Charlotte Rouge i Universum – prezentacja najnowszej kolekcji

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

chR

W magicz­nych wnę­trzach kamie­ni­cy przy alei Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w War­sza­wie odby­wa się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Nata­lii Kon­trak­te­wicz – Uni­ver­sum. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia były podró­że. Kobie­cość jako połą­cze­nie mak­sy­mal­nej wygo­dy i ele­gan­cji. Oto black&white w wyda­niu Char­lot­te Rouge. Kom­bi­ne­zo­ny, maxi dress i zmy­sło­we ‘małe czar­ne’. Kla­sycz­nym odcie­niom ory­gi­nal­no­ści nada­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne dla pro­jek­tów mło­dej pro­jek­tant­ki sznu­ro­wa­nia i ele­men­ty odsła­nia­ją­ce frag­men­ty nagie­go cia­ła.

Nie­zwy­kle uzdol­nio­na Nata­lia Kon­trak­te­wicz nie była­by wier­na wizji swo­jej mar­ki, gdy­by zapo­mnia­ła o zapro­jek­to­wa­niu nowej ultra­ko­bie­cej linii koron­ko­wych biu­sto­no­szy. Od kla­sycz­nej czer­ni przez deli­kat­ne beże do limon­ko­we­go orzeź­wie­nia. Dobra wia­do­mość: wspa­nia­łym uła­twie­niem jest moż­li­wość uszy­cia nie­któ­rych mode­li biu­sto­no­szy na wymiar.

Nie sztu­ka wyobra­zić sobie pięk­niej­sze­go popo­łu­dnia od tego spę­dzo­ne­go wśród wspa­nia­łych pro­jek­tów, bąbel­ków szam­pa­na i słod­kich maka­ro­ni­ków.

LOOKBOOK:

9-1011-213-415-617-8111-12113-14115-16119-201

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy