ModaStreet style

Jak ubierać się w każdym wieku?

Chcielibyśmy definiować etapy naszego życia za sprawą bagażu doświadczeni niż wieku, ale trzeba pogodzić się z liczbami. W końcu jest ogromna różnica między 20-letnią dziewczyną, a 50-letnią kobietą – każda z nich inaczej rozumie siebie, świat, a ostatecznie swój styl. Moda jest częścią naszego życia, dlatego stworzyliśmy mały przewodnik po garderobie, nie zapominając o ubraniach i dodatkach, w które warto zainwestować w zależności od wieku.

Jak ubierać się w każdym wieku?

20 lat

Dwu­dziest­ka to czas odkry­wa­nia same­go sie­bie i roz­wią­zy­wa­nia zagad­ki, kim dokład­nie jesteś. Lubisz impre­zo­wać, czy wolisz spę­dzać wie­czo­ry w domo­wym zaci­szu? Chcesz prze­by­wać w biu­rze, w któ­rym obo­wią­zu­je nosze­nie gar­ni­tu­rów, czy pra­co­wać w domu, sie­dząc cały dzień w piża­mie? Roz­gry­za­nie same­go sie­bie to rów­nież odna­le­zie­nie wła­sne­go sty­lu, któ­ry nigdy nas nie zawie­dzie. Dwu­dziest­ka jest okre­sem prób, błę­dów, badań i eks­pe­ry­men­tów. W Two­jej sza­fie nie może zabrak­nąć pary porząd­nych dżin­sów i wygod­nych sne­aker­sów, któ­re uła­twią słod­ką, życio­wą eks­plo­ra­cję. Możesz bawić się sub­tel­ną, ale ryzy­kow­ną biżu­te­rią. War­to tak­że zain­we­sto­wać w dużą, skó­rza­ną tor­bę, któ­ra pozo­sta­nie wier­na na dłu­gie lata.

Jak ubierać się w każdym wieku?

30 lat

Wszyst­ko zaczy­na łączyć się w logicz­ną całość. Zaczy­nasz akcep­to­wać sie­bie taką, jaką jesteś, włącz­nie z róż­ny­mi dzi­wac­twa­mi. Two­je życie jest bar­dziej sta­bil­ne, masz kon­tro­lę nad swo­ją gar­de­ro­bą. W tym okre­sie musisz ćwi­czyć swo­je oko, żeby spraw­dzić, czy Twój styl prze­trwa pró­bę cza­su. Za nie­znisz­czal­ną bazę posłu­ży ide­al­ny, bia­ły t‑shirt, któ­ry każ­dej ele­ganc­kiej sty­li­za­cji doda tro­chę luzu. W tym wie­ku obo­wiąz­ko­wym punk­tem są buty na wyso­kim obca­sie – dzię­ki słup­kom poczu­jesz się bez­piecz­niej. Kla­sycz­na, czar­na ramo­ne­ska doda sek­sa­pi­lu, dla­te­go połącz ją z ultra­ko­bie­cą czer­wo­ną szminką.

Jak ubierać się w każdym wieku?

40 lat

Cała roz­pra­sza­ją­ca nie­pew­ność, któ­rej mogłaś doświad­czyć za mło­du, znik­nę­ła! Nie musisz już nicze­go uda­wać, ani udo­wad­niać. Możesz być, kim chcesz i zro­bić wszyst­ko, dla­te­go naj­wyż­sza pora upew­nić się, czy Two­ja gar­de­ro­ba posia­da taką samą moc. Od ele­ganc­kiej sukien­ki po ponad­cza­so­wy zega­rek – nad­szedł czas, aby styl zaczął odzwier­cie­dlać pew­ność sie­bie. Jakość wkra­cza na pierw­szy plan, akry­lo­we swe­ter­ki zastę­pu­je praw­dzi­wy kasz­mir. W tym wie­ku wyjąt­ko­wo lubisz pod­kre­ślać swo­ją kobie­cość, znasz swo­ją war­tość, dla­te­go nie możesz zapo­mnieć o ołów­ko­wej spódnicy.

Jak ubierać się w każdym wieku?

50 lat i więcej

Naresz­cie pra­ca nie jest wszyst­kim, ale na szczę­ście jest coś jesz­cze, co spra­wia, że sta­rze­nie się wca­le nie musi być takie strasz­ne. Kobie­ty w tym wie­ku na co dzień noszą swo­ją mądrość. Wygo­da sta­je się naj­waż­niej­sza, co nie jest rów­no­znacz­ne z bra­kiem wyczu­cia sty­lu. Pięć­dzie­siąt­ka czy sześć­dzie­siąt­ka wkrę­ci się wokół mini­ma­li­zmu i basi­ców, któ­re uła­twia­ją życie. Kla­sycz­ny trencz połącz z męską koszu­lą i luź­ny­mi dżin­sa­mi. Na małe sza­leń­stwo zezwa­la­ją dodat­ki – oku­la­ry over­si­ze i kolo­ro­we buty na pła­skim obcasie.

Jak ubierać się w każdym wieku?

Tekst: Moni­ka Matzullok
Rysun­ki:
Mario­la Piechowicz

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *