 

A Ty masz już swój wymarzony model?

Tekst: Beata Chro­mik

For Vers-24, War­saw

_____

 
Komentarze

komen­ta­rzy