Jak ubierać się w każdym wieku?

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Rysun­ki:
Mario­la Pie­cho­wicz

Chcie­li­by­śmy defi­nio­wać eta­py nasze­go życia za spra­wą baga­żu doświad­cze­ni niż wie­ku, ale trze­ba pogo­dzić się z licz­ba­mi. W koń­cu jest ogrom­na róż­ni­ca mię­dzy 20-let­nią dziew­czy­ną, a 50-let­nią kobie­tą – każ­da z nich ina­czej rozu­mie sie­bie, świat, a osta­tecz­nie swój styl. Moda jest czę­ścią nasze­go życia, dla­te­go stwo­rzy­li­śmy mały prze­wod­nik po gar­de­ro­bie, nie zapo­mi­na­jąc o ubra­niach i dodat­kach, w któ­re war­to zain­we­sto­wać w zależ­no­ści od wie­ku.

Jak ubierać się w każdym wieku?

20 lat

Dwu­dziest­ka to czas odkry­wa­nia same­go sie­bie i roz­wią­zy­wa­nia zagad­ki, kim dokład­nie jesteś. Lubisz impre­zo­wać, czy wolisz spę­dzać wie­czo­ry w domo­wym zaci­szu? Chcesz prze­by­wać w biu­rze, w któ­rym obo­wią­zu­je nosze­nie gar­ni­tu­rów, czy pra­co­wać w domu, sie­dząc cały dzień w piża­mie? Roz­gry­za­nie same­go sie­bie to rów­nież odna­le­zie­nie wła­sne­go sty­lu, któ­ry nigdy nas nie zawie­dzie. Dwu­dziest­ka jest okre­sem prób, błę­dów, badań i eks­pe­ry­men­tów. W Two­jej sza­fie nie może zabrak­nąć pary porząd­nych dżin­sów i wygod­nych sne­aker­sów, któ­re uła­twią słod­ką, życio­wą eks­plo­ra­cję. Możesz bawić się sub­tel­ną, ale ryzy­kow­ną biżu­te­rią. War­to tak­że zain­we­sto­wać w dużą, skó­rza­ną tor­bę, któ­ra pozo­sta­nie wier­na na dłu­gie lata.

Jak ubierać się w każdym wieku?

30 lat

Wszyst­ko zaczy­na łączyć się w logicz­ną całość. Zaczy­nasz akcep­to­wać sie­bie taką, jaką jesteś, włącz­nie z róż­ny­mi dzi­wac­twa­mi. Two­je życie jest bar­dziej sta­bil­ne, masz kon­tro­lę nad swo­ją gar­de­ro­bą. W tym okre­sie musisz ćwi­czyć swo­je oko, żeby spraw­dzić, czy Twój styl prze­trwa pró­bę cza­su. Za nie­znisz­czal­ną bazę posłu­ży ide­al­ny, bia­ły t‑shirt, któ­ry każ­dej ele­ganc­kiej sty­li­za­cji doda tro­chę luzu. W tym wie­ku obo­wiąz­ko­wym punk­tem są buty na wyso­kim obca­sie – dzię­ki słup­kom poczu­jesz się bez­piecz­niej. Kla­sycz­na, czar­na ramo­ne­ska doda sek­sa­pi­lu, dla­te­go połącz ją z ultra­ko­bie­cą czer­wo­ną szmin­ką.

Jak ubierać się w każdym wieku?

40 lat

Cała roz­pra­sza­ją­ca nie­pew­ność, któ­rej mogłaś doświad­czyć za mło­du, znik­nę­ła! Nie musisz już nicze­go uda­wać, ani udo­wad­niać. Możesz być, kim chcesz i zro­bić wszyst­ko, dla­te­go naj­wyż­sza pora upew­nić się, czy Two­ja gar­de­ro­ba posia­da taką samą moc. Od ele­ganc­kiej sukien­ki po ponad­cza­so­wy zega­rek – nad­szedł czas, aby styl zaczął odzwier­cie­dlać pew­ność sie­bie. Jakość wkra­cza na pierw­szy plan, akry­lo­we swe­ter­ki zastę­pu­je praw­dzi­wy kasz­mir. W tym wie­ku wyjąt­ko­wo lubisz pod­kre­ślać swo­ją kobie­cość, znasz swo­ją war­tość, dla­te­go nie możesz zapo­mnieć o ołów­ko­wej spód­ni­cy.

Jak ubierać się w każdym wieku?

50 lat i wię­cej

Naresz­cie pra­ca nie jest wszyst­kim, ale na szczę­ście jest coś jesz­cze, co spra­wia, że sta­rze­nie się wca­le nie musi być takie strasz­ne. Kobie­ty w tym wie­ku na co dzień noszą swo­ją mądrość. Wygo­da sta­je się naj­waż­niej­sza, co nie jest rów­no­znacz­ne z bra­kiem wyczu­cia sty­lu. Pięć­dzie­siąt­ka czy sześć­dzie­siąt­ka wkrę­ci się wokół mini­ma­li­zmu i basi­ców, któ­re uła­twia­ją życie. Kla­sycz­ny trencz połącz z męską koszu­lą i luź­ny­mi dżin­sa­mi. Na małe sza­leń­stwo zezwa­la­ją dodat­ki – oku­la­ry over­si­ze i kolo­ro­we buty na pła­skim obca­sie.

Jak ubierać się w każdym wieku?

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy