ModaWydarzenia

Charlotte Rouge i Universum – prezentacja najnowszej kolekcji

Tekst: Beata Chromik
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

chR

W magicz­nych wnę­trzach kamie­ni­cy przy alei Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w War­sza­wie odby­wa się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Nata­lii Kon­trak­te­wicz – Uni­ver­sum. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia były podró­że. Kobie­cość jako połą­cze­nie mak­sy­mal­nej wygo­dy i ele­gan­cji. Oto black&white w wyda­niu Char­lot­te Rouge. Kom­bi­ne­zo­ny, maxi dress i zmy­sło­we ‘małe czar­ne’. Kla­sycz­nym odcie­niom ory­gi­nal­no­ści nada­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne dla pro­jek­tów mło­dej pro­jek­tant­ki sznu­ro­wa­nia i ele­men­ty odsła­nia­ją­ce frag­men­ty nagie­go ciała.

Nie­zwy­kle uzdol­nio­na Nata­lia Kon­trak­te­wicz nie była­by wier­na wizji swo­jej mar­ki, gdy­by zapo­mnia­ła o zapro­jek­to­wa­niu nowej ultra­ko­bie­cej linii koron­ko­wych biu­sto­no­szy. Od kla­sycz­nej czer­ni przez deli­kat­ne beże do limon­ko­we­go orzeź­wie­nia. Dobra wia­do­mość: wspa­nia­łym uła­twie­niem jest moż­li­wość uszy­cia nie­któ­rych mode­li biu­sto­no­szy na wymiar.

Nie sztu­ka wyobra­zić sobie pięk­niej­sze­go popo­łu­dnia od tego spę­dzo­ne­go wśród wspa­nia­łych pro­jek­tów, bąbel­ków szam­pa­na i słod­kich makaroników.

LOOKBOOK:

9-1011-213-415-617-8111-12113-14115-16119-201

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *