ModaNewsroom

LeBRAND – sezon jesień zima 2015/16

W trzeciej już kolekcji LeBRAND na sezon jesień zima 2015/16  znajdziemy ręcznie robione  swetry, zamszowe spodnie oraz leginsy, minimalistyczne płaszcze oraz ciepłe, uszyte z miękkiej skóry kożuchy. Kolekcję wykonano z najwyższej jakości tkanin sprowadzanych z włoskich manufaktur. Wśród nich znajdziemy: kaszmiry, wełny, jedwabie, wiskozy a także skóry naturalne.

FW15 9

LeBRAND to mar­ka ready-to-wear, któ­ra rok temu zosta­ła zało­żo­na przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz. LeBRAND powstał w odpo­wie­dzi na potrze­by kobiet cenią­cych sobie mini­ma­li­stycz­ną for­mę i wyso­kiej jako­ści tka­ni­ny oraz wykoń­cze­nie. Szla­chet­ny mini­ma­lizm- tak w skró­cie moż­na opi­sać ubra­nia z met­ką LeBRAND.
Fan­ka­mi ubrań pro­jek­tów Pau­li­ny Pysz­kie­wicz są mię­dzy inny­mi:  Mał­go­rza­ta Socha, Mag­da­le­na Mołek, Agniesz­ka Szu­lim, Mał­go­rza­ta Forem­niak, Maja Sablew­ska, Ane­ta Krę­glic­ka czy Agniesz­ka Cegiel­ska. 

FW15 2

FW15 6

FW15 10

FW15 5

FW15 3

FW15 7

FW15 8

pho­to:     Gosia Tur­czyń­ska
model:     Maria Koniecz­na
sty­ling:    Ali­cja Wer­nie­wicz
makeup:  Patry­cja Dobrze­niec­ka
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
 

For Vers-24, War­saw

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

4 urodziny LeBRAND - 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji spo­śród funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych ubrań,  redak­cja Vers-24 wybra­ła 5…
Więcej
ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolek­cji…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *